Osiągnięcia

Młodzi naukowcy z naszego Wydziału laureatami stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Młodzi naukowcy z Wydziału Chemicznego, mgr inż. Tomasz Pietrzak (ZKiChM) oraz dr inż. Artur Kasprzak (KChO), uzyskali prestiżowe Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców 2020 r. Stypendia zostały przyznane na 3 lata. Stypendia przyznano 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom, spośród aż 1853 wniosków z całej Polski. W gronie laureatów jest sumarycznie 7 naukowców z PW. Więcej informacji znaleźć można na stronie www MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2020-r.

Opublikowano: 21.06.2020

Rozwój europejskiego przemysłu bateryjnego z udziałem naszego Wydziału

9 czerwca 2020 r. władze dwóch wiodących uczelni, Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podpisały porozumienie o współpracy z ENERIS PolBatt, członkiem europejskiego programu Important Projects of Common European Interest on Batteries. Celem porozumienia jest powstanie Kampusu ENERIS Magazynowania Energii i Ekonomii Cyrkularnej. Zespoły naukowców z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (reprezentowanego przez prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka i prof. dr. hab. inż. Marka Marcinka) oraz Wydziału Chemii UW (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) od roku współpracują z ENERIS Polbatt planując programy badawcze w zakresie magazynów energii.

Opublikowano: 16.06.2020

Dr inż. Artur Kasprzak (Katedra Chemii Organicznej) uczestnikiem międzynarodowego projektu TEPCAN

W ramach konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze (konkurs ogłoszony przez NCBiR) zakwalifikowany do finansowania został projekt pt. „Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine (TEPCAN)” (wartość projektu to 6 475 770,11 zł). Projekt będzie realizowany w konsorcjum: Warszawski Uniwersytet Medyczny - lider, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Uniwersytet Warszawski, University of Bergen, Norwegian Institute for Air Research oraz NorGenoTech AS. Konsorcjum badawczym pokieruje prof. dr hab. Ireneusz Grudziński z Wydziału Farmaceutycznego WUM. Pracownik naszego Wydziału, dr inż. Artur Kasprzak, będzie brał udział w tym projekcie, będąc członkiem grupy badawczej kierowanej przez dr hab. Annę M. Nowicką (Wydział Chemii UW).

Opublikowano: 22.05.2020

Pracownik Katedry Chemii Organicznej partnerem projektu NCN OPUS 18

Pracownik Katedry Chemii Organicznej dr inż. Artur Kasprzak został partnerem naukowym projektu pt. „Wykorzystanie woltamperometrii i grawimetrii do jednoczesnego wykrywania metaloproteinaz macierzy -1, -2 i -9 w ludzkim raku płuca” zakwalifikowanego do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 18. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna M. Nowicka z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami projektu są również naukowcy z Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Opublikowano: 20.05.2020

Pracownik Wydziału Chemicznego beneficjentem Projektu NCN SONATA 15

W dniu 18 maja 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na projekty badawcze. Wśród laureatów konkursu SONATA 15 znalazł się pracownik naszego Wydziału dr inż. Paweł Borowiecki (Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków), który otrzymał finansowanie na badania podstawowe w ramach projektu „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

Opublikowano: 18.05.2020

Pracownicy Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wspomagają działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa

Koronawirus to dziś wielkie wyzwanie dla wszystkich. Im szybciej upowszechnione zostaną badania/testy na wykrycie COVID-19 oraz przeciwciał, tym lepsza będzie wiedza kto już przeszedł lub przechodzi tę chorobę, a tym samym szybciej będziemy mogli, jako społeczeństwo, powracać do normalnego funkcjonowania. Nasze doświadczone biotechnolożki: dr hab. M. Staniszewska, dr hab. J. Mierzejewska, dr inż. K. Tokarska, dr inż. Karolina Chreptowicz oraz doktorantka P. Ivanova, podjęły oddolną inicjatywę włączenia się na zasadzie "pro bono" do prac diagnostycznych CoV-19. Za zgodą JM Rektora PW prof. J. Schmidta i Dyrektora NIZP-PZH dr n. med. G. Juszczyka podjęły pracę w laboratorium diagnostycznym NIZP-PZH przy testach na koronawirusa. W CEZAMAT we współpracy z Wydziałem Chemicznym, realizowane są prace projektowe nad urządzeniami diagnostycznymi do szybkiego oznaczania biomarkerów, w tym do wykrywania wirusów (POIR 2014-2020, NCBR; okres realizacji 2019- 2021). Składane są także projekty na nowe konkursy związanie z COVID-19 ogłaszane przez NCN, NCBR i w ramach POB-ów PW.

Opublikowano: 14.05.2020

Artykuł autorstwa pracowników naszego Wydziału ze statusem "hot article"

Artykuł pracowników naszego Wydziału: prof. dr hab. inż. Ireny Kulszewicz-Bajer, prof. dr hab. Małgorzaty Zagórskiej, dr inż. Piotra Guńki i prof. dr. hab. inż. Adama Pronia pt. "Effect of substituent position on electrochemical, optical and structural properties of donor-acceptor type acridone derivatives" opublikowany niedawno w czasopiśmie Physical Chemistry Chemical Physics, (2020, 22, 8522-8534) decyzją redakcji otrzymał status tzw. "hot article". Badania przedstawione w tej publikacji, wykonane we współpracy z Instytutem Fizyki PAN i Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, dotyczą syntezy nowych luminoforów o charakterze donorowo-akceptorowym, a dokładniej trzech izomerów N-heksyloakrydonu z podstawnikami fenoksazynowymi. Związki te wykazują tzw. termicznie aktywowaną opóźnioną fluorescencję (ang. thermaly activated delayed fluorescence, TADF). Efekt TADF pozwala na znaczące zwiększenie wydajności kwantowej fluorescencji, dlatego luminofory tego typu wykorzystywane są w organicznych diodach elektroluminescencyjnych najnowszej generacji. W artykule autorzy szczegółowo opisali wpływ izomerii na efekt TADF.

Opublikowano: 14.05.2020

Nowe polimeryczne katalizatory cykloaddycji dwutlenku węgla do oksiranów

Zagadnienia związane z konwersją dwutlenku węgla w użyteczne związki chemiczne i materiały polimerowe znajdują się obecnie w centrum zainteresowania wielu ośrodków badawczych. Naukowcy z naszego Wydziału opracowali nowe polimeryczne katalizatory cykloaddycji dwutlenku węgla do tlenku etylenu. Założeniem pracy było stworzenie optymalnego środowiska reakcji dla gazowych substratów w postaci CO2-filowej matrycy polisiloksanowej połączonej za pomocą hiperrozgałęzionego rdzenia poliglicerolu z centrami katalitycznymi. Autorami publikacji są prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski, mgr inż. Aleksandra Świderska, mgr inż. Marlena Roguszewska, mgr inż. Karolina Rolińska i mgr inż. Dominik Wołosz wraz ze współpracownikami z INDiM SGGW. Zespół opublikował artykuł na zaproszenie w czasopiśmie Polymers (MDPI). Artykuł trafił na okładkę kwietniowego numeru czasopisma.

link do okładki
link do artykułu

Opublikowano: 29.04.2020

Nowa bezrozpuszczalnikowa metoda enkapsulacji leków w materiałach typu MOF

Naukowcy z naszego Wydziału opracowali nową, bezrozpuszczalnikową i jednoetapową metodę enkapsulacji leków w materiałach typu Metal-Organic Framework (MOF). Metoda bazuje na procesie mechanochemicznym i znacznie przyspiesza oraz zmniejsza koszt produkcji form leków opartych na materiałach typu MOF a wynikiem jest kompozyt lek@MOF. Przewagą takiej formy przenoszenia leku jest możliwość prowadzenia celowanej terapii a także przedłużenie uwalaniania leku w organizmie (nawet do tygodni). Autorami metody są prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński, dr inż. Daniel Prochowicz i mgr inż. Jan Nawrocki wraz ze współpracownikami z IChF PAN. Zespół opublikował artykuł w czasopiśmie European Journal of Inorganic Chemistry. Zaprezentowano w nim wyniki działania kompozytu lek@MOF na przykładzie Ibuprofenu, który był uwalniany przez 14 dni w warunkach symulujących organizm ludzki. Artykuł trafił na okładkę numeru czasopisma.

Link do okładki
Link do artykułu

Opublikowano: 14.04.2020

Najlepsze prace doktorskie z zakresu Chemii Analitycznej ogłoszone - jedna z nich na naszym Wydziale

Jedną z laureatek tegorocznej edycji konkursu Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepsze prace doktorskie została dr inż. Agnieszka Żuchowska (promotor: prof. Zbigniew Brzózka, PW) za pracę pt. Badania nad zastosowaniem pochodnych grafenu w terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem przepływowych systemów typu Lab-on-a-Chip.

Nagroda jest sponsorowana przez firmę Perlan Technologies.

Szczegóły na stronie Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Opublikowano: 25.03.2020

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)