Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Studia II stopnia (magisterskie)

Kształcenie na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest na pięciu specjalnościach:

  • Chemia Medyczna Student uzyskuje wiedzę i umiejętności z pogranicza chemii, farmakologii i biologii medycznej niezbędne do projektowania, syntezy oraz modyfikacji substancji o żądanej aktywności biologicznej.
    Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych związanych z projektowaniem i badaniem leków.
  • Nanomateriały i Nanotechnologie Specjalność obejmuje zagadnienia związane z syntezą nanomateriałów i nanostruktur (nanokryształy, nanocząstki, nanowarstwy, kropki kwantowe, materiały nanoporowate) oraz badaniami ich struktury i właściwości.
    Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w zakładach, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych, zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnych materiałów dla potrzeb m.in. energetyki, medycyny i motoryzacji.
  • Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne Specjalność obejmuje zagadnienia związane z syntezą materiałów funkcjonalnych, polimerów organicznych oraz kompozytowych, specyficznymi metodami badań ciała stałego, aplikacjami materiałów funkcjonalnych (np. polimerów z surowców odnawialnych i biopolimerów, ceramiki inżynierskiej i bioceramiki, nanokompozytów), recyklingiem materiałów polimerowych, fizykochemiczną charakterystyką materiałów.
  • Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów studentom studiów II stopnia proponuje takie przedmioty, jak termodynamika równowag fazowych, projektowanie procesów technologicznych, proces analityczny i miniaturyzacja, techniki spektroskopowe i spektrometryczne, rentgenowska analiza strukturalna oraz elektrochemia analityczna.
  • Technologia Chemiczna i Kataliza Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem procesów technologicznych, budową i projektowaniem nowoczesnych reaktorów, jak i współczesnymi technikami sterowania procesami oraz metodami wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych, mających zastosowanie w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, lotniczym i medycynie.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle chemicznym, ceramicznym, elektrochemicznym, laboratoriach zajmujących się syntezą, firmach farmaceutycznych, instytutach naukowo-badawczych oraz biurach projektowych.

Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące m.in.: chemii związków molekularnych i nanomateriałów, fizykochemii powierzchni, przemysłowych procesów katalitycznych i modelowania procesów technologicznych.

Wyboru tematu pracy magisterskiej studenci dokonują na początku 2 semestru II stopnia studiów. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)