Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2020 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już czwarty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz ósmy z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2019 (stan na 31-12-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 54,301
2. D. Prochowicz, M. Saski, P. Yadav, M. Grätzel, J. Lewiński, Mechanoperovskites for photovoltaic applications: preparation, characterization and device fabrication, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2019, 52, 3233-3243. IF: 21,661.
3. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 14,695

Wydarzenia

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne na kierunkach Technologia Chemiczna i Biotechnologia w roku 2020/2021 proszeni są o składanie wymaganych dokumentów w Gmachu Chemii (pokój nr 100; I piętro), ul. Noakowskiego 3 (wejście z terenu kampusu) w dniach 23-29 września 2020 r. w następującym porządku:
- 23 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Biotechnologia od litery A do litery P włącznie.
- 24 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Biotechnologia od litery R do litery Z oraz przyjęci na Profil Praktyczny od litery A do litery Z.
- 25 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Technologia Chemiczna od litery A do litery M włącznie.
- 28 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Technologia Chemiczna od litery N do litery Z włącznie.
- 29 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - przyjęci na II stopień studiów.

Wydział Chemiczny PW będzie kontynuował w bieżącym roku szkolnym wykłady dla licealistów z chemii organicznej (prof. Michał Fedoryński) oraz ogólnej i nieorganicznej (prof. Aldona Zalewska i dr Maciej Marczewski). Wykłady będą prowadzone w piątki o godzinie 16.00 w Gmachu Technologii Chemicznej (ul. Koszykowa 75) w Audytorium Mościckiego (III piętro). Pierwszy wykład odbędzie się 2 października.
Z uwagi na Covid 19 zmuszeni jesteśmy ograniczyć ilość uczestników do 70 osób. W związku z tym prosimy chętnych o zgłaszanie uczestnictwa do 1 października na adres: mifed@ch.pw.edu.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszym wykładzie poprosimy uczestników o podanie adresu email lub telefonu. Przy wejściu do Gmachu obowiązuje maseczka, pomiar temperatury i dezynfekcja rąk.
Serdecznie zapraszamy!

Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć studia I stopnia w PW. Celem głównym projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W związku z powyższym Wydział Chemiczny zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w projekcie „Szkoła Orłów na PW”.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, posiadający doświadczenie w kształceniu studentów z wykorzystaniem metody tutoringu.

Projekt „Szkoła Orłów na PW”, realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Koordynatorem Projektu w PW jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Dział Wsparcia Edukacji (agnieszka.plocharska@pw.edu.pl).

Pozostałe informacje w "Dalej".

Politechnika Warszawska, biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczno-społeczną na Białorusi, przedłuża termin rekrutacji na studia w języku polskim i w języku angielskim dla kandydatów z Białorusi do 30 września 2020 r. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Kandydatów z Białorusi zapraszamy na studia na następujących kierunkach:
- Kierunek Technologia Chemiczna I stopień - studia w języku polskim - 2 miejsca
- Kierunek Biotechnologia I stopień - studia w języku polskim - 1 miejsce
- Kierunek Biotechnologia II stopień (na studia rozpoczynające się lutym 2021) - studia w języku angielskim - 1 miejsce

Chętnych do podjęcia studiów prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej:
- studia w języku polskim - Pani Magdalena Bobryk, Magdalena.Bobryk@pw.edu.pl, telefon +48 22 234 61 50
- studia w języku angielskim - Pani Sylwia Staniaszko, Sylwia.Staniaszko@pw.edu.pl , telefon +48 22 234 14 60

Kandydaci z Białorusi muszą spełnić warunki wymagane do przyjęcia na studia na Politechnice Warszawskiej.

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, Studium Języków Obcych przeprowadzi w dn. 28 września 2020 r. bezpłatny egzamin pisemny online z języka angielskiego a w dn. 29 września 2020 r. egzamin ustny online. Zapisy na egzaminy z języka angielskiego przyjmujemy pod adresem oja.sjo@pw.edu.pl w terminie do dn. 24 września 2020 r.
Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego, będzie dostępny bezpłatny test online, który zostanie przesłany kandydatom po ich zarejestrowaniu.

Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje wydział, na który kandydat aplikuje.

Informujemy, że w dniu 28 września 2020 roku, o godz. 12:00, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Anny Sobiepanek
Application of label-free methods in the diagnostics and prognostics of metastatic melanoma

W związku ze stanem epidemii uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w publicznej obronie na adres mailowy nch.rnd@pw.edu.pl do dnia 25 września 2020 r. do godz. 10.00.

Pozostałe Wydarzenia...

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PW znajduje się Decyzja Rektora nr 191/2020 z dnia 11 września 2020, regulująca sprawę wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych.

Celem nowych programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej. Te programy to: Start PW, Stypendium Plus, Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich oraz Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich. Więcej informacji

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprowadzenie przedmiotu "Projektowanie i nadzór nad zabezpieczeniami antykorozyjnymi".
Termin: 27.09.2020
Pełna treść zapytania ofertowego (.pdf)
Formularz oferty (.docx)

NCBiR zachęca do brania udziału w konkursie Szybka Ścieżka - „Koronawirusy” w trzech obszarach tematycznych (Diagnostyka, Leczenie, Profilaktyka). O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Budżet konkursu to 200 mln zł. Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00 i będzie podzielony jest na 3 rundy.
Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje nt. konkursu w "więcej" i na stronie NCBiR.

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do obejrzenia międzynarodowej wizytówki Politechniki Warszawskiej.
Film dostępny jest tutaj.

Osiągnięcia

Z satysfakcją informujemy, że pracownik naszego Wydziału dr inż. Paweł Borowiecki otrzymał nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020, w kategorii: „Naukowiec Przyszłości”, za działania podjęte w ramach projektu pn.: „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”.
Ta wyjątkowa i prestiżowa Nagroda wręczana jest od 2016 roku osobom i instytucjom, które w sposób bezpośredni i pośredni wpływają na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.
Więcej informacji na stronie Forum Inteligentnego Rozwoju: https://irforum.pl/polska-nagroda-inteligentnego-rozwoju/
Serdecznie gratulujemy!

Artykuł autorstwa mgr inż. Marii Mazur, mgr. inż. Michała Mrozowicza, dr. hab. inż. Włodzimierza Buchowicza, dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej (KChO), dr. Radosława Kamińskiego (Wydział Chemii UW), dr. hab. inż. Zbigniewa Ochala, dr Patrycji Wińskiej i prof. dr hab. Marii Bretner (KBŚLiK) opublikowany w renomowanym czasopiśmie Dalton Transactions (2020, 49, 11504−11511, DOI: 10.1039/d0dt01975e) został wyróżniony na okładce (Front Cover) numeru 33 z 7 września. Badania przedstawione w pracy dotyczą syntezy, charakterystyki i właściwości przeciwnowotworowych pochodnych ferrocenu i ansa[4]-ferrocenu.

Polski Koncern Naftowy ORLEN podsumował współpracę z Politechniką Warszawską za rok 2019. Politechnika Warszawska (w tym Wydział Chemiczny jako jeden z głównych podwykonawców) otrzymała ocenę 91,67%. Ocenianymi aspektami były m.in. jakość, terminowość, satysfakcja Koncernu i komunikacja. To kolejny rok dobrej współpracy między Politechniką a PKN ORLEN w wykonawstwie projektów badawczo-rozwojowych. Dziękujemy i życzymy dalszej owocnej współpracy.

Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2020 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już czwarty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz ósmy z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Artykuł autorstwa dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) opublikowany w renomowanym czasopiśmie Dalton Transactions (IF = 4.174) został wyróżniony na przedniej okładce (Inside Front Cover). Badania przedstawione w pracy dotyczą syntezy i zastosowania pochodnej sumanenu zawierającej trzy ugrupowania ferrocenylowe. Znacznym osiągnięciem przedstawionym w publikacji jest zastosowanie przedmiotowego związku w roli wysoce selektywnego i efektywnego sensora jonów cezu (Cs+) w roztworach wodnych. Publikacja jest są owocem współpracy naukowej doktora Kasprzaka z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Osakijskiego (Japonia).
Link to publikacji
Link do okładki

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum