Kierunki Biotechnologia i Technologia Chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym PW zostały ocenione jako najlepsze kierunki inżynierskie w Rankingu Studiów Inżynierskich 2020 miesięcznika Perspektywy w kategoriach odpowiednio Biotechnologia oraz Technologia Chemiczna. Kierunek Biotechnologia zdobył tytuł najlepszego kierunku w swojej kategorii już czwarty raz z rzędu, a kierunek Technologia Chemiczna już po raz ósmy z rzędu, utrzymując najlepszy wynik w kraju od początku rankingu (od kiedy oceniane są indywidualne kierunki inżynierskie)!

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej uzyskał kategorię A+ w ocenie parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres od 01.01.2013 do 31.12.2016.

Certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych uznaje wysoką jakość kształcenia na I i II stopniu studiów kierunków Biotechnologia i Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej i przyznaje akredytacje na okres 5 lat, czyli na lata akademickie 2016/2017 do 2021/2022.

Komisja KAUT w 2013 roku uzyskała od European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu EUR-ACE® Label, tym samym jednostki, które otrzymują certyfikat KAUT otrzymują równocześnie europejski certyfikat jakości kształcenia na kierunkach technicznych EUR-ACE®.

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2020 (stan na 31-12-2020):

1. A. Szuplewska, D. Kulpińska, A. Dybko, M. Chudy, A.M. Jastrzębska, A. Olszyna, Z. Brzózka, Future applications of MXenes in biotechnology, nanomedicine and sensors, TRENDS IN BIOTECHNOLOGY, 2020, 38(3), 264-279. IF: 13,747
2. R. Kotuniak, M.J.F. Strampraad, K. Bossak-Ahmad, U.E. Wawrzyniak, I. Ufnalska, P.-L. Hagedoorn, W. Bal, Key Intermediate species reveal the copper(II)-exchange pathway in biorelevant ATCUN/NTS complexes, ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2020, 59, 11234-11239. IF: 12,257
3. L. Zhu, G. Borstad, H. Liu, P. Guńka, M. Guerette, J. Dolyniuk, Y. Meng, E. Greenberg, V. Prakapenka, B. Chaloux, A. Epshteyn, R. Cohen, T. Strobel, Carbon-boron clathrates as a new class of sp3-bonded framework materials, SCIENCE ADVANCES, 2020, 6, 8361_1-8361_6. IF: 11,511

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 są realizowane w formie hybrydowej. Decyzja o takim sposobie prowadzenia zajęć wynika z trwającej epidemii COVID-19. Podjęta została w trosce o bezpieczeństwo studentów oraz zachowanie jakości procesu dydaktycznego.

Forma hybrydowa oznacza: zajęcia laboratoryjne dla studentów są realizowane w formie tradycyjnej na terenie Wydziału z zachowaniem zasad wymaganego reżimu sanitarnego, a wykłady i ćwiczenia są prowadzone z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Do zajęć prowadzonych zdalnie są udostępniane materiały dydaktyczne wspierające proces kształcenia.

Wydarzenia

Pierwsze Sympozjum Platformy Genomiki Politechniki Warszawskiej odbywa się 23.06.2021. Program konferencji obejmuje ponad 20 wystąpień badaczek i badaczy z Politechniki Warszawskiej zajmujących szeroko pojętą genomiką.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny na stronie wydarzenia:
https://genomics.mini.pw.edu.pl/conference

Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. Culture-Science-Education organizowaną w związku z nawiązaniem współpracy Politechniki Warszawskiej (PW) z Beijing Jiaotong University (BJTU). Konferencja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. (środa) w formule online na platformie PINE.

Więcej informacji w linku (podstrona PW)

Informujemy, że w dniu 25 czerwca 2021 roku, o godzinie 13:15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Borowskiej (w formie zdalnej za pomocą platformy Cisco Webex Meetings) pt.:
„Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci”

Metoda kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie "post-polimeryzacji” i jej zastosowanie do otrzymywania polimerowych czynników zaburzających strukturę ściany komórkowej (ConPPM)

Kierownik projektu: Dominik Jańczewski

W projekcie ConPPM opracowujemy nowe techniki modyfikacji polimerów (PPM) i staramy się zrozumieć mechanizmy reaktywności sąsiadujących centrów ulokowanych wzdłuż łańcucha polimerowego. Pozwoli to na opracowanie metod na prowadzenie procesu PPM w sposób kontrolowany, związany ze ściśle zdefiniowaną architektury produktu polimerowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej:

dominik.janczewski@pw.edu.pl

http://biomat.ch.pw.edu.pl/projekty/ConPPM/

Szukamy entuzjastów nauki najlepiej zainteresowanych zagadnieniami syntezy organicznej, chemii polimerów lub biochemii membrany komórkowej.

Więcej o wymaganiach konkursu

Dr hab. inż. Tomasz Kliś (KCHF, WCh PW) oraz prof. dr Magdalena Janus z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie będą wspólnie koordynować edycję specjalnego numeru pt. “Advances in Organic Photocatalysis” w prestiżowym czasopiśmie katalitycznym Catalysts (ISSN 2073-4344, IF: 3.520).

Celem wydania tego numeru będzie zebranie kolekcji artykułów prezentujących najnowsze światowe osiągnięcia w fotokatalizy redoks przy użyciu fotokatalizatorów organicznych.

Zapraszamy wszystkich badaczy zajmujących się tematyką fotokatalizy do składania swoich prac badawczych w formie pełnych publikacji, krótkich komunikatów i/lub manuskryptów o charakterze literaturowo-przeglądowym. Wszystkie artykuły przyjęte do druku opublikowane zostaną w modelu Open Access (OA), co zagwarantuje bezpłatny, otwarty, nieograniczony dostęp do wszystkich utworów naukowych udostępnionych w postaci elektronicznej na stronie ww. czasopisma.

Dodatkowe informacje na stronie:

https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/advances_organic_photoredox_catalysis

Ulotka informacyjna (.pdf)

Pozostałe Wydarzenia...

Osiągnięcia

Projekt finanowany przez NCBiR w ramach konkursu TECHMATSTRATEG III pt. "Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji" (ASTACUS) kierowany jest przez dr. hab. inż. Marcina Olszewskiego z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Dalsze informacje w "więcej"

Laureaci Stypendium pod choinkę promują zarówno naukę, jak i Politechnikę Warszawską. Do zakończonej właśnie edycji Stypendium pod choinkę zgłosiło się aż 70 kandydatów.
Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa przyznała stypendia, które mogą być przyznane dzięki hojności darczyńców Kiermaszu Świątecznego PW.
Jedną z dziewięciu laureatów jest Katarzyna Tutaj – studentka Wydziału Chemicznego (studiuje na kierunku technologia chemiczna). Przewodnicząca Rady Kół Naukowych (2020) i Senator ds. Ruchu Naukowego. Współorganizatorka Targów Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK. Prezes (2018-2019) i wiceprezes (2017-2018) Chemicznego Koła Naukowego Flogiston. Angażowała się w prace nad projektami Flogistonu promującymi i popularyzującymi naukę (festiwal nauki „Skołowany Weekend”, Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem”, pokazy i warsztaty dla dzieci i młodzieży) oraz w inicjatywy ogólnouczelniane (Drzwi Otwarte). Prywatnie pasjonatka jeździectwa oraz filmów kryminalnych.

Publikacja dr. inż. Artura Kasprzaka (Katedra Chemii Organicznej) oraz prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia) opublikowana w 2021 roku w renomowanym czasopiśmie Chemical Communications (IF = 5,996) została wyróżniona na blogu Royal Society of Chemistry (RSC), "Chemical Communications Blog". Artykuł znalazł się w kolekcji pt. "ChemComm Milestones", która wyróżnia publikacje młodych naukowców, którzy od początku swojej kariery podoktorskiej publikują w prestiżowych czasopismach RSC. Wyróżniona publikacja pt. "Disaggregation of a sumanene-containing fluorescent probe towards highly sensitive and specific detection of caesium cations" dotyczy nowatorskiego zastosowania pochodnej sumanenu do wysoce selektywnego i efektywnego wykrywania kationów cezu, będących niebezpiecznym zanieczyszczeniem wód morskich i gleby w rejonach po katastrofach nuklearnych (np. po katastrofie w Fukushimie w 2011 roku).
Link to publikacji i link do wyróżnienia na blogu ChemComm Milestones.

Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodził kreatywnych naukowców i firmy. W konkursie „Innowator Mazowsza” wybierani są najlepsi i najbardziej innowacyjni naukowcy oraz najlepsze innowacyjne firmy z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego. Ideą organizowanego przez województwo mazowieckie konkursu jest promowanie kultury kreatywności i ducha przedsiębiorczości. Tematyka obejmowała innowacje technicznie (produktowe
i procesowe), organizacyjne, marketingowe i inne o potencjalnej wartości gospodarczej, które mogą zostać wdrożone lub są stosowane w codziennej praktyce biznesowej.
W gronie wyróżnionych w XII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” znalazły się dwie przedstawicielki Wydziału Chemicznego PW (na jedynie 7 nagrodzonych w całym województwie ze wszystkich branż). W kategorii "Innowacyjny Naukowiec" drugie miejsce zajęła dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz z Wydziału Chemicznego - za pracę pt. „Alkilocynkowe pochodne związków fosforoorganicznych: synteza, budowa i transformacje do nanokrystalicznego ZnO”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński. Wyróżnienie w tej samej kategorii za rozprawę doktorską pt. „Badania procesów fizykochemicznych zachodzących w płynach zagęszczanych ścinaniem stosowanych w materiałach do absorpcji energii” otrzymała dr inż. Małgorzata Głuszek. Promotorem pracy jest prof. dr inż. Mikołaj Szafran, a promotorem pomocniczym dr inż. Paweł Falkowski.

Pozostałe Osiągnięcia...

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Wirtualna wycieczka po wydziale

Udział Polski w ESRF

Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI