Informacja dla kandydatów

Informacja ogólna dla kandydatów

Studia I stopnia (inżynierskie)

Wydział Chemiczny prowadzi następujące kierunki studiów I stopnia (inżynierskie, 7-semestralne, w nawiasie progi punktowe przyjęć w roku 2020/2021):
- Biotechnologia (134 pkt) - liczba miejsc 130
- Technologia Chemiczna (92 pkt) - liczba miejsc 175
- Technologia Chemiczna (profil praktyczny) (159 pkt) - liczba miejsc 35

Punkty dla osób z polską maturą z lat 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 ustala się za pomocą wzoru:
punkty z matematyki + punkty z przedmiotu do wyboru * waga + punkty z języka obcego * 0,25
("waga" dla wszystkich trzech kierunków jest równa: 1 dla fizyki, chemii i biologii; 0,5 dla informatyki).

Punktacja dla pozostałych osób i wszystkie informacje dla kandydatów znajdują się na stronie rekrutacji PW.

Kierunek Biotechnologia kształci specjalistów inżynierów dla przemysłu biotechnologicznego i pokrewnego (np. farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, chemiczny, itd.). Przygotowuje do pracy w przemyśle w działach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych. Studenci kształcą się w zakresie tworzenia nowych technologii oraz kontroli i diagnostyki istniejących procesów. Absolwenci kierunku pracują również jako pracownicy instytucji badawczych i w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłu (np. budowa aparatury, konsulting, itd.).

Kierunek Technologia Chemiczna kształci specjalistów inżynierów dla przemysłu chemicznego i pokrewnego (np. przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji leków i kosmetyków, bateryjny, materiałów budowlanych, spożywczy, rafineryjny, papierniczy, elektroniczny, itd.). Absolwenci pracują w działach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych małych i dużych firm. Opracowują nowe technologie i procesy, nadzorują i optymalizują produkcję oraz przygotowują metody kontroli jakości dla końcowych wyrobów. Wydział Chemiczny PW kształci również przyszłych pracowników instytucji naukowych oraz firm zaplecza przemysłu chemicznego i pokrewnego (np. wytwarzanie urządzeń produkcyjnych oraz sprzętu pomiarowego, usługi, konsulting, itd.).

Studia na kierunku Technologia Chemiczna o profilu praktycznym dodatkowo przygotowują studentów do pracy w przemyśle chemicznym. Odbywa się to poprzez prowadzenie części zajęć - zwłaszcza laboratoryjnych - we współpracy z przedsiębiorstwami z branży chemicznej. Studenci tego profilu mają także dłuższe praktyki przemysłowe (w sumie 6 miesięcy) i uczestniczą w kursach zawodowych nadających uprawnienia zawodowe. Studenci realizują swoje prace dyplomowe w przedsiębiorstwach lub jednostkach B+R.

Studia II stopnia (magisterskie)

Na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej prowadzone są studia II stopnia (magisterskie, 3-semestralne) na kierunkach Biotechnologia i Technologia Chemiczna. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia jest:

- ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
- posiadanie kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na tym kierunku.

W toku procesu rekrutacyjnego kandydaci muszą:

- zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym do 4 lutego 2022 jako kandydat/kandydatka na studia i terminowo dokonać opłaty rekrutacyjnej (https://www.zapisy.pw.edu.pl/)
- przekazać wymagane dokumenty do dziekanatu w gmachu chemii (ul. Noakowskiego 3, pok. 1 dla kierunku Biotechnologia; pok. 100 dla kierunku Technologia Chemiczna) do 4 lutego 2022.

Wymaganymi dokumentami dla kandydatów spoza PW są:

1. dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (ewentualnie studiów drugiego stopnia) wraz z suplementem lub zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów i kartę przebiegu studiów*,
2. życiorys (CV) uwzględniający wykształcenie, zatrudnienie i ewentualne doświadczenie zawodowe,
3. deklaracja preferencji specjalności oraz dokumentacje prac własnych, certyfikaty, inne dyplomy,
4. dwie aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
5. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (w przypadku braku na IKR informacji o zaksięgowaniu dokonanej wpłaty),
6. dokument tożsamości (do wglądu).

Uwaga! Kandydaci kontynuujący kształcenie na Wydziale Chemicznym PW składają tylko CV (skan).

Dodatkowo kandydaci powinni wybrać preferowaną oraz rezerwową specjalność. Kandydaci na studia na kierunku biotechnologia mogą wybierać spośród następujących specjalności:

- biotechnologia chemiczna – leki i kosmetyki
- biotechnologia przemysłowa
- biotechnologia stosowana (applied biotechnology  – specjalność z zajęciami w języku angielskim)
- mikrobioanalityka

Kandydaci na studia na kierunku technologia chemiczna mogą wybierać spośród następujących specjalności:

- analityka i fizykochemia procesów
- chemia medyczna
- funkcjonalne materiały polimerowe i wysokoenergetyczne
- nanomateriały i nanotechnologie
- technologia chemiczna i kataliza
- technologie konwersji i magazynowania energii.

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć tu: https://www.pw.edu.pl/Ksztalcenie/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne/Zasady-rekrutacji

Listy przyjętych kandydatów zostaną ogłoszone nie później niż 18 lutego 2022. Po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu się na studia z sytemu rekrutacyjnego należy pobrać skierowanie do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów, należy złożyć w dziekanacie niezwłocznie po jego uzyskaniu (najlepiej przed rozpoczęciem zajęć).

*W przypadku, gdy egzamin inżynierski jest zaplanowany w okresie 4-18 lutego, wraz z innymi dokumentami kandydaci niekontynuujący kształcenia na Wydziale Chemicznym PW muszą dostarczyć zaświadczenie o planowanym terminie egzaminu, a po jego odbyciu niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające datę ukończenia studiów. Jednocześnie przypominamy, że warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest ukończenie studiów pierwszego stopnia.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR