Formalności i finanse

Formalności:
Dokumenty potrzebne do załatwienia praktyki:

  1. wypełniony plan praktyki (sporządzony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach: oba egzemplarze z oryginalnymi podpisami z firmy, nie może być: ksero/skan/podgląd na poczcie elektronicznej czy w telefonie, patrz wzór w plikach do pobrania); w przypadku praktyki w firmie z listy "porozumień stałych" zamiast planu praktyki proszę dostarczyć informację od tej firmy o zgodzie na praktykę danej osoby w uzgodnionym terminie i ewentualnie - kto będzie opiekunem (np. wydruk maila, kopia listu).
  2. zaświadczenie o opłaconym ubezpieczeniu NNW (ważnym na okres odbywania praktyki).
    - Ubezpieczenie wykupione na Politechnice Warszawskiej - zaświadczenie można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.
    - Inne ubezpieczenia NNW - ksero polisy (przynieść oryginał do wglądu)
  3. wypełnione dane o praktykach na koncie danej osoby w Wirtualnym Dziekanacie.

Należy skompletować 1-3 i udać się z papierami do Pełnomocnika.
Porozumienie/umowę o organizacji praktyki studenckiej przygotowuje Pełnomocnik.

Załatwianie na Wydziale formalności związanych z praktyką (obieg dokumentów, itp.) trwa czasem nawet  2 tygodnie. Proszę brać to pod uwagę, tak by z odpowiednim wyprzedzeniem zacząć „procedurę”. Porozumienie musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyki.

Zaliczenie praktyki: krótka rozmowa z Pełnomocnikiem - zaliczenie w Wirtualnym Dziekanacie

Finanse:

Praktyka jest BEZPŁATNA.
Ewentualne wynagrodzenie od pracodawcy - wg Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 24/2017 z dnia 27/04/2017: Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. (w plikach do pobrania)

Częściowe dofinansowanie kosztów - DOTYCZY TYLKO PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH - wg Decyzji Dziekana Wydziału Chemicznego Nr 2/2012 z dn. 24 stycznia 2012: „Zasady dofinansowywania kosztów poniesionych w ramach odbywanej praktyki zawodowej dla studentów Wydziału Chemicznego PW”. (w plikach do pobrania). Podanie wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu praktyki do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk (można włożyć do teczki).

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)