Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich

Zasady wyróżniania rozpraw doktorskich przygotowanych w dyscyplinie nauki chemiczne

(Uchwała nr 54/6/2020 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 25.02.2020 r.)

 1. Uchwała w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej może być podjęta przez Radę Naukową Dyscypliny po nadaniu stopnia naukowego doktora.
 2. Wyróżnienie może otrzymać rozprawa doktorska spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. Rozprawa doktorska ma udokumentowane wybitne walory naukowe lub aplikacyjne, tzn.:
  a) wyniki bezpośrednio związane z badaniami realizowanymi w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej zostały opublikowane w artykułach (lub są zaakceptowane do publikacji i mają nadany numer DOI) w czasopismach zamieszczonych w wykazie czasopism MNiSzW[*] lub w monografiach/rozdziałach w monografiach/ wydanych przez wydawnictwa ujęte w wykazie MNiSzW, przy czym łączna liczba punktów za te publikacje przekracza 250, zaś udział doktoranta w każdej z nich jest znaczący (na podstawie oświadczenia promotora) i przynajmniej w jednym artykule doktorant miał główny udział w przygotowaniu manuskryptu i w działaniach związanych z procesem jego publikacji (na podstawie oświadczenia promotora),
  lub
  b) wyniki uzyskane w badaniach realizowanych w ramach przygotowania rozprawy doktorskiej zostały wdrożone w praktyce przemysłowej (wymagana karta wdrożenia podpisana przez przedsiębiorcę, według wzoru określonego dla oceny parametrycznej jednostek naukowych) lub skomercjalizowane (wymagany dokument potwierdzający komercjalizację, np. sprzedaż licencji), przy czym udział doktoranta w ww. opracowaniach szacowany jest na przynajmniej 30% na podstawie oświadczeń współautorów.
  2. Wszystkie recenzje rozprawy doktorskiej są pozytywne.
  3. Wniosek o wyróżnienie został zgłoszony i uzasadniony w recenzjach przez co najmniej dwóch recenzentów rozprawy doktorskiej.
  4. Doktorant zdał egzamin doktorski z zakresu dziedziny lub dyscypliny odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej z wynikiem 5.
  5. Przebieg obrony rozprawy doktorskiej (umiejętność zaprezentowania swojego dorobku i odpowiedzi na pytania) został oceniony przynajmniej na 4,5.
  6. Czas wykonywania pracy doktorskiej w ramach szkoły doktorskiej nie może przekroczyć 5 lat (czas od przyjęcia do szkoły doktorskiej do złożenia rozprawy doktorskiej). Okres ten wydłuża się o urlopy rodzicielskie lub zdrowotne. W przypadku postępowania w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonego w trybie eksternistycznym, okres przygotowania rozprawy doktorskiej oceniany jest na podstawie oświadczenia promotora.
 3. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej potwierdzane jest stosownym dokumentem (dyplomem) oraz ewentualnie nagrodą pieniężną.
 4. Zasady dotyczą postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po 1 października 2019 roku.

[*] Nowym czasopismom, które nie zostały jeszcze ujęte w wykazie czasopism naukowych MNiSzW, a wydawane są przez wiodące oficyny (np. Springer Nature, ACS, RSC, Elsevier, Wiley), przypisuje się umowną wartość 100 punktów.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR