Postępowanie w celu nadania stopnia doktora nauk chemicznych i nauk technicznych na Wydziale Chemicznym PW

 1. Otwarcie przewodu doktorskiego
  1. Złożenie wniosku.
   1. Podanie doktoranta do dziekana wydziału z prośbą o otwarcie przewodu doktorskiego. Powinno zawierać: proponowany temat i nazwisko promotora, określenie dziedziny i dyscypliny (nauki chemiczne – chemia albo technologia chemiczna). Do tego dochodzą następujące załączniki:
    1. Życiorys.
    2. Odpis dyplomu ukończenia studiów (może to być odbitka kserograficzna poświadczona przez pracownika instytucji zatrudniającej doktoranta; w przypadku braku poświadczenia niezbędne jest osobiste przedstawienie oryginału).
    3. Dorobek naukowy.
    4. Koncepcja rozprawy doktorskiej (nie przekraczająca jednej strony i podpisana przez promotora).
    5. Zgoda promotora.
    6. Dla doktorantów spoza Wydziału Chemicznego - zgoda instytucji zatrudniającej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.
    7. W podaniu można również zaproponować przedmioty egzaminacyjne - dyscyplinę podstawową, język nowożytny oraz dyscyplinę dodatkową. Tą ostatnią dyscypliną jest zwykle filozofia albo ekonomia (seminaria z tych przedmiotów prowadzone są w ramach studium doktoranckiego). Może to być jednak każda dziedzina nie związana z tematyką proponowanej pracy doktorskiej, najlepiej z zakresu nauk humanistycznych.
  2. Wniosek opiniuje odpowiednia komisja Rady Wydziału ds. przewodów doktorskich.
  3. W głosowaniu tajnym Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego, zatwierdza temat rozprawy i powołuje promotora.
 2. Recenzje pracy.
  1. Rozprawę doktorską doktorant przedkłada promotorowi w pięciu egzemplarzach. Promotor występuje do Dziekana z pisemną opinią o pracy doktorskiej i z prośbą o powołanie recenzentów przez Radę Wydziału.
  2. Komisja ds. przewodów doktorskich przedstawia listę proponowanych recenzentów.
  3. W głosowaniu tajnym Rada Wydziału powołuje co najmniej dwóch recenzentów rozprawy. Zwykle jeden z nich jest pracownikiem Wydziału Chemicznego. W głosowaniu ma prawo uczestniczyć promotor.
 3. Egzaminy doktorskie.
  1. Rada Wydziału zatwierdza tematy egzaminów doktorskich (tj. z dyscypliny podstawowej, dyscypliny dodatkowej oraz języka obcego nowożytnego).
  2. Rada Wydziału powołuje komisje egzaminacyjne, których skład proponowany jest przez komisję Rady Wydziału ds. przewodów doktorskich. Minimalny skład komisji egzaminacyjnych to: egzamin z dyscypliny podstawowej - recenzenci, promotor, trzech przedstawicieli komisji ds. przewodów doktorskich; egzamin z dyscypliny dodatkowej i języka nowożytnego: egzaminator, promotor, przedstawiciel komisji ds. przewodów doktorskich. Komisje egzaminacyjne z dyscypliny dodatkowej i języka nowożytnego mogą być powołane przed wyznaczeniem recenzentów.
  3. Terminy egzaminów doktorskich ustala Dziekan w porozumieniu z komisjami egzaminacyjnymi, na wniosek przewodniczącego komisji ds. przewodów doktorskich.
  4. Egzaminy doktorskie muszą być zdane przed przyjęciem rozprawy.
 4. Rada Wydziału powołuje komisję doktorską do przyjęcia rozprawy i publicznej obrony pracy doktorskiej. Jest to właściwa tematycznie komisja ds. przewodów doktorskich, uzupełniona o recenzentów, promotora i ewentualnie o kilka osób z drugiej komisji.
 5. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony. Odbywa się na posiedzeniu komisji wspomnianej w pkt. 4, po wpłynięciu wszystkich recenzji. Decyzja komisji zapada w głosowaniu tajnym.
 6. Obrona pracy doktorskiej.
  1. Termin obrony pracy ustala Przewodniczący komisji ds. przewodów doktorskich, na co najmniej 2 tygodnie przed obroną.
  2. Obrony prac doktorskich odbywają się w ustalonych terminach – dla kierunku organicznego w piątki o godz. 13:15 w Audytorium Średnim; dla kierunku nieorganicznego w poniedziałki o godz. 15:00 w sali 350A.
  3. Zaraz po obronie odbywa się niejawne posiedzenie komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy i obrony. Komisja w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o przyjęciu obrony i występuje z wnioskiem do Rady Wydziału o nadanie stopnia doktora. Komisja może również wnioskować o wyróżnienie rozprawy.
  4. Wyróżnienie pracy. Komisja doktorska może wystąpić do Rady Wydziału z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy doktorskiej, jeśli z takim pisemnym wnioskiem wystąpią wszyscy recenzenci.
   1. jakość rozprawy doktorskiej na podstawie opinii recenzentów,
   2. wynik egzaminu kierunkowego z ocenami,
   3. dorobek naukowy doktoranta (tylko publikacje związane z rozprawą doktorską) i/lub aspekt technologiczny rozprawy. Jeśli w publikacji jest kilku doktorantów jako autorów, należy wartość IF dla danego doktoranta ustalać na podstawie oświadczenia promotora co do jego wkładu
   4. czas wykonywania pracy doktorskiej
   5. oraz przebieg publicznej obrony pracy.
 7. Na najbliższym posiedzeniu Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podejmuje uchwałę o nadaniu stopnia doktora nauk chemicznych (dyscyplina chemia albo technologia chemiczna) albo doktora nauk technicznych (dyscyplina technologia chemiczna). Prawo głosu mają także recenzenci i promotor. W oddzielnym głosowaniu Rada Wydziału może wyróżnić rozprawę, jeśli z takim wnioskiem zwróci się komisja doktorska. 

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR