Studia II stopnia (magisterskie)

Kształcenie na studiach II stopnia kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest na pięciu specjalnościach:

  • Chemia Medyczna Student uzyskuje wiedzę i umiejętności z pogranicza chemii, farmakologii i biologii medycznej niezbędne do projektowania, syntezy oraz modyfikacji substancji o żądanej aktywności biologicznej.
    Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych związanych z projektowaniem i badaniem leków.
  • Nanomateriały i Nanotechnologie Specjalność obejmuje zagadnienia związane z syntezą nanomateriałów i nanostruktur (nanokryształy, nanocząstki, nanowarstwy, kropki kwantowe, materiały nanoporowate) oraz badaniami ich struktury i właściwości.
    Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w zakładach, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych, zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnych materiałów dla potrzeb m.in. energetyki, medycyny i motoryzacji.
  • Funkcjonalne Materiały Polimerowe, Elektroaktywne i Wysokoenergetyczne Specjalność obejmuje zagadnienia związane z syntezą materiałów funkcjonalnych, polimerów organicznych oraz kompozytowych, specyficznymi metodami badań ciała stałego, aplikacjami materiałów funkcjonalnych (np. polimerów z surowców odnawialnych i biopolimerów, ceramiki inżynierskiej i bioceramiki, nanokompozytów), recyklingiem materiałów polimerowych, fizykochemiczną charakterystyką materiałów.
  • Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów studentom studiów II stopnia proponuje takie przedmioty, jak termodynamika równowag fazowych, projektowanie procesów technologicznych, proces analityczny i miniaturyzacja, techniki spektroskopowe i spektrometryczne, rentgenowska analiza strukturalna oraz elektrochemia analityczna.
  • Technologia Chemiczna i Kataliza Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem procesów technologicznych, budową i projektowaniem nowoczesnych reaktorów, jak i współczesnymi technikami sterowania procesami oraz metodami wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych, mających zastosowanie w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, lotniczym i medycynie.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle chemicznym, ceramicznym, elektrochemicznym, laboratoriach zajmujących się syntezą, firmach farmaceutycznych, instytutach naukowo-badawczych oraz biurach projektowych.

Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące m.in.: chemii związków molekularnych i nanomateriałów, fizykochemii powierzchni, przemysłowych procesów katalitycznych i modelowania procesów technologicznych.

Wyboru tematu pracy magisterskiej studenci dokonują na początku 2 semestru II stopnia studiów. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)