Opłaty

Wszelkie opłaty należy wpłacać na INDYWIDUALNE konto studenta 

 

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/rozliczenia

Opłaty za wydanie dyplomu:

  1. za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,
  2. za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł,
  3. za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,
  4. za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą - 19 zł,

Opłaty za wydanie dokumentów:

za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł (33 zł w przypadku wydania duplikatu).

Do odebrania legitymacji NIEZBĘDNE jest potwierdzenie wykonania przelewu.

(na podstawie decyzji Rektora PW z dnia 6 lutego 2007 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)