Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska , Wydział Chemiczny, KChF – Warszawa

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Wymagania:

1. tytuł zawodowy magistra w dziedzinie Chemii lub Technologii Chemicznej, preferowana specjalność: synteza metaloorganiczna, spektroskopia NMR oraz spektroskopia rentgenowska,
2. status doktoranta,
3. doświadczenie w opracowywaniu metod oraz prowadzeniu syntezy związków metaloorganicznych,
4. doświadczenie w opracowywaniu metod wydzielania i oczyszczania związków,
5. doświadczenie w interpretacji widm NMR oraz pomiarów rentgenowskich,
6. biegła znajomość języka angielskiego oraz programów graficznych.

Opis zadań:

1. opracowywanie metod syntezy i oczyszczania związków z grupy bisbenzoksaboroli z podstawnikiem w pozycji „3” pierścienia heterocyklicznego związanym wiązaniem C-C,
2. analiza i porównanie struktury krystalicznej związków fenyloboronowych,
3. udział w pozostałych zadaniach projektu: opracowywanie wyników, przygotowanie publikacji, ilustracja wyników projektu w formie graficznej.

Typ konkursu NCN: OPUS – 12

Termin składania ofert: 20 kwietnia 2020, 15:00

Forma składania ofert: mailowo oraz listownie za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej.

Warunki zatrudnienia:

Poszukiwany kandydat będzie zatrudniony w ramach umowy o stypendium w projekcie badawczym: „Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenyloboronowych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 12, UMO-2016/23/B/ST5/02847)
Wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 3000,-zł miesięcznie
Okres pracy w projekcie: 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

1. Podanie skierowane do J.M. Rektora Politechniki Warszawskiej,
2. Życiorys,
3. Informacja o dorobku kandydata w odniesieniu do wymagań konkursu,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5. Oświadczenie o statusie doktoranta,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.);

Dokumenty należy przesłać majlowo na adres: agnieszka@ch.pw.edu.pl  w wersji elektronicznej (skany) oraz w wersji tradycyjnej na adres:

Biuro Dziekana,
Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej,
ul. Noakowskiego 3,
00-664, Warszawa

do dnia 20 kwietnia 2020 roku (decyduje data nadania przesyłki).

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)