Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-07-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 47,928
2. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 13,858
3. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future Applications of MXenes in Biotechnology, Nanomedicine, and Sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2019, DOI: 10.1016/j.tibtech.2019.09.001. IF: 13,747

Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1 na semestr letni 2019/2020.

Wykaz zagadnień badawczych oferowanych kandydatom do realizacji w ramach pracy doktorskiej (.pdf)

Harmonogram rekrutacji można zobaczyć po kliknięciu przycisku "Więcej".

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne na stronie Szkół Doktorskich PW

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów które odbędą się dnia 22 stycznia 2020 r. Prezentację naszych laboratoriów/zespołów rozpoczniemy o godzinie 14.15 w Audytorium Mościckiego. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do zapoznania się z tematyką badawczą realizowaną w naszej Katedrze, porozmawiania z prowadzącymi dyplomy oraz doktorantami, a także obejrzenia zaplecza laboratoryjnego i aparaturowego które znajduje się w Katedrze.

Informujemy, że w dniu 27 stycznia 2020 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr. inż. Marcina Kublickiego
Badanie reakcji fotokatalitycznego perfluoroalkilowania nienasyconych związków boroorganicznych

W związku z projektem SONATA BIS 8 (finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki) pt. „Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych” (kierownik dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska, prof. uczelni) ogłasza się nabór na stanowisko doktoranta-stypendysty (2 stanowiska).

Szczegóły:

Kontakt: dr hab. inż. Patrycja Ciosek-Skibińska, prof. uczelni - pciosek@ch.pw.edu.pl
Termin składania ofert: 20 stycznia 2020, 00:00
Forma składania ofert poprzez email: pciosek@ch.pw.edu.pl (tytuł maila SONATA BIS – doktorant)

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

Poszukiwany jest kandydat (student) na stypendystę do projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 12, UMO-2016/23/B/ST5/02847) pt. „Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenyloboronowych”. Termin zgłaszania ofert 20 stycznia 2020, g. 15:00.

Pełna treść ogłoszenia (.docx)

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

W najnowszej pracy opublikowanej w Angewandte Chemie pt.Disclosing Interfaces of ZnO Nanocrystals Using Dynamic Nuclear Polarization: Sol‐Gel versus Organometallic Approach, dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz i prof. Janusz Lewiński, we współpracy z kolegami z Grenoble, wykonali kolejny krok milowy w kierunku otrzymywania unikalnych kropek kwantowych ZnO do zastosowań w nowoczesnych technologiach oraz w nanomedycynie. Wykorzystując wysoce zaawansowaną technikę DNP-NMR jednoznacznie wykazano, że QDs wytworzone wg opracowanej na naszym Wydziale metody metaloorganicznej OSSOM deklasują QDs otrzymywane tradycyjną metodą zol-żel zarówno pod względem stabilności, charakteru powierzchni, jak i stopnia uporządkowania warstwy organicznej pasywującej nieorganiczny rdzeń ZnO.

Odnośnik do artykułu

W dniu 14 stycznia 2020 roku została opublikowana „Lista strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej”. Znajduje się na niej na niej „Polska infrastruktura dla badań nad dziedzictwem kulturowym ERIHS.PL”, którą tworzy 13 wyższych uczelni, jednostek muzealnych i instytutów badawczych. W skład Konsorcjum wchodzi również Politechnika Warszawska - dwa zespoły badawcze kierowane przez prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kujawińską (Wydział Mechatroniki) i prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza (Wydział Chemiczny). Przedstawicielem Politechniki w Radzie Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz.

Artykuł autorstwa dr. inż. Piotra Guńki z Katedry Chemii Nieorganicznej opisujący przewidywanie i otrzymanie tzw. „super diamentu” – borowo-węglowego klatratu strontu o unikatowych właściwościach fizycznych – ukazał się w czasopiśmie Science Advances (IF=12.804). Materiał ten charakteryzuje się twardością porównywalną z diamentem a zamiania kationów znajdujących się w lukach podsieci anionowej umożliwia sterowanie jego właściwościami elektronowymi od półprzewodnikowych przez metaliczne po nadprzewodzące. Opisywany związek otrzymany został pod ciśnieniem około 55 GPa w temperaturze rzędu 2500 K i jest trwały po obniżeniu ciśnienia do atmosferycznego i temperatury do pokojowej. Dr inż. Piotr Guńka przyczynił się do opracowania modelu struktury związku na podstawie dyfrakcji synchrotronowego promieniowania rentgenowskiego podczas swojego stażu naukowego w Geophysical Laboratory, Carnegie Institution for Science finansowanego ze stypendium przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Link do artykułu i do opisu popularnonaukowego.

Dr inż. Michał Wlazło z Katedry Chemii Fizycznej uzyskał prestiżowe "Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców". Przyznawane jest doktorantom lub osobom posiadającym stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Uwzględnia się dotychczasowy dorobek naukowy z okresu ostatnich 4 lat (2015-2018). Stypendium zostało przyznane na 3 lata. Dr inż. Michał Wlazło jest jednym z dwóch naukowców z Politechniki Warszawskiej, którzy zdobyli stypendium w tej edycji i jednym z osiemnastu chemików z całej Polski.

Najnowsze badania prowadzone przez dr inż. Małgorzatę Wolską-Pietkiewicz i mgr inż. Annę Wojewódzką we współpracy z dr inż. Katarzyną Tokarską i prof. Michałem Chudym po raz kolejny wykazały, że opracowana w zespole prof. Janusza Lewińskiego metoda metaloorganiczna OSSOM (ang. one-pot self-supporting organometallic approach) pozwala na otrzymywanie wyjątkowo wysokiej jakości kropek kwantowych ZnO. Otrzymane kropki kwantowe charakteryzują się szeregiem unikalnych i niezmiennych w czasie właściwości fizykochemicznych, a jednocześnie wykazują wyjątkowo małe działanie szkodliwe w modelowych badaniach in vitro - wbrew powszechnie dominującej opinii, że im mniejsze NCs tym większa ich toksyczność.

Badania opublikowane w Scientific Reports oraz Chemistry – A European Journal pozwalają na pełniejsze zrozumienie korelacji pomiędzy budową prekursora molekularnego a właściwościami otrzymywanych kropek kwantowych ZnO i idealnie wpisują się w nurt prac nad racjonalnym projektowaniem nanokrystalicznych materiałów półprzewodnikowych do zastosowań biomedycznych.

Odnośniki do artykułów: https://www.nature.com/articles/s41598-019-54509-z, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/chem.201704207
i do okładki: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201706012

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum