Zajęcia dydaktyczne semestru letniego prowadzone są zdalnie do końca semestru, zgodnie z zarządzeniem JM Rektora PW.
Ważność legitymacji studenckich i doktoranckich obowiązuje przez 60 dni po zakończeniu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, bez konieczności potwierdzania ich ważności.
Terminy zaliczeń i egzaminów są zgodne z harmonogramem roku akademickiego ustalonego Zarządzeniem Rektora 25/2019. Obowiązuje termin sesji jesiennej 1-15 września.
Zaliczenia i egzaminy będą odbywały się za pomocą platform cyfrowych.
Lista przedmiotów realizowanych zdalnie znajduje się pod linkiem: https://ncloud.ch.pw.edu.pl/index.php/s/M2Q6cYmw4iZfQK4
Obsługa studentów przez Dziekanat odbywa się drogą mailową.
Szczegóły działalności uczelni określają Zarządzenia Rektora 32/2020 i 33/2020.

Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2019 (stan na 31-12-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 54,301
2. D. Prochowicz, M. Saski, P. Yadav, M. Grätzel, J. Lewiński, Mechanoperovskites for photovoltaic applications: preparation, characterization and device fabrication, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2019, 52, 3233-3243. IF: 21,661.
3. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 14,695

Wydarzenia

Ministerstwo Klimatu oraz spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują V edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”. Rekrutacja rozpoczęła się 23 czerwca 2020 r. i trwa do 23 lipca 2020 r. Szczegóły w "więcej...".

W ramach projektu NCN SONATA BIS-9 „Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca.” (kierownik projektu dr hab. inż., prof. PW Elżbieta Jastrzębska) do 30 lipca 2020 r. zbierane są oferty na dwa stanowiska "doktorant stypendysta". Tematyka projektu dotyczy badania niedotlenienia komórek serca i ich regeneracji w oparciu o komórki macierzyste w nowoopracowanym systemie Lab-on-a-chip. Realizacja projektu odbywać się będzie w interdyscyplinarnym zespole, we współpracy z Wydziałem ICHiP PW oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć stosowane dokumenty mailowo na adres ejastrzebska@ch.pw.edu.pl:
Warunki zatrudnienia:
• umowa stypendialna ok. 3000 PLN/miesiąc
Możliwe dodatkowe stypendium ze Szkoły Doktorskiej (2100 zł/miesiąc, po pozytywnej ocenie śródokresowej stypendium może wzrosnąć do ok. 3500 PLN/miesiąc).
• Data rozpoczęcia: 01.10.2020 r.
• Okres zatrudnienia: minimum 36 miesięcy

Termin składania ofert: 31.07.2020 r.

Więcej informacji w ogłoszeniu (.pdf) .

Celem projektu SONATA BIS „Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych” (kierownik Dr hab. inż., prof. uczelni Patrycja Ciosek-Skibińska) jest opracowanie i określenie możliwości analitycznych macierzy (nano)softsensorów.

Data rozpoczęcia: 01.10.2020 r.
Okres zatrudnienia: maksymalnie 48 miesięcy
Kontakt: Dr hab. inż., prof. uczelni Patrycja Ciosek-Skibińska pciosek@ch.pw.edu.pl
Termin składania ofert: 26 sierpnia 2020, 00:00
Forma składania ofert: email pciosek@ch.pw.edu.pl (tytuł maila SONATA BIS – doktorant)

Pozostałe informacje w "więcej...".

W projekcie PoCoDi (Amphiphilic Polymers for the Controlled Disruption of cell membrane: stimuli responsive action, activity against Mycobacterium) zajmujemy się polimerami zaburzającymi błonę lipidową komórek. Szczególnie interesują nas nowe makromolekuły, które można wykorzystać do walki z antybiotykoopornymi szczepami bakterii oraz biofizyczny mechanizm ich działania. Poszukujemy entuzjastów, lubiących pracę w multidyscyplinarnym zespole na pograniczu chemii, mikrobiologii i biofizyki. Główne zadania badawcze to synteza polimerowych czynników przeciwbakteryjnych, badania ich interakcji z modelowymi membranami komórkowymi, fizykochemiczna charakterystyka oddziaływań polimer – błona komórkowa oraz badania mikrobiologiczne.

Zgłoszenia do dnia 28 sierpnia 2020.

Szczegóły w "Więcej >>".

NCBiR zachęca do brania udziału w konkursie Szybka Ścieżka - „Koronawirusy” w trzech obszarach tematycznych (Diagnostyka, Leczenie, Profilaktyka). O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Budżet konkursu to 200 mln zł. Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00 i będzie podzielony jest na 3 rundy.
Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje nt. konkursu w "więcej" i na stronie NCBiR.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Młodzi naukowcy z Wydziału Chemicznego, mgr inż. Tomasz Pietrzak (ZKiChM) oraz dr inż. Artur Kasprzak (KChO), uzyskali prestiżowe Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. Stypendia zostały przyznane na 3 lata. Stypendia przyznano 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom, spośród aż 1853 wniosków z całej Polski. W gronie laureatów jest sumarycznie 7 naukowców z PW. Więcej informacji znaleźć można na stronie www MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2020-r.

9 czerwca 2020 r. władze dwóch wiodących uczelni, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podpisały porozumienie o współpracy z ENERIS PolBatt, członkiem europejskiego programu Important Projects of Common European Interest on Batteries. Celem porozumienia jest powstanie Kampusu ENERIS Magazynowania Energii i Ekonomii Cyrkularnej. Zespoły naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (reprezentowanego przez prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka i prof. dr. hab. inż. Marka Marcinka) oraz Wydziału Chemii UW (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) od roku współpracują z ENERIS Polbatt planując programy badawcze w zakresie magazynów energii.

W ramach konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze (konkurs ogłoszony przez NCBiR) zakwalifikowany do finansowania został projekt pt. „Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine (TEPCAN)” (wartość projektu to 6 475 770,11 zł). Projekt będzie realizowany w konsorcjum: Warszawski Uniwersytet Medyczny - lider, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytet Warszawski, University of Bergen, Norwegian Institute for Air Research oraz NorGenoTech AS. Konsorcjum badawczym pokieruje prof. dr hab. Ireneusz Grudziński z Wydziału Farmaceutycznego WUM. Pracownik naszego Wydziału, dr inż. Artur Kasprzak, będzie brał udział w tym projekcie, będąc członkiem grupy badawczej kierowanej przez dr hab. Annę M. Nowicką (Wydział Chemii UW).

Pracownik Katedry Chemii Organicznej dr inż. Artur Kasprzak został partnerem naukowym projektu pt. „Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku płuca” zakwalifikowanego do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna M. Nowicka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami projektu są również naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W dniu 18 maja 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na projekty badawcze. Wśród laureatów konkursu SONATA 15 znalazł się pracownik naszego Wydziału dr inż. Paweł Borowiecki (Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków), który otrzymał finansowanie na badania podstawowe w ramach projektu „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum