Miesięcznik Perspektywy opublikował Ranking Studiów Inżynierskich 2019. Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w tegorocznej edycji rankingu Perspektyw w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już trzeci raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz 7 z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-07-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 47,928
2. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 13,858
3. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future Applications of MXenes in Biotechnology, Nanomedicine, and Sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2019, DOI: 10.1016/j.tibtech.2019.09.001. IF: 13,747

Wydarzenia

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2020 roku, o godz. 14:15, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Joanny Kruszewskiej
Zastosowanie spektrometrii mas do badania wewnątrzkomórkowych przemian metalonanomateriałów o potencjalnych właściwościach terapeutyczno-diagnostycznych

Poszukujemy osoby (zatrudnienie na stanowisku PostDoc) do współpracy w ramach projektu badawczego "Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym" realizowanego w Katedrze Chemii Analitycznej a kierowanego przez prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza.
Termin składania ofert 26 lutego 2020 roku. Szczegóły (.docx) .

Poszukujemy osoby (zatrudnienie na stanowisku student-stypendysta) do współpracy w ramach projektu NCN SHENG1 pt. „Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości” realizowanego w Katedrze Technologii Chemicznej a kierowanego przez prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana.

Termin składania ofert: 28.02.2020

Szczegóły w załączniku (.pdf)

Ogłoszenie o konkursie nr CWM/PROM PW 2/2020/1 z dnia 11 lutego 2020 r.
Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs dla doktorantów poniżej 40 roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia (od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.
Termin składania wniosków: 2 marca 2020 r. do godz. 16.00.
Miejsce składania wniosków: siedziba Centrum Współpracy Międzynarodowej, pokój 234, GG PW (dodatkowo wersja elektroniczna na adres cwm@pw.edu.pl)
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i wniosek konkursowy wraz z załącznikami, można znaleźć na stronie CWM.
Program PROM jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z grupą Eneris Polbatt, jedną z 17 spółek, która uczestniczy w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej ogłoszoną 9 grudnia 2019 r. osiem uczestniczących państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO mając na celu wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Wydział Chemiczny PW zostało członkiem konsorcjum (lider: francuski CNRS), które wspólnie będzie prowadziło międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie wschodzących technologii bateryjnych. Wydział Chemiczny wraz z kilkunastoma innymi uczelniami z Europy a także firmami i instytutami wykształci 50 doktorów w ciągu 5 lat. Projekt o nazwie DESTINY (nr projektu 945357) otrzymał właśnie finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Program Horyzont 2020). Jest to pierwszy współfinansowany przez UE projekt współprowadzonych międzynarodowych studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.

W najnowszej pracy opublikowanej w Angewandte Chemie pt.Disclosing Interfaces of ZnO Nanocrystals Using Dynamic Nuclear Polarization: Sol‐Gel versus Organometallic Approach, dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz i prof. Janusz Lewiński, we współpracy z kolegami z Grenoble, wykonali kolejny krok milowy w kierunku otrzymywania unikalnych kropek kwantowych ZnO do zastosowań w nowoczesnych technologiach oraz w nanomedycynie. Wykorzystując wysoce zaawansowaną technikę DNP-NMR jednoznacznie wykazano, że QDs wytworzone wg opracowanej na naszym Wydziale metody metaloorganicznej OSSOM deklasują QDs otrzymywane tradycyjną metodą zol-żel zarówno pod względem stabilności, charakteru powierzchni, jak i stopnia uporządkowania warstwy organicznej pasywującej nieorganiczny rdzeń ZnO.

Odnośnik do artykułu

W dniu 14 stycznia 2020 roku została opublikowana „Lista strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej”. Znajduje się na niej na niej „Polska infrastruktura dla badań nad dziedzictwem kulturowym ERIHS.PL”, którą tworzy 13 wyższych uczelni, jednostek muzealnych i instytutów badawczych. W skład Konsorcjum wchodzi również Politechnika Warszawska - dwa zespoły badawcze kierowane przez prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kujawińską (Wydział Mechatroniki) i prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza (Wydział Chemiczny). Przedstawicielem Politechniki w Radzie Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz.

Artykuł autorstwa dr. inż. Piotra Guńki z Katedry Chemii Nieorganicznej opisujący przewidywanie i otrzymanie tzw. „super diamentu” – borowo-węglowego klatratu strontu o unikatowych właściwościach fizycznych – ukazał się w czasopiśmie Science Advances (IF=12.804). Materiał ten charakteryzuje się twardością porównywalną z diamentem a zamiania kationów znajdujących się w lukach podsieci anionowej umożliwia sterowanie jego właściwościami elektronowymi od półprzewodnikowych przez metaliczne po nadprzewodzące. Opisywany związek otrzymany został pod ciśnieniem około 55 GPa w temperaturze rzędu 2500 K i jest trwały po obniżeniu ciśnienia do atmosferycznego i temperatury do pokojowej. Dr inż. Piotr Guńka przyczynił się do opracowania modelu struktury związku na podstawie dyfrakcji synchrotronowego promieniowania rentgenowskiego podczas swojego stażu naukowego w Geophysical Laboratory, Carnegie Institution for Science finansowanego ze stypendium przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Link do artykułu i do opisu popularnonaukowego.

Dr inż. Michał Wlazło z Katedry Chemii Fizycznej uzyskał prestiżowe "Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców". Przyznawane jest doktorantom lub osobom posiadającym stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Uwzględnia się dotychczasowy dorobek naukowy z okresu ostatnich 4 lat (2015-2018). Stypendium zostało przyznane na 3 lata. Dr inż. Michał Wlazło jest jednym z dwóch naukowców z Politechniki Warszawskiej, którzy zdobyli stypendium w tej edycji i jednym z osiemnastu chemików z całej Polski.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum