Informacja dla kandydatów

Informacja ogólna dla kandydatów

Wydział Chemiczny prowadzi następujące kierunki studiów I stopnia (inżynierskie, 7-semestralne, w nawiasie progi punktowe przyjęć w roku 2020/2021):
- Biotechnologia (134 pkt) - liczba miejsc 130
- Technologia Chemiczna (92 pkt) - liczba miejsc 175
- Technologia Chemiczna (profil praktyczny) (159 pkt) - liczba miejsc 35

Punkty dla osób z polską maturą z lat 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 ustala się za pomocą wzoru:
punkty z matematyki + punkty z przedmiotu do wyboru * waga + punkty z języka obcego * 0,25
("waga" dla wszystkich trzech kierunków jest równa: 1 dla fizyki, chemii i biologii; 0,5 dla informatyki).

Punktacja dla pozostałych osób i wszystkie informacje dla kandydatów znajdują się na stronie rekrutacji PW.

Kierunek Biotechnologia kształci specjalistów inżynierów dla przemysłu biotechnologicznego i pokrewnego (np. farmaceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, chemiczny, itd.). Przygotowuje do pracy w przemyśle w działach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych. Studenci kształcą się w zakresie tworzenia nowych technologii oraz kontroli i diagnostyki istniejących procesów. Absolwenci kierunku pracują również jako pracownicy instytucji badawczych i w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłu (np. budowa aparatury, konsulting, itd.).

Kierunek Technologia Chemiczna kształci specjalistów inżynierów dla przemysłu chemicznego i pokrewnego (np. przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji leków i kosmetyków, bateryjny, materiałów budowlanych, spożywczy, rafineryjny, papierniczy, elektroniczny, itd.). Absolwenci pracują w działach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych małych i dużych firm. Opracowują nowe technologie i procesy, nadzorują i optymalizują produkcję oraz przygotowują metody kontroli jakości dla końcowych wyrobów. Wydział Chemiczny PW kształci również przyszłych pracowników instytucji naukowych oraz firm zaplecza przemysłu chemicznego i pokrewnego (np. wytwarzanie urządzeń produkcyjnych oraz sprzętu pomiarowego, usługi, konsulting, itd.).

Studia na kierunku Technologia Chemiczna o profilu praktycznym dodatkowo przygotowują studentów do pracy w przemyśle chemicznym. Odbywa się to poprzez prowadzenie części zajęć - zwłaszcza laboratoryjnych - we współpracy z przedsiębiorstwami z branży chemicznej. Studenci tego profilu mają także dłuższe praktyki przemysłowe (w sumie 6 miesięcy) i uczestniczą w kursach zawodowych nadających uprawnienia zawodowe. Studenci realizują swoje prace dyplomowe w przedsiębiorstwach lub jednostkach B+R.

Wydział Chemiczny prowadzi także studia II stopnia (magisterskie, 3-semestralne) na kierunkach Biotechnologia i Technologia Chemiczna.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR