Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok 2021/22

Wszystkie informacje dot. stypendium ministra są dostępne na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia

 

Informacja na temat stypendiów MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 z dn. 03.09.2021 r.,

pod którą znajdują się:

- dane dot. osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra (konkurs SST02)

- oświadczenie studenta (załączamy zawsze)

- przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć (np. Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową albo rozdział w monografii naukowej, itp.)  

 

Oświadczenie studenta i wszystkie oświadczenia dot. zgłoszonych osiągnięć trzeba wypełnić, wydrukować, zeskanować i przesłać.

Jeśli do danego artykułu jest dołączana strona tytułowa i oświadczenie o procentowym wkładzie to proszę to zeskanować do 1 pliku.  

 

Składanie wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022,

pod którym znajdują się:

- WYTYCZNE dotyczące sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022

- Instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów w systemie ZSUN/OSF

W załączeniu wniosek o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022, który proszę wypełnić i przesłać oraz przykładowy wypełniony wniosek.

We wniosku proszę wypełnić wszystkie pola w części A, B, w części C – te osiągnięcia, które macie (wszystkie dane znajdujące się przy danym osiągnięciu).

Proszę uważnie czytać polecenia.

Nie wypełniacie nic w OSF-ie !!!

Wydziałowym koordynatorem wniosków jest p. mgr inż. Magda Szymańska.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres: magda.szymanska@ch.pw.edu.pl do 14.10.2021.     To jest termin ostateczny!!!!

W razie pytań proszę dzwonić (22) 234-14-86

Wniosek (.docx)

Skany dokumentów do wysłania wraz z wnioskiem o stypendium ministra:  

Oświadczenie autora

 

Monografia – 2 dokumenty do każdej monografii

1.Kopia stron monografii naukowej zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI, 2wstęp do monografii, spis treści monografii.
2.Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową albo rozdział w monografii naukowej, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa

 

Artykuł – 2 dokumenty do każdego artykułu

1.Kopia stron czasopisma naukowego zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISSN, DOI.

2.Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w artykuł naukowy wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa

 

Projekt badawczy – 1 dokument do każdego projektu

1.Oświadczenie kierownika projektu badawczego zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu.

Referat na konferencji – 3 dokumenty do każdego referatu

1.Certyfikat lub dyplom wydany przez organizatora konferencji naukowej potwierdzający wygłoszenie referatu naukowego

2. Program konferencji naukowej lub materiał pokonferencyjny zawierający tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów

3. Oświadczenie studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej

 

Nagrody naukowe – 3 dokumenty do każdej nagrody

1.Dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie
2. Regulamin konkursu

3. Informacja organizatora o wynikach konkursu, zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów

 

Utwór muzyczny – 1 dokument do każdego utworu

1.Oświadczenie studenta o autorstwie lub o wykonaniu utworu muzycznego lub innej formy muzycznej

 

Utwór na płycie – 1 dokument do każdego utworu

1. Oświadczenie studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych nagranych na płycie lub o wkładzie autorskim w ich powstanie

 

Utwór audiowizualny – 1 dokument do każdego utworu

1.Oświadczenie twórcy utworu audiowizualnego o udziale studenta w jego powstaniu

 

Spektakl teatralny – 1 dokument do każdego spektaklu

1.Oświadczenie twórcy spektaklu o udziale studenta w jego powstaniu.

 

Formy choreograficzne – 1 dokument do każdej formy

1.Oświadczenie studenta o autorstwie formy choreograficznej

 

Dzieła plastyczne lub choreograficzne – 2 dokumenty do każdego dzieła

1.Oświadczenie studenta o autorstwie dzieła plastycznego lub architektonicznego

2. Dokumentacja wizualna dzieła

 

Autorskie wystawy plastyczne – 2 dokumenty do każdej wystawy

1.Oświadczenie organizatora wystawy o indywidualnym autorskim charakterze wystawy

2.Dokumentacja wizualna wystawy

 

Uzyskane nagrody artystyczne – 3 dokumenty do każdej nagrody

1.Dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie

2. Regulamin konkursu

3. Informacja organizatora o wynikach konkursu zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów

 

Osiągnięcia sportowe – 1 dokument do każdego osiągnięcia

1. Oświadczenie właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.
Nie należy zamieszczać kopii dyplomów albo zdjęć medali i pucharów uzyskanych w zawodach sportowych.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem