Zasady rejestracji, ukończenia studiów oraz podziału na specjalności

Zasady rejestracji i ukończenia studiów I stopnia

na Wydziale Chemicznym PW

  1. Okresem rozliczeniowym jest rok, a na pierwszym roku studiów semestr.
Rodzaj
studiów
Numer
semestru
Wymagana
liczba punktów
Studia I stopnia
(inżynierskie)
II 21
III 48
V 108
VII 174
  1. Szczegółowe zasady rejestracji (wymagana liczba punktów):
  2. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów po semestrze I i II powoduje skreślenie z listy studentów.
  3. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych, uzyskanie 214 punktów (w tym 4 punkty za zaliczenie praktyk zawodowych), złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie inżynierskiego egzaminu dyplomowego.
  4. Student kończąc studia pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

Zasady podziału na specjalności, rejestracji i ukończenia

studiów II stopnia na Wydziale Chemicznym PW

  1. W przypadku studiów trzysemestralnych podział na specjalności następuje na podstawie ocen ze studiów I stopnia, a w przypadku studiów czterosemestralnych podział ten następuje po semestrze I na podstawie średniej ważonej ze studiów I stopnia (80%) oraz ocen z przedmiotów semestru I (20%).
Rodzaj
studiów
Numer
semestru
Wymagana
liczba punktów
Studia trzysemestralne II 24
III 50
Studia czterosemestralne II 30*
III 54
IV 80
  1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
  2. Szczegółowe zasady rejestracji (wymagana liczba punktów):

* W przypadku studiów czterosemestralnych rejestracja na semestr II następuje po zaliczeniu wyznaczonych przez Dziekana przedmiotów uzupełniających w semestrze zerowym.

  1. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych, uzyskanie 90 punktów (w przypadku studiów trzysemestralnych) lub 120 punktów (w przypadku studiów czterosemestralnych), złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie magisterskiego egzaminu dyplomowego.
  2. Student kończąc studia drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)