Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane aktualnie na Wydziale Chemicznym

Kierownik; tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy /zł/; kwota przyznana na rok 2016 /zł/; jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Królikowska M.; Ciecze jonowe jako nowej generacji dodatki do płynów chłodniczych w technologii chłodnictwa absorpcyjnego; 2016-10-12; 2019-10-11; 290 000; 55 000; MNiSzW, IUVENTUS PLUS
 2. Mąkolski Ł.; Związki alkiloalkoksylowe cynku: Nowe spojrzenie na stary problem; 2016-12-13; 2018-12-12; 99 600; 57 200; NCN; PRELUDIUM
 3. Matuszewska A.; Synteza i badanie wybranych właściwości nowych związków fenyloboronowych; 2016-08-25; 2017-09-30; 60 626; 60 626; NCN; ETIUDA
 4. Malinowski M.; Wykorzystanie wewnątrzcząsteczkowej 1,3-dipolarnej cykloaddycji N-(3-alkenylo)- nitronów w syntezie iminocukrów z cukrów prostych; 2016-10-01; 2017-09-30; 98 940; 98 940; NCN; ETIUDA
 5. Budny-Godlewski K.; Nowe spojrzenie na reaktywność TEMPO wobec związków metaloorganicznych; 2016-07-21; 2018-07-20; 98 000; 30 400; NCN, PRELUDIUM
 6. Borys K.; Synteza i reaktywność boronowych pochodnych ferrocenu; 2016-07-21; 2018-07-20; 99 400; 40 600; NCN, PRELUDIUM
 7. Durka K.; Związki boroorganiczne o sztywnej strukturze jako materiały wyjściowe w konstrukcji układów o właściwościach luminescencyjnych; 2016-07-08; 2019-07-07; 525 000; 65 000; NCN; SONATA
 8. Wojciechowski K.; Polimerowe filmy Antybakteryjne, 2016-07-14; 2019-07-13; 570 080; 275 680; NCN; OPUS
 9. Jańczewski D.; Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium; 2016-06-01; 2021-05-31; 1 975 200; 502 800; NCN; SONATA BIS
 10. Adamczyk M.; Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. Dynamiczne polimery alfahelikalnych białek typu Kfr w organizacji prokariotycznego "wrzeciona mitotycznego; 2016-05-06; 2019-05-05; 707 400; 286 200; NCN; OPUS
 11. Proń A.; Trójskładnikowe i czteroskładnikowe nanokryształy półprzewodnikowe o małej przerwie energii wzbronionych: nowe metody syntezy, funkcjonalizacja powierzchni, nanokompozyty z półprzewodnikami organicznymi oraz zastosowanie w konwersji energii; 2016-04-19, 2019-04-18; 900 000; 199 200; NCN; OPUS
 12. Jarosz M.; Opracowanie metodyki analitycznej do badania metabolizmu nanocząstek ZnO i TiO2 w roślinach jadalnych - sałacie i rzodkiewce; 2016-04-08; 2019-04-07; 844 320; 130 260; NCN; HARMONIA
 13. Parzuchowski P.; Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla i jego konwersji w użyteczne cząsteczki organiczne; 2016-02-24; 2019-02-23; 594 000; 344 800; NCN; OPUS
 14. Jankowski P.; Projektowanie nowych dodatków formującym SEI - od modelów kwantowych do układów rzeczywistych; 2016-02-26; 2019-02-25; 150 000; 73 000; NCN; PRELUDIUM
 15. Zagórska M.; Nowe półprzewodniki organiczne o kontrolowanych właściwościach luminescencyjnych, magnetycznych i elektrycznych dla elektroniki molekularnej i spintroniki; 2016-02-08, 2019-02-07; 900 000; 588 000; NCN; OPUS
 16. Królikowski M.; Badania fizykochemiczne i termodynamiczne cieczy jonowych oraz układów eutektycznych do odsiarczania paliw ciekłych w środowisku utleniającym; 2016-02-01; 2019-01-31; 438 900; 301 500; NCN; SONATA
 17. Jarosz M.; Metodyki analityczne do badania specjacji wewnątrzkomórkowej metalonanomateriałów terapeutyczno-diagnostycznych: opracowanie, optymalizacja i zastosowanie in-vitro; 2016-02-01; 2019-01-31; 972 400; 586 000; NCN; OPUS
 18. Zawadzki M.; Termoregulowane wodne układy dwufazowe cieczy jonowych; 2016-01-28; 2019-01-27; 343 300; 165 700; NCN; SONATA
 19. Bretner M.; Synteza nowych antagonistów receptorów glutaminianowych oraz kompleksowe badanie ich wpływu na komórki nowotworowe w obecności inhibitorów kinazy CK2; 2016-01-26; 2019-01-25; 963 000; 420 600; NCN; OPUS
 20. Popławska M.; Samo-naprowadzające na receptory integrynowe „termicznie-reaktywne” wielofunkcyjne nanocząstki magnetyczne enkapsułowane w kilku warstwach grafenu w molekularnym obrazowaniu MR przeciwnowotworowej terapii opartej na personalizowanej nanomedycynie „czasu rzeczywistego”; 2015-03-01; 2018-11-01; 371 075; 229 735; NCBiR; 7PR ERA-NET
 21. Drozd M.; Badania nad wykorzystaniem chemisorpcji ditikarbaminianów jako strategii immobilizacji warstw (bio)receptorowych na przetwornikach złotych.; 2015-09-22; 2017-09-21; 98 560; 57 280; NCN; PRELUDIUM
 22. Żurowski R.; Nowe, inteligentne struktury ceramiczno-polimerowe o zdolności do absorbowania energii.; 2015-09-18; 2019-09-17; 198 950; 62 550; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 23. Włodarska A.; Synteza i charakteryzacja nowych katalizatorów niklowych posiadających w swojej strukturze ligandy N-heterocykliczne oraz ich zastosowanie w polimeryzacji karbenów.; 2015-09-10; 2017-09-09; 99 200; 51 200; NCN; PRELUDIUM
 24. Jarczewska M.; Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białkowych markerów chorób serca; 2015-09-03; 2017-07-02; 68 880; 46 560; NCN; PRELUDIUM
 25. Domańska-Żelazna U.; Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.; 2015-07-22; 2018-01-21; 387 050; 213 110; NCN; OPUS
 26. Wiecińska P.; Układy koloidalne typu proszek ceramiczny-monomer funkcyjny w otrzymywaniu ceramicznych materiałów kompozytowych; 2015-07-21; 2018-07-20; 481 000; 133 900; NCN; SONATA
 27. Ciosek P.; Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej; 2015-07-20; 2018-07-19; 673 020; 372 980; NCN; OPUS
 28. Borowiecki P.; Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej.; 2015-05-05; 2016-05-04; 49 589; 0; NCN; PRELUDIUM
 29. Paduszyński K; Projektowanie struktury cieczy jonowych metodami in silico - nowe korelacje i równania stanu oparte na idei udziałów grupowych, metoda COSMO-RS; 2015-03-17; 2017-03-16; 235 000; 137 191; MNiSW; IUVENTUS PLUS
 30. Wlazło M.; Rozdzielanie węglowodorów nienasyconych od węglowodorów nasyconych za pomocą cieczy jonowych; 2015-03-02; 2017-03-01; 185 000; 115 154; MNiSW; IUVENTUS PLUS
 31. Orczyk M.; Badanie wpływu saponin na monowarstwy Langmuira jako układy symulujące błony lipidowe; 2015-02-25; 2017-08-24; 124 880; 38 740; NCN; PRELUDIUM
 32. Oszwałdowski S.; Elektroforetyczna charakteryzacja układu warstw i jego rola w elektroforetycznym transporcie nanostruktur; 2015-02-20; 2016-05-19; 151 500; 11 700; NCN; OPUS
 33. Bretner M; Badanie synergistycznego hamowania proliferacji komórek nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz inhibitory szlaku syntezy tymidylanu; 2015-02-02; 2018-02-01; 1 093 450; 312 000; NCN; OPUS
 34. Okuniewski M.; Wpływ czynników strukturalnych na równowagi fazowe układów z terpenami i terpenoidami; 2014-11-03; 2017-05-02; 99 480; 23 920; NCN; PRELUDIUM
 35. Kasprzyk-Niedzicka M.; Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych; 2014-08-28; 2017-08-27; 149 200; 36 400; NCN; PRELUDIUM
 36. Szatyłowicz H.; Fizyczne interpretacje efektu podstawnikowego; 2014-08-22; 2017-10-21; 196 900; 71 950; NCN; OPUS
 37. Górski Ł; Elektrochemiczne sensory z warstwą receptorową DNA do oznaczania jonów metali ciężkich; 2014-08-07; 2016-11-06; 341 500; 84 500; NCN; OPUS
 38. Raróg-Pilecka W.; Wsparcie ochrony patentowej dla zgłoszonego w trybie PCT wynalazku: sposób oczyszczania amoniaku, mieszanin azotu i wodoru albo azotu, wodoru i amoniaku.; 2014-07-01; 2017-06-30; 750 366; 0; NCBiR; PATENT PLUS
 39. Wlazło M.; Zastosowanie cieczy jonowych do ekstrakcji biobutanolu z wody; 2014-04-14; 2017-04-13; 149 978; 34 996; NCN; PRELUDIUM
 40. Pawlak K.; Opracowanie metod badania zaburzeń równowagi jonomicznej i ich genezy w komórkach rakowych poddawanych działaniu cytostatyków; 2014-04-01; 2017-03-31; 788 900; 208 000; NCN; OPUS
 41. Jastrzębska E.; Badanie wpływu modyfikacji powierzchni poli(dimetylosiloksanu) na jego właściwości fizykochemiczne oraz oddziaływanie z materiałem biologicznym.; 2014-03-18; 2017-03-17; 462 940; 131 040; NCN; SONATA
 42. Grabowska-Jadach I.; Badanie korelacji parametrów fizykochemicznych i aktywności biologicznej funkcjonalizowanych kropek kwantowych z wykorzystaniem metod optycznych. ; 2014-03-13; 2017-03-12; 521 960; 134 030; NCN; SONATA
 43. Plichta A.; Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej ; 2014-03-17; 2017-03-16; 504 000; 110 500; NCN; OPUS
 44. Krztoń-Maziopa A.; Hybrydowe nadprzewodniki organiczno-nieorganiczne na bazie warstwowych chalkogenków; 2014-03-07; 2016-03-06; 315 020; 45 500; NCN; OPUS
 45. Wróblewski W.; Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmaceutycznych; 2014-03-07; 2017-06-06; 534 300; 107 900; NCN; OPUS
 46. Synoradzki L.; Chemia i tehnologia chiralnych kwasow karboksylowych i ich pochodnych; 2014-03-01; 2017-06-30; 4 420 680; 1 363 560; NCBiR; PBS
 47. Raróg-Pilecka W.; Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku; 2014-02-01; 2017-06-30; 1 152 000; 190 000; NCBiR; PBS
 48. Jastrzębska E.; Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu komórek mięśnia sercowego; 2014-01-01; 2017-06-30; 1 090 836; 394 080; NCBiR; LIDER
 49. Krawczyk K.; Wielkolaboratoryjny reaktor plazmowo-katalityczny do prowadzenia procesów rozkładu zanieczyszczeń ciekłych i gazowych w warunkach plazmy nierównowagowej wyładowania ślizgowego; 2013-11-01; 2017-02-28; 935 280; 112 200; NCBiR; PBS
 50. Florjańczyk Z., Synoradzki L.; Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego; 2013-10-01; 2016-12-31; 4 500 000; 646 840; NCBiR; PBS
 51. Marcinek M.; SIRBATT – stabilne interfejsy w bateriach ładowalnych; 2013-09-01; 2016-08-31; 966 636; 0; UE/MNiSzW; 7PR
 52. Wesoły M.; Elektroniczny język do badania właściwości smakowych farmaceutyków; 2013-07-18; 2017-07-17; 198 000; 46 200; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 53. Wawrzyniak U.; Syntetyczne peptydy cysteinowe jako molekularne warstwy do badania oddziaływań jonów miedzi z beta-amyloidem; 2013-07-17; 2017-07-16; 430 520; 61 230; NCN; SONATA
 54. Borys M.; Synteza oraz badania właściwości i zastosowań nowych benzoksaboroli; 2013-07-16; 2017-07-15; 199 750; 45 100; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 55. Brzózka Z.; Mechanizm i efektywność dostarczania nanośników wypełnionych fotouczulaczami w warunkach modelowych i z wykorzystaniem mikrosystemów; 2013-07-08; 2016-07-07; 598 500; 65 000; NCN; OPUS
 56. Szczeciński P.; Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych i biologicznych nukleozydów modyfikowanych pochodnymi stilbenu ; 2013-06-20; 2016-06-19; 400 000; 50 003; NCN; OPUS
 57. Adamczyk M.; Zastosowanie podejścia biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u drożdży ; 2013-03-13; 2016-03-12; 764 000; 76 570,00; NCN; SONATA BIS
 58. Guńka P.; Charakteryzacja odmian polimorficznych i związków interkalowanych tlenku arsenu(III); 2013-01-31; 2016-01-30; 149 280; 0; NCN; PRELUDIUM
 59. Lewiński J.; Aktywacja tlenu molekularnego przez związki metaloorganiczne metali grup głównych – Nowe spojrzenie na stary problem; 2012-10-08; 2017-03-07; 2 937 000; 403 000; NCN; MAESTRO
 60. Szafran M.; Inteligentne materiały do absorpcji energii i ochrony ciała człowieka; 2012-12-01; 2016-02-29; 2 848 295; 0; NCBiR; PBS
 61. Truszkiewicz E.; Katalizatory rutenowe osadzone na węglu do procesu metanizacji tlenku węgla; 2011-12-19; 2016-12-18; 490 000; 0; NCN; SONATA
 62. Cieśla J; Badanie fosforylacji reszt histydyny w białku syntazy tymidylanowej i poszukiwanie białkowej kinazy odpowiedzialnej za tę fosforylację; 2012-08-02; 2016-04-01; 346 000; 0; NCN; OPUS
 63. Guńka P.; Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w odmianach polimorficznych i związkach interkalowanych tlenku arsenu(III); 2013-06-14; 2016-06-13; 227 000; 0; MNiSzW; IUVENTUS PLUS

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)