Otwarte przewody doktorskie przed wyznaczeniem recenzentów

Zastosowanie nowoczesnych metod rozdzielania sprzężonych ze spektrometrią mas do identyfikacji barwników organicznych

Doktorant: Damian Dąbrowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Promotor pomocniczy: dr inż. Katarzyna Lech
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Dyscyplina: NCh/Ch

Synteza nowych materiałów wysokoenergetycznych na bazie cyklodekstryn

Doktorant: Agnieszka Grzegorczyk
Promotor: dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Dyscyplina: NCh/TCh

Badania kompatybilności różnych gatunków rop naftowych

Doktorant: Przemysław Jarosiński (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Płock)
Promotor: dr hab. inż. Maciej Paczuski (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Płock)
Promotor pomocniczy: dr inż. Aneta Lorek (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, Płock)
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Dyscyplina: NT/TCh

Badanie właściwości wybranych nanomateriałów pod kątem ich zastosowania w terapii fototermicznej

Doktorant: Dominika Kulpińska (z d. Kalinowska)
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Promotor pomocniczy: dr inż. Ilona Grabowska-Jadach
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Dyscyplina: NCh/Bio

Badania przemian in vitro cytotoksycznych kompleksów złota i rutenu za pomocą cząsteczkowej spektrometrii mas

Doktorant: Monika Kupiec
Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Matczuk
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Dyscyplina: NCh/Ch

Opracowanie metody syntezy 2,4,6-trinitrotoluenu o zmniejszonej zawartości niesymetrycznych izomerów

Doktorant: Andrzej Nastała
Promotor: dr hab. inż. Paweł Maksimowski, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Dyscyplina: NT/TCh

Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku osadzone na wybranych tlenkach metali ziem rzadkich

Doktorant: Wojciech Patkowski
Promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni
Promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Zybert
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Dyscyplina: NT/TCh

Badania nad wykorzystaniem elektroporacji do kontrolowanego wprowadzania cząsteczek leków do komórek

Doktorant: Sandra Skorupska
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Promotor pomocniczy: dr inż. Ilona Grabowska-Jadach
Data otwarcia przewodu: 2019-04-16
Dyscyplina: NCh/Bio

Modelowanie budowy, reaktywności i właściwości katalitycznych alkiloalkoksylowych/-aryloksylowych kompleksów metali grupy 13 z N-heterocyklicznymi karbenami

Doktorant: Anna M. Dąbrowska
Promotor: dr hab. inż. Paweł Horeglad
Drugi promotor: dr hab. inż. Izabela Madura, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2019-03-19
Dyscyplina: NCh/Ch

Synteza, budowa i reaktywność związków alkilocynkowych z ligandami pirazolowymi oraz ich wykorzystanie jako prekursorów układów metalamakrocyklicznych

Doktorant: Szymon Komorski
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2019-03-19
Dyscyplina: NCh/Ch

Zastosowanie reakcji hydrolizy alkoksylanów w wytwarzaniu materiałów elektroaktywnych z użyciem techniki zol-żel

Doktorant: Rafał Letmanowski
Promotor: dr hab. inż. Maciej Siekierski
Drugi promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska (Wydział Inżynierii Materiałowej PW)
Promotor pomocniczy: dr inż. Maja Mroczkowska-Szerszeń z Instytutu Nafty i Gazu PIB (Kraków)
Data otwarcia przewodu: 2019-03-19
Dyscyplina: NCh/TCh

Synteza i charakterystyka jednostek budulcowych niekowalencyjnych materiałów mikroporowatych na bazie alkilocynkowych kompleksów z pochodnymi 8-hydroksychinoliny

Doktorant: Adam Świerkosz
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2019-03-19
Dyscyplina: NCh/Ch

Otrzymywanie i charakterystyka nanokrystalicznych form tlenku cynku z homo- i heteroligandową otoczką organiczną

Doktorant: Anna Wojewódzka
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Promotor pomocniczy: dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz
Data otwarcia przewodu: 2019-03-19
Dyscyplina: NCh/Ch

Synteza, budowa i reaktywność kompleksów pierwiastków grupy 13 i 14 z tlenowymi pochodnymi N-heterocyklicznych karbenów

Doktorant: Aleksander Hurko
Promotor: dr hab. inż. Paweł Horeglad
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Dyscyplina: NCh/Ch

Wpływ ekstraktów roślinnych bogatych w saponiny na właściwości modelowych warstw lipidowych

Doktorant: Ilona Jurek
Promotor: dr hab. inż. Kamil Wojciechowski, prof. uczelni
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Dyscyplina: NCh/Ch

Otrzymywanie i właściwości kompozycji polimerowych na bazie prepolimerów uretanowych

Doktorant: Sebastian Kowalczyk
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Plichta
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kundys
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Dyscyplina: NCh/TCh

Synteza i charakterystyka stereokompleksów polimerów kwasu mlekowego

Doktorant: Agnieszka Mnich (z d. Chudzik)
Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kundys
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Dyscyplina: NCh/TCh

Nieorganiczno-organiczne materiały funkcjonalne otrzymywane na drodze samoorganizacji kompleksów molekularnych

Doktorant: Michał Terlecki
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Dyscyplina: NCh/Ch

Electrochemical studies of ageing in lead-acid batteries („Badania elektrochemiczne nad procesami starzenia w bateriach kwasowo ołowiowych”)

Doktorant: Piotr Ryś
Promotor: dr hab. inż. Maciej Siekierski
Drugi promotor: dr hab. inż. Piotr J. Biczel (Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska)
Data otwarcia przewodu: 2019-02-26
Dyscyplina: NT/TCh

Opracowanie metody wytwarzania nanokompozytów o składzie grafen-Al2O3-Ag o potencjalnych właściwościach antybakteryjnych

Doktorant: Joanna Jureczko
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska (Wydział Inżynierii Materiałowej PW)
Data otwarcia przewodu: 2018-11-20
Dyscyplina: NCh/TCh

Opracowanie metodyk oznaczania wybranych kwasów karboksylowych w próbkach żywności techniką chromatografii jonowej

Doktorant: Izabela Piwońska (Metrohm Polska Sp. z o.o.)
Promotor: dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ (Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu)
Data otwarcia przewodu: 2018-11-20
Dyscyplina: NCh/Ch

Quantum chemistry approach to the substituent effect in carboxylic acid derivatives

Doktorant: Konstantin M. Varaksin
Promotor: dr hab. inż. Halina Szatyłowicz, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2018-07-10
Dyscyplina: NCh/Ch

Materiały kompozytowe o zdolności do rozpraszania energii kinetycznej

Doktorant: Radosław Żurowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran
Promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Falkowski
Data otwarcia przewodu: 2018-06-19
Dyscyplina: NT/TCh

Synteza, funkcjonalizacja i fotokatalityczne właściwości dwuwymiarowych krystalicznych węglików tytanu

Doktorant: Tomasz Wojciechowski
Promotor: dr hab. inż. Wanda Ziemkowska, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2018-05-22
Dyscyplina: NCh/Ch

Badanie właściwości stałych heterogenicznych paliw rakietowych o zmniejszonej zawartości chlorowodoru w produktach spalania

Doktorant: Rafał Bogusz (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego)
Promotor: dr hab. inż. Bogdan K. Florczak (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego)
Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Wolszakiewicz (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego)
Data otwarcia przewodu: 2018-04-17
Data obrony: 2019-11-25
Data przyznania stopnia:
Dyscyplina: NT/TCh
Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Nowych Technologii i Chemii)
Prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

Otrzymywanie i badanie właściwości hybrydowych polimerowych dyspersji wodnych w zastosowaniu do otrzymywania materiałów powłokowych

Doktorant: Joanna Trzaskowska (pracownik IChP)
Promotor: dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP
Promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław Przybylski
Data otwarcia przewodu: 2018-02-20
Dyscyplina: NT/TCh

Otrzymywanie i badanie właściwości wybranych polidepsipeptydów o potencjalnym zastosowaniu medycznym

Doktorant: Agnieszka Sebai
Promotor: Prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Promotor pomocniczy: Dr inż. Paweł Ruśkowski
Data otwarcia przewodu: 2017-10-24
Dyscyplina: NCh/Ch

Synteza i badania właściwości fizykochemicznych nowych soli litu z N-heterocyklicznymi i alifatycznymi anionami do zastosowań w ogniwach litowo-jonowych

Doktorant: Tomasz Trzeciak
Promotor: Dr hab. inż. Marek Marcinek
Promotor pomocniczy: Dr inż. Leszek Niedzicki
Data otwarcia przewodu: 2017-09-26
Dyscyplina: NCh/TCh

Wybrane aspekty preparatyki katalizatorów zawierających tlenek magnezu. Upsalit i inne prekursory tlenku

Doktorant: Agnieszka Czajka
Promotor: Dr hab. inż. Marek Gliński, prof. PW
Promotor pomocniczy: Dr inż. Urszula Ulkowska
Data otwarcia przewodu: 2017-07-04
Dyscyplina: NCh/TCh

Badania kompatybilności HTPB, GAP i poli(NIMMO) z wybranymi materiałami wysokoenergetycznymi

Doktorant: Bartosz Zakościelny
Promotor: Dr hab. inż. Paweł Maksimowski
Promotor pomocniczy: Dr inż. Tomasz Gołofit
Data otwarcia przewodu: 2017-07-04
Dyscyplina: NCh/TCh

Badania fosforylacji ludzkiej syntazy tymidylanowej i reduktazy dihydrofolianowej

Doktorant: Katarzyna Skierka
Promotor: Dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW
Promotor pomocniczy: Dr Patrycja Wińska
Data otwarcia przewodu: 2017-06-13
Dyscyplina: NCh/Bio

Technologia otrzymywania i zastosowanie dialkilowych pochodnych kwasu winowego

Doktorant: Krzysztof Zawada
Promotor: Dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2017-05-23
Dyscyplina: NCh/TCh

Modyfikacja elektrolitów polimerowych za pomocą związków boru i glinu o właściwościach kwasów Lewisa

Doktorant: Dorota Gładka
Promotor: Dr hab. inż. Ewa Zygadło-Monikowska
Data otwarcia przewodu: 2017-03-21
Dyscyplina: NCh/Ch

Synteza i badanie właściwości energetycznych lepiszczy do heterogenicznych stałych paliw rakietowych

Doktorant: Anna Kasztankiewicz
Promotor: Dr hab. inż. Paweł Maksimowski
Data otwarcia przewodu: 2017-03-21
Dyscyplina: NCh/TCh

Zastosowanie technik chromatograficznych sprzężonych ze spektrometrią mas do wykrywania związków wiążących jony wybranych metali w roślinach

Doktorant: Katarzyna Brama
Promotor: Dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2016-10-18
Dyscyplina: NCh/Bio

9-niklafluorenyloit i prekursory karbenów N-heterocyklicznych źródłem nowych związków o właściwościach katalitycznych

Doktorant: Roman Pacholski
Promotor: Dr hab. inż. Piotr Buchalski
Data otwarcia przewodu: 2016-10-18
Dyscyplina: NCh/Ch

Badania nad syntezą, strukturą i właściwościami polimerów hybrydowych zbudowanych z bis(diorganofosforanów) cynku

Doktorant: Konrad Żurawski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Promotor pomocniczy: Dr inż. Maciej Dębowski
Data otwarcia przewodu: 2016-09-27
Dyscyplina: NCh/Ch

Badania nad strukturą i właściwościami układów polimerowych otrzymanych z węglanów cyklicznych

Doktorant: Aleksandra Świderska
Promotor: Dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, prof. PW
Promotor pomocniczy: Dr inż. Mariusz Tryznowski
Data otwarcia przewodu: 2016-06-28
Dyscyplina: NCh/Ch

Właściwości fizykochemiczne i równowagi fazowe cukrów, alkoholi cukrowych, terpenów i terpenoidów w rozpuszczalnikach organicznych i cieczach jonowych. Analiza termodynamiczna.

Doktorant: Marcin Okuniewski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
Promotor pomocniczy: Dr inż. Kamil Paduszyński
Data otwarcia przewodu: 2016-04-19
Dyscyplina: NCh/Ch

Badanie reaktywności związków alkilowych cynku wobec stabilnych rodników nitroksylowych

Doktorant: Krzysztof Budny-Godlewski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2016-03-01
Dyscyplina: NCh/Ch

Zastosowanie reakcji cykloaddycji 1,3-dipolarnej nitronów do syntezy nowych pochodnych izoksazolidyny jako potencjalnych środków ochrony roślin

Doktorant: Krzysztof Żelechowski
Promotor: Prof. dr hab. Marek Gołębiewski
Data otwarcia przewodu: 2015-12-22
Dyscyplina: NCh/Ch

Badania nad otrzymywaniem krystalicznych form kesterytu oraz jego pochodnych

Doktorant: Mohammad Fadaghi
Promotor: Prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło
Data otwarcia przewodu: 2015-10-20
Dyscyplina: NCh/Ch

Stałe i żelowe elektrolity zawierające receptory anionów i kationów

Doktorant: Aneta Bernakiewicz
Promotor: Dr hab. inż. Aldona Zalewska
Data otwarcia przewodu: 2015-03-24
Dyscyplina: NCh/Ch

Wyznaczanie parametrów termodynamicznych ciekłych mieszanin w oparciu o właściwości cząsteczkowe

Doktorant: Mateusz Reda
Promotor: Dr hab. inż. Tadeusz Hofman, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2015-02-24
Dyscyplina: NCh/Ch

Synteza wodorku glinu i jego kompleksów z donorami elektronów oraz zastosowanie otrzymanych związków jako dodatków do stałych paliw rakietowych i jako reduktorów związków organicznych

Doktorant: Jakub Jurkowski
Promotor: Prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski
Data otwarcia przewodu: 2013-09-26
Dyscyplina: NCh/TCh

Rozkład odpadów stałych metodą pizolityczno-plazmową

Doktorant: Bartłomiej Wnęk
Promotor: Dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2013-06-25
Dyscyplina: NT/TCh

Badania rozkładu węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, produktów pirolizy odpadów przemysłowych, w wielkolaboratoryjnym reaktorze plazmowym

Doktorant: Małgorzata Majdak
Promotor: Dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2013-06-25
Dyscyplina: NT/TCh

Synteza, badania spektroskopowe i elektrochemiczne tiofenowych pochodnych tetrazyny i tiadiazolu

Doktorant: Ewa Kurach
Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Zagórska
Data otwarcia przewodu: 2012-09-26
Dyscyplina: NCh/Ch

Enancjoselektywne uwodornienie ketonów a,b-nienasyconych w obecności katalizatorów stałych zawierających metale przejściowe

Doktorant: Emilia Anna Piesio
Promotor: Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński
Data otwarcia przewodu: 2011-04-12

Surfaktanty i ich rola w modyfikacji oraz elektroforetycznym zatężaniu i rozdzielaniu nanokryształów

Doktorant: Katarzyna Gibuła
Promotor: Dr hab. inż. Sławomir Oszwałdowski
Data otwarcia przewodu: 2011-02-22

Krytyczna ocena metod wyznaczania liczb przenoszenia w polimerowych elektrolitach litowych

Doktorant: Marcin Bukat
Promotor: Dr hab. inż. Maciej Siekierski
Data otwarcia przewodu: 2010-11-09

Reaktywność tlenowych związków pierwiastków dsp w fazie stałej na przykładzie manganu

Doktorant: Monika Mazur
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Zachara
Data otwarcia przewodu: 2010-02-23

Termodynamika równowag ciecz-para dwuskładnikowych układów utworzonych przez alifatyczne

Doktorant: Andrzej Kosowski (prac. Polit. Radomskiej)
Promotor: Dr hab. inż. Paweł Gierycz, prof. PK
Data otwarcia przewodu: 2010-02-23

Badanie fragmentacji wybranych związków biologicznie czynnych w spektrometrii mas z jonizacją chemiczną

Doktorant: Anna Kiełczewska (prac. IPO)
Promotor: Doc. dr hab. inż. Leszek Konopski, IPO
Data otwarcia przewodu: 2008-11-18

Zastosowanie technik łączonych do badania kompleksów metali z fitochelatynami i metalotioneinami pochodzących z tkanki roślinnej

Doktorant: Agata Miszczak
Promotor: Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz
Data otwarcia przewodu: 2008-07-01

Wpływ właściwości fizyko-chemicznych warstwy wierzchniej biomateriału na osteoblasty w hodowli in vitro

Doktorant: Beta Polak
Promotor: Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski
Data otwarcia przewodu: 2008-06-10

Nieenzymatyczny, kinetyczny rozdział racemicznych alkoholi

Doktorant: Agnieszka Horbaczewska-Juchniewicz
Promotor: Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Sas
Data otwarcia przewodu: 2008-06-10

Zastosowanie metody reakcji testowych do badania mocy kwasowej stałych kwasów

Doktorant: Dorota Popielarska
Promotor: Dr hab. inż. Marek Marczewski, prof. PW
Data otwarcia przewodu: 2008-05-13

Kompleksy alkoksycynkowe jako katalizatory w polimeryzacji i kopolimeryzacji monomerów heterocyklicznych oraz dwutlenku węgla

Doktorant: Marek Kościelski
Promotor: Dr hab. inż. Janusz Lewiński
Data otwarcia przewodu: 2007-05-22

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR