Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Granty i projekty

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane aktualnie na Wydziale Chemicznym

Kierownik; tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy /zł/; kwota przyznana na rok 2016 /zł/; jednostka finansująca; rodzaj.

 1. Królikowska M.; Ciecze jonowe jako nowej generacji dodatki do płynów chłodniczych w technologii chłodnictwa absorpcyjnego; 2016-10-12; 2019-10-11; 290 000; 55 000; MNiSzW, IUVENTUS PLUS
 2. Mąkolski Ł.; Związki alkiloalkoksylowe cynku: Nowe spojrzenie na stary problem; 2016-12-13; 2018-12-12; 99 600; 57 200; NCN; PRELUDIUM
 3. Matuszewska A.; Synteza i badanie wybranych właściwości nowych związków fenyloboronowych; 2016-08-25; 2017-09-30; 60 626; 60 626; NCN; ETIUDA
 4. Malinowski M.; Wykorzystanie wewnątrzcząsteczkowej 1,3-dipolarnej cykloaddycji N-(3-alkenylo)- nitronów w syntezie iminocukrów z cukrów prostych; 2016-10-01; 2017-09-30; 98 940; 98 940; NCN; ETIUDA
 5. Budny-Godlewski K.; Nowe spojrzenie na reaktywność TEMPO wobec związków metaloorganicznych; 2016-07-21; 2018-07-20; 98 000; 30 400; NCN, PRELUDIUM
 6. Borys K.; Synteza i reaktywność boronowych pochodnych ferrocenu; 2016-07-21; 2018-07-20; 99 400; 40 600; NCN, PRELUDIUM
 7. Durka K.; Związki boroorganiczne o sztywnej strukturze jako materiały wyjściowe w konstrukcji układów o właściwościach luminescencyjnych; 2016-07-08; 2019-07-07; 525 000; 65 000; NCN; SONATA
 8. Wojciechowski K.; Polimerowe filmy Antybakteryjne, 2016-07-14; 2019-07-13; 570 080; 275 680; NCN; OPUS
 9. Jańczewski D.; Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium; 2016-06-01; 2021-05-31; 1 975 200; 502 800; NCN; SONATA BIS
 10. Adamczyk M.; Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. Dynamiczne polimery alfahelikalnych białek typu Kfr w organizacji prokariotycznego "wrzeciona mitotycznego; 2016-05-06; 2019-05-05; 707 400; 286 200; NCN; OPUS
 11. Proń A.; Trójskładnikowe i czteroskładnikowe nanokryształy półprzewodnikowe o małej przerwie energii wzbronionych: nowe metody syntezy, funkcjonalizacja powierzchni, nanokompozyty z półprzewodnikami organicznymi oraz zastosowanie w konwersji energii; 2016-04-19, 2019-04-18; 900 000; 199 200; NCN; OPUS
 12. Jarosz M.; Opracowanie metodyki analitycznej do badania metabolizmu nanocząstek ZnO i TiO2 w roślinach jadalnych - sałacie i rzodkiewce; 2016-04-08; 2019-04-07; 844 320; 130 260; NCN; HARMONIA
 13. Parzuchowski P.; Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla i jego konwersji w użyteczne cząsteczki organiczne; 2016-02-24; 2019-02-23; 594 000; 344 800; NCN; OPUS
 14. Jankowski P.; Projektowanie nowych dodatków formującym SEI - od modelów kwantowych do układów rzeczywistych; 2016-02-26; 2019-02-25; 150 000; 73 000; NCN; PRELUDIUM
 15. Zagórska M.; Nowe półprzewodniki organiczne o kontrolowanych właściwościach luminescencyjnych, magnetycznych i elektrycznych dla elektroniki molekularnej i spintroniki; 2016-02-08, 2019-02-07; 900 000; 588 000; NCN; OPUS
 16. Królikowski M.; Badania fizykochemiczne i termodynamiczne cieczy jonowych oraz układów eutektycznych do odsiarczania paliw ciekłych w środowisku utleniającym; 2016-02-01; 2019-01-31; 438 900; 301 500; NCN; SONATA
 17. Jarosz M.; Metodyki analityczne do badania specjacji wewnątrzkomórkowej metalonanomateriałów terapeutyczno-diagnostycznych: opracowanie, optymalizacja i zastosowanie in-vitro; 2016-02-01; 2019-01-31; 972 400; 586 000; NCN; OPUS
 18. Zawadzki M.; Termoregulowane wodne układy dwufazowe cieczy jonowych; 2016-01-28; 2019-01-27; 343 300; 165 700; NCN; SONATA
 19. Bretner M.; Synteza nowych antagonistów receptorów glutaminianowych oraz kompleksowe badanie ich wpływu na komórki nowotworowe w obecności inhibitorów kinazy CK2; 2016-01-26; 2019-01-25; 963 000; 420 600; NCN; OPUS
 20. Popławska M.; Samo-naprowadzające na receptory integrynowe „termicznie-reaktywne” wielofunkcyjne nanocząstki magnetyczne enkapsułowane w kilku warstwach grafenu w molekularnym obrazowaniu MR przeciwnowotworowej terapii opartej na personalizowanej nanomedycynie „czasu rzeczywistego”; 2015-03-01; 2018-11-01; 371 075; 229 735; NCBiR; 7PR ERA-NET
 21. Drozd M.; Badania nad wykorzystaniem chemisorpcji ditikarbaminianów jako strategii immobilizacji warstw (bio)receptorowych na przetwornikach złotych.; 2015-09-22; 2017-09-21; 98 560; 57 280; NCN; PRELUDIUM
 22. Żurowski R.; Nowe, inteligentne struktury ceramiczno-polimerowe o zdolności do absorbowania energii.; 2015-09-18; 2019-09-17; 198 950; 62 550; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 23. Włodarska A.; Synteza i charakteryzacja nowych katalizatorów niklowych posiadających w swojej strukturze ligandy N-heterocykliczne oraz ich zastosowanie w polimeryzacji karbenów.; 2015-09-10; 2017-09-09; 99 200; 51 200; NCN; PRELUDIUM
 24. Jarczewska M.; Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białkowych markerów chorób serca; 2015-09-03; 2017-07-02; 68 880; 46 560; NCN; PRELUDIUM
 25. Domańska-Żelazna U.; Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączający technikę wysokiego ciśnienia.; 2015-07-22; 2018-01-21; 387 050; 213 110; NCN; OPUS
 26. Wiecińska P.; Układy koloidalne typu proszek ceramiczny-monomer funkcyjny w otrzymywaniu ceramicznych materiałów kompozytowych; 2015-07-21; 2018-07-20; 481 000; 133 900; NCN; SONATA
 27. Ciosek P.; Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej; 2015-07-20; 2018-07-19; 673 020; 372 980; NCN; OPUS
 28. Borowiecki P.; Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej.; 2015-05-05; 2016-05-04; 49 589; 0; NCN; PRELUDIUM
 29. Paduszyński K; Projektowanie struktury cieczy jonowych metodami in silico - nowe korelacje i równania stanu oparte na idei udziałów grupowych, metoda COSMO-RS; 2015-03-17; 2017-03-16; 235 000; 137 191; MNiSW; IUVENTUS PLUS
 30. Wlazło M.; Rozdzielanie węglowodorów nienasyconych od węglowodorów nasyconych za pomocą cieczy jonowych; 2015-03-02; 2017-03-01; 185 000; 115 154; MNiSW; IUVENTUS PLUS
 31. Orczyk M.; Badanie wpływu saponin na monowarstwy Langmuira jako układy symulujące błony lipidowe; 2015-02-25; 2017-08-24; 124 880; 38 740; NCN; PRELUDIUM
 32. Oszwałdowski S.; Elektroforetyczna charakteryzacja układu warstw i jego rola w elektroforetycznym transporcie nanostruktur; 2015-02-20; 2016-05-19; 151 500; 11 700; NCN; OPUS
 33. Bretner M; Badanie synergistycznego hamowania proliferacji komórek nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz inhibitory szlaku syntezy tymidylanu; 2015-02-02; 2018-02-01; 1 093 450; 312 000; NCN; OPUS
 34. Okuniewski M.; Wpływ czynników strukturalnych na równowagi fazowe układów z terpenami i terpenoidami; 2014-11-03; 2017-05-02; 99 480; 23 920; NCN; PRELUDIUM
 35. Kasprzyk-Niedzicka M.; Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych; 2014-08-28; 2017-08-27; 149 200; 36 400; NCN; PRELUDIUM
 36. Szatyłowicz H.; Fizyczne interpretacje efektu podstawnikowego; 2014-08-22; 2017-10-21; 196 900; 71 950; NCN; OPUS
 37. Górski Ł; Elektrochemiczne sensory z warstwą receptorową DNA do oznaczania jonów metali ciężkich; 2014-08-07; 2016-11-06; 341 500; 84 500; NCN; OPUS
 38. Raróg-Pilecka W.; Wsparcie ochrony patentowej dla zgłoszonego w trybie PCT wynalazku: sposób oczyszczania amoniaku, mieszanin azotu i wodoru albo azotu, wodoru i amoniaku.; 2014-07-01; 2017-06-30; 750 366; 0; NCBiR; PATENT PLUS
 39. Wlazło M.; Zastosowanie cieczy jonowych do ekstrakcji biobutanolu z wody; 2014-04-14; 2017-04-13; 149 978; 34 996; NCN; PRELUDIUM
 40. Pawlak K.; Opracowanie metod badania zaburzeń równowagi jonomicznej i ich genezy w komórkach rakowych poddawanych działaniu cytostatyków; 2014-04-01; 2017-03-31; 788 900; 208 000; NCN; OPUS
 41. Jastrzębska E.; Badanie wpływu modyfikacji powierzchni poli(dimetylosiloksanu) na jego właściwości fizykochemiczne oraz oddziaływanie z materiałem biologicznym.; 2014-03-18; 2017-03-17; 462 940; 131 040; NCN; SONATA
 42. Grabowska-Jadach I.; Badanie korelacji parametrów fizykochemicznych i aktywności biologicznej funkcjonalizowanych kropek kwantowych z wykorzystaniem metod optycznych. ; 2014-03-13; 2017-03-12; 521 960; 134 030; NCN; SONATA
 43. Plichta A.; Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej ; 2014-03-17; 2017-03-16; 504 000; 110 500; NCN; OPUS
 44. Krztoń-Maziopa A.; Hybrydowe nadprzewodniki organiczno-nieorganiczne na bazie warstwowych chalkogenków; 2014-03-07; 2016-03-06; 315 020; 45 500; NCN; OPUS
 45. Wróblewski W.; Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmaceutycznych; 2014-03-07; 2017-06-06; 534 300; 107 900; NCN; OPUS
 46. Synoradzki L.; Chemia i tehnologia chiralnych kwasow karboksylowych i ich pochodnych; 2014-03-01; 2017-06-30; 4 420 680; 1 363 560; NCBiR; PBS
 47. Raróg-Pilecka W.; Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku; 2014-02-01; 2017-06-30; 1 152 000; 190 000; NCBiR; PBS
 48. Jastrzębska E.; Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu komórek mięśnia sercowego; 2014-01-01; 2017-06-30; 1 090 836; 394 080; NCBiR; LIDER
 49. Krawczyk K.; Wielkolaboratoryjny reaktor plazmowo-katalityczny do prowadzenia procesów rozkładu zanieczyszczeń ciekłych i gazowych w warunkach plazmy nierównowagowej wyładowania ślizgowego; 2013-11-01; 2017-02-28; 935 280; 112 200; NCBiR; PBS
 50. Florjańczyk Z., Synoradzki L.; Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego; 2013-10-01; 2016-12-31; 4 500 000; 646 840; NCBiR; PBS
 51. Marcinek M.; SIRBATT – stabilne interfejsy w bateriach ładowalnych; 2013-09-01; 2016-08-31; 966 636; 0; UE/MNiSzW; 7PR
 52. Wesoły M.; Elektroniczny język do badania właściwości smakowych farmaceutyków; 2013-07-18; 2017-07-17; 198 000; 46 200; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 53. Wawrzyniak U.; Syntetyczne peptydy cysteinowe jako molekularne warstwy do badania oddziaływań jonów miedzi z beta-amyloidem; 2013-07-17; 2017-07-16; 430 520; 61 230; NCN; SONATA
 54. Borys M.; Synteza oraz badania właściwości i zastosowań nowych benzoksaboroli; 2013-07-16; 2017-07-15; 199 750; 45 100; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 55. Brzózka Z.; Mechanizm i efektywność dostarczania nanośników wypełnionych fotouczulaczami w warunkach modelowych i z wykorzystaniem mikrosystemów; 2013-07-08; 2016-07-07; 598 500; 65 000; NCN; OPUS
 56. Szczeciński P.; Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych i biologicznych nukleozydów modyfikowanych pochodnymi stilbenu ; 2013-06-20; 2016-06-19; 400 000; 50 003; NCN; OPUS
 57. Adamczyk M.; Zastosowanie podejścia biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u drożdży ; 2013-03-13; 2016-03-12; 764 000; 76 570,00; NCN; SONATA BIS
 58. Guńka P.; Charakteryzacja odmian polimorficznych i związków interkalowanych tlenku arsenu(III); 2013-01-31; 2016-01-30; 149 280; 0; NCN; PRELUDIUM
 59. Lewiński J.; Aktywacja tlenu molekularnego przez związki metaloorganiczne metali grup głównych – Nowe spojrzenie na stary problem; 2012-10-08; 2017-03-07; 2 937 000; 403 000; NCN; MAESTRO
 60. Szafran M.; Inteligentne materiały do absorpcji energii i ochrony ciała człowieka; 2012-12-01; 2016-02-29; 2 848 295; 0; NCBiR; PBS
 61. Truszkiewicz E.; Katalizatory rutenowe osadzone na węglu do procesu metanizacji tlenku węgla; 2011-12-19; 2016-12-18; 490 000; 0; NCN; SONATA
 62. Cieśla J; Badanie fosforylacji reszt histydyny w białku syntazy tymidylanowej i poszukiwanie białkowej kinazy odpowiedzialnej za tę fosforylację; 2012-08-02; 2016-04-01; 346 000; 0; NCN; OPUS
 63. Guńka P.; Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w odmianach polimorficznych i związkach interkalowanych tlenku arsenu(III); 2013-06-14; 2016-06-13; 227 000; 0; MNiSzW; IUVENTUS PLUS

Współpraca z zagranicą i innymi ośrodkami

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z Laboratorium Chemii i Technologii Supramolekularnej Uniwersytetu Twente w Holandii w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Uniwersytetem Twente – od 1994 roku, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z University of Pharmacy w Groeningen w Holandii – od 2007 roku, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

Prof.W.Wieczorek –realizacja prac w ramach grupy 6 programu Ramowego Unii Europejskiej „Alistore SE-SG-CT-2003-503532”„Advanced Lithium Energy Storage Systems based on the use of nanopowder and nanocomposite electrode/electrolyte”, lata 2004-2008;

Dr A.Królikowski - sieć Nanomateriały, Centrum Doskonałości NanoCentre (nanometeriały metaliczne, polimerowe i ceramiczne; otrzymywanie i właściwości) – koordynacja: Wydz. Inżynierii Materiałowej PW

Dr M.Siekierski - Flexible Autononomous Cost-efficient Energy Source and Storage – projekt w ramach 7 PR UE, Collaborative Project #215271 2008-2010, wartość projektu 275000 Euro, Maciej Siekierski – członek komitetu sterującego

Prof.W. Wieczorek, dr hab.J.Płocharski, dr M.Siekierski - Umowa w ramach 6 programu Ramowego Unii Europejskiej „Alistore SE-SG-CT-2003-503532”„Advanced Lithium Energy Storage Systems based on the use of nanopowder and nanocomposite electrode/electrolyte”, lata 2004-2008.

US Department of Defense, Department of the Air Force, USA; Novel, solvent free, single ion conductive polymer electrolytes, okres trwania 2005-2008; nr 500/N/1020/902.

Scientific Design Company, Inc., USA, okres trwania: 04.2008-11.2009, nr 501/M1020/0002.

CEA Grenoble, Francja, Fizyka i chemia polimerów wysokospinowych, 30.04.2008 - 31.03.2009, Polonium 7296/R08/R09, finansowane z prac badawczych statutowych (współpraca naukowa z zagranicą).

DIC Berlin GmbH R & D Laboratory, Synteza funkcjonalnych tiofenoli, 01.08.2008 – 30.12.2008, 501/M/1020/0003.

PPHU DRAL, Możliwości utylizacji odpadów polimerowych i zastosowania ich w budownictwie, okres realizacji 06.10 - 05.11.2008, numer 501/H/1020/0756, usługa badawczo-rozwojowa (symbol PKWiU: 73.10.12-00).

ALAD Sp.z o.o., Optymalne sposoby zagospodarowania odpadów z politereftalanu etylenu (PET) i wykorzystania ich w działalności recyklingowo-produkcyjnej spółki Okres realizacji 14.10- 07.11.2008, numer 501/H/1020/0757, usługa badawczo-rozwojowa (symbol PKWiU: 73.10.12-00.10).

Instytut Chemii Technicznej Forschungszentrum Karlsruhe, Niemcy. Wielko-cząsteczkowe związki wielofunkcyjne i substancje makrocykliczne – synteza, modyfikacja chemiczna i badania struktury oraz właściwości użytkowych. Cel: nowe leki przeciwgruźlicze i związki kompleksotwórcze. Od 1996 r. umowa 504/G/1021/0451/000. Działalność statutowa. Identyfikacja nowych związków chemicznych, wniosek o projekt badawczy rozwojowy.

Sanofi-Aventis GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy. Eksperymentalna produkcja kwasu O,O’-dibenzoilo-L-winowego (KDBW). Od 1992 r. umowa 501/H/1021/0019/000. Sprzedaż 15 t KDBW.

Sanofi-Aventis GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy. Eksperymentalna produkcja kwasu N-tosylo-L-glutaminowego (KTG). Od 1993 r. umowa 501/H/1021/0019/000. Sprzedaż 2 t KTG.

Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF), The Division of AIDS National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. Wykonywanie badań przesiewowych i testów dla ewentualnego zastosowania w leczeniu infekcji mykobakteryjnych, w tym gruźlicy, produktów ryfamycynowych wytworzonych w LPT. Od 2004 r. badania w USA na koszt TAACF.

Nawiązano kontakty naukowe i wymianę doświadczeń w ramach europejskiego programu ramowego FP7-ERANET-2007, Projekt Badawczy Nr DSE/20/CHEMISTRY/2008 (grant w ramach programu Era Chemistry) z jednostką wiodącą: Technische-Universitaet Braunschweig, Institut Physikalische u. Theoretische Chemie, Braunschweig, Niemcy; Temat: European Research in Cold Plasma Applications. Kierownik: prof. Karl-Heinz Gericke. Dzięki współpracy z tą uczelnią, dr K. Krawczyk stał się kierownikiem polskiej części programu badawczego pt. Chemiczna aktywacja dwutlenku węgla i metanu, realizowanego razem ze stroną niemiecką, który uzyskał finansowanie w ramach europejskiego programu Era Chemistry na lata 2008 – 2011. W wyniku dotychczasowych prac skonstruowano wielkolaboratoryjny reaktor, w którym reakcje między metanem i dwutlenkiem węgla zachodzą w obszarze wyładowania ślizgowego.

Instytut for Problems of Materials Science Ukraine National Academy of Science, Kiev, Ukraina. Realizowano temat: „Badania nad optymalizacją struktury kompozytów ceramika-polimer o osnowie z ceramicznego tworzywa porowatego.” Projekt przyjęty do programu wykonawczego w ramach umowy z Ukrainą – 2008r. – 12 000 PLN (Polsko-Ukraiński Program Wykonawczy 2006-2008, nr Umowy 7110/R06/R07 – współpraca od 1990 r. – wymiana doświadczeń naukowych, wymiana pracowników, wspólne publikacje.

Rok sprawozdawczy był ostatnim rokiem dwuletniej współpracy z Korea Institute of Science and Technology (KIST), Seul, Korea, w zakresie tematu pt. Control of volatile organic compounds by low temperature plasma with catalyst. (Projekt badawczy finansowany przez Korea Institute of Science and Technology. Badania wykonane na zlecenie KIST doprowadziły do opracowania nowych rozwiązań w procesie rozkładu domieszek związków chloroorganicznych w gazach, np. w powietrzu. Polegają one na prowadzeniu reakcji między gazowymi reagentami w reaktorach plazmowo-katalitycznych ze stałym lub z ruchomym złożem katalizatora. Wyniki przedstawiono w 2008 r. na Sympozjum HAKONE XI, a publikacja została przyjęta do druku w Plasma Chem. Plasma Processing.

Uniwersytet KwaZulu-Natal, Republika Południowej Afryki, Badanie równowag fazowych i właściwości fizykochemicznych (w tym pod wysokimi ciśnieniami) substancji zapachowych, stosowanych w przemyśle kosmetycznym. w ramach prac statutowych.

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Wiedniu w Austrii w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Wiedniu – od 2006 roku, prof. Maciej Jarosz

Umowa o współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Geochemii i Chemii Analitycznej im. Wiernadskiego w Moskwie w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Instytutem Geochemii i Chemii Analitycznej im. Wiernadskiego – 2007-2011, prof. Maciej Jarosz

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej ze Szkołą Inżynierii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej Politechniki Zheijang w Hangzhou w Chinach w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Szkołą Inżynierii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej Politechniki Zheijang w Hangzhou – od 2008 roku, prof. Maciej Jarosz

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)