Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 31-12-2016):

1. S. Guo, X. Zhu, D. Jańczewski, S.S.C. Lee, T. He, S.L.M. Teo, G.J. Vancso, Measuring protein isoelectric points by AFM-based force spectroscopy using trace amounts of sample, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2016. IF: 35,267
2. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
3. A.M. Cieślak, M. V. Pavliuk, L. D’Amario, M. Abdellah, K. Sokołowski, U. Rybinska, D.L.A. Fernandes, M.K. Leszczyński, F. Mamedov, A.M. El-Zhory, J. Föhlinger, A. Budinská, M. Wolska-Pietkiewicz, L. Hammarström, J. Lewiński, J. Sá, Ultra Long-Lived Electron-Hole Separation within Water-Soluble Colloidal ZnO Nanocrystals: Prospective Applications for Solar Energy Production, NANO ENERGY, 2016, 30, 187-192. IF: 11,553

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Zakład Chemii Organicznej zaprasza wszystkich studentów na drzwi otwarte Zakładu w dniach 22-23 i 29-30 marca 2017 w godzinach 10-16.

Politechnika Warszawska przystąpiła do realizacji projektu mającego na celu podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych.
Mamy zaplanowane zajęcia dla pracowników naszego wydziału, dotyczące innowacyjnych form kształcenia oraz podniesienia kompetencji w prowadzeniu zajęć w języku angielskim.
Zgłoszenia na powyższe kursy, realizowane w semestrze letnim 2016/2017 r., odbywają się poprzez wypełnienie do 30 marca 2017 r. formularza.

Rozpoczęła się rekrutacja do Programu Rozwoju Kompetencji. Informacje w zakładce Program Rozwoju Kompetencji.

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus Plus proszeni są o złożenie do dnia 7.04.2017r., w Dziekanacie Biotechnologii (Gmach Starej Chemii, pok. 101) dokumentów rekrutacyjnych (szczegóły w zakładce Studenci > Programy międzynarodowe > Tablica ogłoszeń).

W ramach projektu OPUS oferowane są stypendia dla doktoranta i studenta.
Szczegóły w ogłoszeniach:
- stypendium studenckie (.pdf)
- stypendium doktoranckie (.pdf)
Termin składania dokumentów do 15.04.2017.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”, spośród 90 zgłoszeń nadesłanych z 25 polskich uczelni zdobył cykl wynalazków dotyczący inteligentnych cieczy zagęszczanych ścinaniem przeznaczonych do ochrony ciała człowieka, którego współautorami są studenci Wydziału Chemicznego PW: mgr inż. Radosław Żurowski, mgr inż. Małgorzata Głuszek, dr inż. Agnieszka Antosik, dr inż. Anna Danelska, mgr inż. Marcin Kaczorowski, mgr inż. Mariusz Brzeziński, mgr inż. Tomasz Żmigrodzki a także dr inż. Łukasz Wierzbicki z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Studentka naszego Wydziału Sylwia Kącka uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Złoty Medal Chemii” na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, zorganizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz firmę DuPont. Praca dyplomowa pt. „Elektropolimeryzacja pochodnych tiofenu zawierających pierścienie tiadiazolowe i oksadiazolowe” wykonywana była pod kierownictwem prof. Małgorzaty Zagórskiej w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów.

11 studentów naszego Wydziału, w tym: Karolina Piętak, Grzegorz Matyszczak oraz Daniel Jastrzębski uzyskało Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uśmiechnięci laureaci wykonują prace badawcze w Katedrze Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego pod opieką prof. dr. hab. inż. Sławomira Podsiadło i są też jedynymi tegorocznymi stypendystami KNOW na Wydziale.

Chemiczne Koło Naukowe Flogiston zdobyło I nagrodę w konkursie PAP i MNiSW Popularyzator Nauki 2016. Na uroczystej gali, która odbyła się 15 grudnia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyplom oraz statuetkę odebrał zarząd koła: Dominik Gutowski, Zuzanna Klim oraz Patryk Tomaszewski.

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Zakładu Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentacje ustną w sesji "Nowe technologie biomedyczne" podczas VII Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawa w dniach 10-11 grudnia 2016. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie pt. "Biosensory komórkowe jako narzędzia do wczesnej diagnostyki nowotworów złośliwych skóry" której współautorami są dr hab. Małgorzata Lekka (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie), dr Małgorzata Milner-Krawczyk oraz dr inż. Tomasz Kobiela. Doktorantka wykonuje prace doktorską w zakładzie ZTBŚL pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Bretner oraz dr inż. Tomasza Kobieli.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale