Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Praktyki obowiązkowe i dodatkowe

Nieobecność

Uwaga!
W dniu 29 marca 2017 (środa) nie będzie konsultacji ws. praktyk.
Zamiast tego zapraszam we czwartek 30 marca w godz. 13-14.

Opublikowano: 02.03.2017

Dokumenty i teczka w dziekanatach

Uwaga! Dokumenty potrzebne "do zaliczenia praktyki" (zaświadczenie + sprawozdanie) - trzeba przynosić do Pełnomocnika ds. praktyk osobiście. PROSZĘ NIE WKŁADAĆ ICH DO TECZKI!

W Dziekanatach można zostawiać w teczce dla Pełnomocnika: podpisane porozumienia oraz inne wcześniej uzgodnione dokumenty.

Papiery potrzebne do "rozpoczęcia procedury formalnej" (plan praktyki, NNW) trzeba dostarczyć do rąk Pełnomocnika - NIE DO TECZKI!

Cel praktyki

"Wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie studiów"

Dobry wybór miejsca i rzetelne podejście do realizacji praktyki dają trzy główne korzyści:
1) znaleźć: Przećwiczysz proces rekrutacji, jeszcze bez presji.
2) odbyć: Aktywny udział w pracy firmy = pogląd na realia pracy w zawodzie i wymagania rynku, możliwość sprawdzenia się!
3) zyskać: Nowe umiejętności, znajomych, poczucie własnej wartości, może przyszłe miejsce pracy?

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa na I stopniu studiów. Jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego). Sprawy formalne koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Podstawowe informacje

Praktyki obowiązkowe na 1o stopniu studiów

 • Kto: studenci 3-7 semestru studiów 1o
 • Gdzie: Firma/Instytucja związana z szeroko pojętą technologią chemiczną/chemią lub biotechnologią. Zakres praktyki musi być zgodny z profilem studiów (preferowane zakłady produkcyjne, wykluczona dystrybucja). PRAKTYKA NIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ NA WYDZIALE CHEMICZNYM PW. W przypadku wątpliwości - kontakt z Pełnomocnikiem.
 • Jak długo: minimum 4 tygodnie
 • Od czego zacząć: znaleźć miejsce - tam ustalić termin i zakres tematyczny praktyki.  Więcej: Formalności i Finanse
 • Zaliczenie: krótka rozmowa z Pełnomocnikiem - zaliczenie w Wirtualnym Dziekanacie
 • Typowe pytania - patrz FAQ

Przed rozpoczęciem procedury załatwiania praktyk warto zapoznać się z prezentacją „Zasady organizacji obowiązkowej praktyki zawodowej” (w plikach do pobrania)

Poza praktyką obowiązkową każdy może odbyć praktykę dodatkową / fakultatywną

 • Kiedy: cały okres studiów
 • Gdzie: Firma/Instytucja związana z szeroko pojętą technologią chemiczną/chemią lub biotechnologią. Zakres praktyki musi być zgodny z profilem studiów (preferowane zakłady produkcyjne, wykluczona dystrybucja). PRAKTYKA NIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ NA WYDZIALE CHEMICZNYM PW. W przypadku wątpliwości - kontakt z Pełnomocnikiem.
 • Jak długo: dowolnie
 • Umowa: jeśli firma nie wymaga umowy z Uczelnią (+ skierowania) - student sam może ją zawrzeć
 • Jeśli ma być wpisana do suplementu - trzeba ją rozliczyć na Wydziale
 • Więcej informacji: FAQ + prezentacja (wyżej wspomniana)

Gdzie szukać miejsca na praktykę?

Przykładowe firmy, w których studenci Wydziału Chemicznego odbywali praktyki w latach:

Formalności i finanse

Formalności:
Dokumenty potrzebne do załatwienia praktyki:

 1. wypełniony plan praktyki (plan praktyki powinien być sporządzony w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach, patrz wzór w plikach do pobrania); w przypadku praktyki w firmie z listy "porozumień stałych" zamiast planu praktyki proszę dostarczyć informację od tej firmy o zgodzie na praktykę danej osoby w uzgodnionym terminie i ewentualnie - kto będzie opiekunem (np. wydruk maila, kopia listu).
 2. zaświadczenie o opłaconym ubezpieczeniu NNW (ważnym na okres odbywania praktyki).
  - Ubezpieczenie wykupione na Politechnice Warszawskiej - zaświadczenie można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.
  - Inne ubezpieczenia NNW - ksero polisy (przynieść oryginał do wglądu)
 3. wypełnione dane o praktykach na koncie danej osoby w Wirtualnym Dziekanacie.

Należy skompletować 1-3 i udać się z papierami do Pełnomocnika.
Porozumienie/umowę o organizacji praktyki studenckiej przygotowuje Pełnomocnik.

Załatwianie na Wydziale formalności związanych z praktyką (obieg dokumentów, itp.) trwa czasem nawet  2 tygodnie. Proszę brać to pod uwagę, tak by z odpowiednim wyprzedzeniem zacząć „procedurę”. Porozumienie musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyki.

Zaliczenie praktyki: krótka rozmowa z Pełnomocnikiem - zaliczenie w Wirtualnym Dziekanacie

Finanse:

Praktyka jest BEZPŁATNA.
Ewentualne wynagrodzenie od pracodawcy - wg Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 17/2011 z dnia 31/03/2011: Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. (w plikach do pobrania)

Częściowe dofinansowanie kosztów - DOTYCZY TYLKO PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH - wg Decyzji Dziekana Wydziału Chemicznego Nr 2/2012 z dn. 24 stycznia 2012: „Zasady dofinansowywania kosztów poniesionych w ramach odbywanej praktyki zawodowej dla studentów Wydziału Chemicznego PW”. (w plikach do pobrania). Podanie wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu praktyki do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk (można włożyć do teczki).

Pełnomocnik ds. Praktyk – kontakt i godziny konsultacji

Uwaga!
W dniu 29 marca 2017 (środa) nie będzie konsultacji ws. praktyk.
Zamiast tego zapraszam we czwartek 30 marca w godz. 13-14.

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Praktyk dla kierunku Biotechnologia i Technologia Chemiczna jest dr inż. Elżbieta Truszkiewicz (Katedra Technologii Chemicznej, Gmach Technologii, pokój 310; etruszkiewicz@ch.pw.edu.pl).

Godziny konsultacji z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk:

 • wtorek: 16-18
 • środa: 13-15

Uwaga: Kontakt E-MAIL służy WYŁĄCZNIE do przesyłania wskazanych przez Pełnomocnika informacji. Ze wszelkimi pytaniami proszę zgłaszać się osobiście w terminach konsultacji.

Uwaga! Dokumenty potrzebne "do zaliczenia praktyki" (zaświadczenie + sprawozdanie) - trzeba przynosić do Pełnomocnika ds. praktyk osobiście. PROSZĘ NIE WKŁADAĆ ICH DO TECZKI!
W Dziekanatach można zostawiać w teczce dla Pełnomocnika: podpisane porozumienia, podania o dofinansowanie praktyk oraz inne wcześniej uzgodnione dokumenty.
Papiery potrzebne do "rozpoczęcia procedury formalnej" (plan praktyki, NNW) trzeba dostarczyć do rąk Pełnomocnika - NIE DO TECZKI!

FAQ

1. Byłem na praktyce zagranicznej. Czy może być zaliczona jako praktyka obowiązkowa?

Może, jeśli jest zgodna tematycznie z profilem studiów i trwała minimum 4 tygodnie. Trzeba przedstawić:
a) Zaakceptowany plan praktyki
b) Zaświadczenie o odbyciu praktyki
c) Sprawozdanie z przebiegu praktyki

2. Odbyłem staż w ramach kierunku zamawianego. Czy mogę tym zaliczyć praktykę obowiązkową?

Tak, po zakończeniu stażu:
1) wypełnić dane w Wirtualnym Dziekanacie (daty, miejsce)
2) wypełnić indeks (strony dot. praktyk)
3) przynieść do Pełnomocnika ds. praktyk:
 a) Zaświadczenie o odbyciu stażu (kopię - poświadczoną za zgodność z oryginałem)
 b) Raport ze stażu (kopię - poświadczoną za zgodność z oryginałem)
Pełnomocnik zalicza staż jako praktykę obowiązkową, wpisuje do indeksu - KONIEC.

3. Jak uzyskać dofinansowanie kosztów poniesionych w ramach praktyki?

Możliwość uzyskania takiego dofinansowania mają tylko ci studenci, którzy odbyli praktykę OBOWIĄZKOWĄ w Polsce poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni (czyli poza miastem - Warszawą). Trzeba złożyć podanie (wzór w plikach do pobrania) i należycie udokumentować koszty zakwaterowania i dojazdu - tylko komunikacja publiczna!

4. Znalazłam miejsce na praktykę, zgodzili się mnie przyjąć i chcą skierowanie. O co chodzi?

Każdy student dostanie skierowanie, ale musi zgłosić się do Pełnomocnika z wymaganymi dokumentami (patrz Formalności i Finanse). Jeśli z daną Instytucją mamy podpisane porozumienie stałe - nie trzeba mieć planu praktyki, ale należy mieć jakiś "ślad" z firmy (mail, pismo) potwierdzające ich zgodę na odbycie praktyki oraz ustalone daty. W sytuacjach trudnych czy nietypowych byłoby dobrze skontaktować się osobiście z Pełnomocnikiem.

5. Wykonywałem pracę (na umowę) o tematyce zgodnej z profilem studiów. Czy mogę tym zaliczyć praktykę?

Tak, to może być uznane, trzeba przedstawić sprawozdanie z jej przebiegu i zaświadczenie o zatrudnieniu.
Podobnie: Student prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Chcę odbyć kolejną praktykę (obowiązkową już zaliczyłam). Czy będzie ona zaliczona i wpisana do suplementu?

Tak, jeśli tematycznie pasuje do profilu studiów. Będzie traktowana jako praktyka "dodatkowa". Organizuje się ją analogicznie jak obowiązkową.
Co się różni:
- nie ma ograniczeń czasowych: w czasie studiów I-ego (po praktyce obowiązkowej) lub II-ego stopnia; dowolny czas trwania praktyki;
- nie podlega dofinansowaniu.
Można znaleźć miejsce samemu, bądź skorzystać z oferty Wydziału, czy Biura Karier PW.

7. Czy na studiach 2. stopnia mogę odbyć praktykę? Czy muszę przejść taką samą procedurę jak ws. praktyk obowiązkowych?

Na drugim stopniu studiów można odbyć praktykę, która będzie zaliczona jako dodatkowa. Czym się różni - patrz punkt 6.
Jeśli firma chce umowy w sprawie praktyk z Uczelnią (Wydziałem) - procedura taka sama jak dla praktyk obowiązkowych (plan, NNW, wirtualny dziekanat, itd).
Natomiast jeśli firma jest gotowa podpisać umowę ze studentem jako osobą fizyczną (praktykantem) bez pośrednictwa Uczelni - to można tak zrobić.
By taka praktyka była uznana na Wydziale - trzeba po jej odbyciu: wypełnić dane w wirtualnym dziekanacie i dostarczyć do Pełnomocnika:
kopię umowy o praktykę, zaświadczenie o jej odbyciu z krótką informacją o zakresie merytorycznym prac.

8. Czy mogę zaliczyć praktykę poprzez wykonywanie pracy / wolontariat na Wydziale Chemicznym PW?

NIE. Ale można odbywać praktyki (pracować) na innych Wydziałach naszej Uczelni.

9. Czy mogę zaliczyć praktykę poprzez wykonywanie pracy o charakterze nauczycielskim?

NIE. Nasze kierunki studiów nie zawierają w swym programie przygotowania nauczycielskiego, taka działalność nie jest bezpośrednio związana z kierunkiem studiów.

Wirtualna wycieczka