Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Program rozwoju kompetencji

 

Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
nr projektu POWR.03.01.00-00-K376/16-00
Okres realizacji: 02.01.2017- 31.12.2019
Wartość projektu: 1.524.043,20 zł; w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1.284.463,61 zł

„Program rozwoju kompetencji” – nowa propozycja dydaktyczna dla studentów Wydziału Chemicznego

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Wydziałem Biologii i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna realizację projektu pt. „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” (2017-2019), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem Programu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Studenci I i II stopnia kier. Biotechnologia i Technologia chemiczna, biorący udział w projekcie, otrzymają możliwość podwyższenia kwalifikacji i wzmocnienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych, interpersonalnych, pracy w zespołach interdyscyplinarnych i przedsiębiorczości, oczekiwanych przez pracodawców, poprzez udział w szeregu dodatkowych zajęć edukacyjnych w formie warsztatów, zajęć z pracodawcami, projektów i wizyt studyjnych, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Politechnikę Warszawską.

Osoby odpowiedzialne za realizację Projektu na Wydziale Chemicznym PW:
dr inż. Iwona Głuch-Dela – koordynator merytoryczny
dr inż. Monika Wielechowska – specjalistka ds. organizacji zajęć i rozliczeń

Więcej informacji: http://www.biol.uw.edu.pl/pl/student/power-prk-kompetencje

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

Plakat informacyjny programu rozwoju kompetencji (.pdf)

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć z pracodawcami pt. „Modyfikacja właściwości i charakteryzacja tworzyw sztucznych” – aspekt technologiczny na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2017 została złożona jedna oferta przez Panią Anitę Frydrych z firmy MARCATO. Oferta Pani Anity Frydrych spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pani Anita Frydrych została wybrana na Wykonawcę zamówienia.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć z pracodawcami pt. „Modyfikacja właściwości i charakteryzacja tworzyw sztucznych” – aspekt badawczy na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 30.10.2017 została złożona jedna oferta przez Panią Katarzynę Samsonowską z COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań. Oferta Pani Katarzyny Samsonowskiej spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pani Katarzyna Samsonowska została wybrana na Wykonawcę zamówienia.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć praktycznych w formie projektowej pt. „Recepturowanie mas kosmetycznych” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2017 została złożona jedna oferta przez Pana Marcina Kowalskiego-Mioduchowskiego z firmy kosmetycznej NUCO. Oferta Pana Marcina Kowalskiego-Mioduchowskiego spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pan Marcin Kowalski-Mioduchowski został wybrany na Wykonawcę zamówienia.

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Dot. zapytania ofertowego na przeprowadzenie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej zajęć praktycznych w formie projektowej pt. „Immunologiczne metody analityczne dla kier. Biologia i Biotechnologia” na potrzeby projektu nr POWR.03.01.00-00-376K/16 „Program rozwoju kompetencji studentów wydziałów przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.08.2017 zostały złożone dwie oferty przez Panią Annę Sobiepanek oraz Panią Katarzynę Skierkę. Oferta Pani Katarzyny Skierki spełniła w 90% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym (ze względu na zbyt wysoką stawkę godzinową proponowaną przez oferentkę), a  oferta Pani Anny Sobiepanek spełniła w 100% wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i tym samym Pani Anna Sobiepanek została wybrana na Wykonawcę zamówienia.

Ogłoszenie o rekrutacji (edycja 2017)

Zespół Zarządzający projektem zaprasza do składania wniosków do udziału w Programie Rozwoju Kompetencji (PRK) realizowanym w ramach projektu POWR.0301.00-00-K376/16, finansowanego ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój.

W wyniku rekrutacji 170 studentów Wydziału Biologii (WBUW) i Wydziału Chemii UW (WChUW) oraz Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (WChPW) w okresie kwiecień 2017-styczeń 2018 będzie mogło podwyższyć swoje kompetencje językowe, zawodowe i osobowościowe („soft skills”).

Uczestnikami projektu mogą być studenci ostatnich czterech semestrów studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych ww. jednostek.

Zasady realizacji Projektu i udziału w Projekcie oraz wzory dokumentów aplikacyjnych zawarte są w Regulaminie Projektu oraz w Regulaminie rekrutacji, stanowiące załączniki do tego ogłoszenia.

Termin składania zgłoszeń wraz z załącznikami: 21 marca 2017 r. – 31 marca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

studenci WBUW: WBUW, ul. Miecznikowa 1, Sekcja obsługi projektów, III piętro, pokój 305 a/A
studenci WChUW: WChUW, ul. Pasteura 1, dziekanat WCh
studenci WChPW: WChPW, ul. Noakowskiego 3,
w tym:
studenci kierunku Technologia chemiczna: Pokój nr 100 (dziekanat TCh)
studenci kierunku Biotechnologia: Pokój nr 1 (dziekanat Bio)

Komisja rekrutacyjna w składzie:
- dr Danuta Solecka - Koordynator Projektu – Przewodnicząca Komisji
- dr inż. Iwona Głuch – Dela – Koordynator Projektu na WChPW
- dr hab. Anna Nowicka – Koordynator Projektu na WChUW
- mgr Ewa Kral – kierownik administracyjny Projektu
rozpatrzy złożone wnioski do 5 kwietnia 2017 r.

Wyniki rekrutacji, w formie listy rankingowej, zostaną opublikowane 6 kwietnia 2017 r.:
- dla studentów UW: na www WBUW (zakładka Student-kafelek PRK-Kompetencje)
- dla studentów PW: na www WChPW.

Regulamin Projektu (.pdf)

Regulamin rekrutacji (.pdf)

Załączniki do wniosku - dokumenty należy drukować dwustronnie i składać w dziekanatach:

- Formularz zgłoszeniowy (.docx) (załącznik nr 1);
- Oświadczenie o kwalifikowalności (.docx) (załącznik nr 2);
- Dane osób uczestniczących we wsparciu (.docx) (załącznik nr 3);
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (.docx) (załącznik nr 4);
- Oświadczenie o zgodzie na poddanie się badaniu bilansu kompetencji (.docx) (załącznik nr 5);
- Zaświadczenie, podpisane przez właściwego prodziekana, o średniej ocen (.docx) (załącznik nr 6);
- Oświadczenie o znajomości jęz. angielskiego (.docx) (załącznik nr 7);
- Oświadczenie – zgoda na monitorowanie losów zawodowych do 12 miesięcy po zakończeniu studiów (.docx) (załącznik nr 8);
- Zakres wsparcia (.docx) (załącznik nr 9);
- Zobowiązanie do udziału w wszystkich, zaplanowanych dla danego Uczestnika, formach wsparcia (.docx) (załącznik nr 10);
- Oświadczenie o niepełnosprawności (.docx) (załącznik nr 11);
- Oświadczenie o samotnej opiece nad dzieckiem do lat 7 (.docx) (załącznik nr 12);
- List motywacyjny (.docx) (formularz).

Harmonogram zajęć:
semestr letni roku akademickiego 2016/2017 I st. studiów (.pdf)
semestr letni roku akademickiego 2016/2017 II st. studiów (.pdf)

Prezentacja programu

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)