Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej i Wydział Chemii UW tworzące Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne uzyskały status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego - KNOW w dziedzinie nauk chemicznych.

W dniu 8 czerwca miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował Ranking Szkół Wyższych oraz Ranking Kierunków Studiów 2016.
Kierunek Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym PW wygrał spośród 15 wydziałów w Polsce i został już po raz 4 nagrodzony jako najlepszy kierunek studiów w kategorii „Inżynieria i technologia chemiczna”.
Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym PW zajął 4 pozycję wśród uczelni technicznych w kategorii „Biotechnologia”.

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału (ostatnia aktualizacja: 01-08-2016):

1. S. Guo, X. Zhu, D. Jańczewski, S.S.C. Lee, T. He, S.L.M. Teo, G.J. Vancso, Measuring protein isoelectric points by AFM-based force spectroscopy using trace amounts of sample, NATURE NANOTECHNOLOGY, 2016. IF: 35,267
2. D. Prochowicz, A. Kornowicz, I. Justyniak, J. Lewiński, Metal complexes based on cyclodextrins: synthesis and structural diversity, COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS, 2016, 306, 331-345. IF: 12,239
3. M. Tryznowski, Z. Żołek-Tryznowska, A. Świderska, P.G. Parzuchowski, Synthesis, characterization and reactivity of a six-membered cyclic glycerol carbonate bearing a free hydroxyl group, GREEN CHEMISTRY, 2016, 18, 802-807. IF: 8,02

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2009 do 31.12.2012.

Wydarzenia

Politechnika Warszawska jako wnioskodawca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, będących organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść ogłoszenia (.docx)
Załącznik do ogłoszenia - karta zgłoszeniowa (.docx)

Politechnika Warszawska jako wnioskodawca w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Osi Priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1. „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych. Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów skierowane jest do partnerów społecznych spoza sektora finansów publicznych, w rozumieniu art. 33 ust. 2 uRPS, będących organizacjami pozarządowymi.

Pełna treść ogłoszenia (.docx)
Załącznik do ogłoszenia - karta zgłoszeniowa (.docx)

Consortium Faculty of Chemistry, Warsaw University of Technology and IBB PAS is looking for a PhD candidate in National Science Centre (NCN) funded project “Role of mobile elements in bacteria metabolism. Dynamic alpha-helical polymers of Kfr-type plasmidic proteins in organization of prokaryotic mitotic spindle
The position is available for the period 2016-2019 (36 months)
Position starts: September 2016

Od 29 czerwca do 1 października 2016, na stronie www.athensprogramme.com, trwa rejestracja studentów do programu Athens. Szczegóły w załączniku (.doc) .

Po pierwszej turze zakończyła się rekrutacja na studia I stopnia prowadzone na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2016/17. Na kierunek Biotechnologia przyjęto 147 osób (próg przyjęć wyniósł 131 punktów). Na kierunek Technologia Chemiczna przyjęto 275 osób (próg przyjęć wyniósł 113 punktów). Wśród przyjętych jest 8 "olimpijczyków".
Osobom przyjętym na studia serdecznie gratulujemy.
Przypominamy o konieczności złożenia w dziekanacie wydziału zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów i przedstawienia dowodu wpłaty za legitymację studencką przed immatrykulacją wydziałową, która odbędzie się 29 września 2016 roku o godz. 10.00 w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Dr hab. inż. Dominik Jańczewski, adiunkt KNOW naszego wydziału, jest współautorem publikacji, która właśnie ukazała się w prestiżowym czasopiśmie Nature Nanotechnology (IF = 35,3). Praca opisuje nowy sposób pomiaru punktu izoelektrycznego protein z użyciem bardzo małych ilości próbki. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu pomiarów siły odziaływania pomiędzy modelową powierzchnią a proteiną unieruchomioną na ostrzu mikroskopu siły atomowej (AFM).
Measuring protein isoelectric points at the molecular scale by AFM using trace amount of sample, Shifeng Guo, Xiaoying Zhu, Dominik Jańczewski, Serina Siew Chen Lee, Tao He, Serena Lay Ming Teo, G. Julius Vancso, Nature Nanotechnology 2016, DOI: 10.1038/nnano.2016.118
http://www.nature.com/nnano/journal/vaop/ncurrent/full/nnano.2016.118.html

Z przyjemnością informujemy, że rozprawa doktorska pracownika naszego Wydziału − dr inż. Magdaleny Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) o tytule: „Development of the Analytical Methodology for Investigations of the Anticancer Metallocomplexes Transportation under Simulated Physiological Conditions” została nagrodzona przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk jako najlepsza w dziedzinie spektrometrii mas. Uroczystość wręczenia nagrody, sponsorowanej przez firmę LECO Polska, odbyła się 3 lipca 2016 roku w Toruniu podczas konferencji: 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences.

Dr inż. Magdalena Matczuk (Katedra Chemii Analitycznej) podczas konferencji 18th International Symposium on Advances in Extraction Technologies & 22nd International Symposium on Separation Sciences (Toruń, 3-6 lipca 2016 roku) otrzymała wyróżnienie za najlepszą prezentację plakatową pt. „Capillary electrophoresis coupled to ICP-MS as a tool for examination of tumor-targeting metalonanometerial speciation changes under physiological conditions”.

31 maja 2016 powołana została do życia Spółka ikorol, której udziałowcami są Twórcy technologii, Instytut Badań Stosowanych z ramienia PW i YLIA jako partner biznesowy. ikorol to wielofunkcyjny preparat antykorozyjny najnowszej generacji, opracowany w Laboratorium Procesów Technologicznych naszego Wydziału. 20 lat doświadczeń. Wdrożona technologia Projektu Celowego. Produkt Roku 2015 Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego. Prezentacja graficzna doceniona przez najbardziej znany i poważany na świecie portal grafiki produktowej The Dieline.
W planach rozwojowych Spółki ikorol jest transfer i technologii i komercjalizacja na szerszą skalę, a także eksport produktów na rynki światowe. Zadaniem YLIA będzie m.in. zdobywanie rynku dla produktów i zabezpieczenie źródła finansowania instalacji produkcyjnej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło system monitorowania losów absolwentów szkół wyższych. Pierwszym rocznikiem objętym badaniem byli absolwenci, którzy ukończyli studia w 2014 r. W rankingach dla kierunku studiów Biotechnologia absolwenci z naszego wydziału znaleźli się w czołówce: najwyższy wskaźnik zarobków i niski wskaźnik bezrobocia - wyższy tylko od absolwentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rankingu dla kierunku Technologia Chemiczna absolwenci z naszego wydziału znaleźli się w środku stawki.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale