Deklaracja dostępności

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ch.pw.edu.pl.

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

Data publikacji strony internetowej: 1998

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-10
  

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
 • niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
 • strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
 • strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
      

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.  
   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-26

Ostatnia aktualizacja: 2024-03-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością zawartości strony internetowej prosimy o kontakt z redaktorem strony (Leszek Niedzicki, Agnieszka Sikora): leszek.niedzicki@pw.edu.pl, tel. 22 234 7421, agnieszka.sikora@pw.edu.pl, tel. 726 917 740.

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
     

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. 
Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin okaże się dla nas zbyt krótki poinformujemy o tym. Podamy też termin, do którego poprawimy zgłoszone błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści wskazanej w zgłoszeniu, zaproponujemy dostęp do niej w alternatywny sposób.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do Sekcji ds. Osób z Niepełnosprawnościami

email: wsparcie.son@pw.edu.pl
telefon I: 22 234 1314
telefon II: 22 234 1315
sms: 695 910 787

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

Dostępność architektoniczna

Gmach Chemii

Opis dostępności architektonicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej – Gmach Chemii (.pdf)

   
Opis budynku:

Budynek posiada 6 kondygnacji, w tym podpiwniczenie. Kondygnacje parteru, drugiego i trzeciego pietra są usytułowane na dwóch poziomach skomunikowanych schodami.

Budynek wpisany do rejestru zabytków.

  
1. Ogrodzenia:

Są dwa wejścia do Gmachu Chemii, jedno prowadzi bezpośrednio od ulicy Noakowskiego, drugie od strony Terenu Głównego Politechniki Warszawskiej.
Brama i furtka w ogrodzeniu Terenu Głównego nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych w dostaniu się na teren Główny Politechniki Warszawskiej – wejście z terenu głównego.

  
2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne:

Brak wydzielonych miejsc parkingowych bezpośrednio przy budynku, najbliższe oznakowane miejsca parkingowe znajdują się przy bramie II Gmachu Głównego oraz cztery miejsca po drugiej stronie ul. Noakowskiego.

  
3. Dojścia, wejścia i dojazdy:

Wejście od strony ul. Noakowskiego zostało zmodernizowane. Ze względu na zabytkowy charakter budynku brak możliwości zapewnienia odpowiedniej szerokości jednego skrzydła pow. 90 cm. Odpowiednia szerokość zapewniona w świetle ościeżnicy. W celu ułatwienia korzystania przez ludzi z dysfunkcjami narządu ruchu oraz wzroku zainstalowane zostały automaty do otwierania drzwi. Możliwość transportu przy użyciu schodołazów przystosowanych do transportu osób z dysfunkcjami narządu ruchu po poinformowaniu portiera. Dla osób z dysfunkcjami zalecane jest wejście od strony Terenu Głównego Politechniki Warszawskiej. 
Od strony Terenu Głównego Politechniki Warszawskiej 4 wejścia przez bramy nr I i II, w obu bramach zapewniony dostęp do budynku przez osoby z dysfunkcjami ruchu. Ze względu na zabytkowy charakter budynku szerokość jednego skrzydła poniżej 90 cm. Możliwość otwierania dwóch skrzydeł – po zawiadomieniu portiera. Zniwelowane utrudnienia w postaci krawężników i progów.

 
4. Schody zewnętrzne:

Brak schodów przy wejściach od strony Terenu Głównego. Od strony ul. Noakowskiego, przed wejściem znajdują się trzystopniowe schody:

 • stopnie posiadają noski,
 • nie są osłonięte przed wpływami warunków atmosferycznych,
 • brak poręczy przyściennych.

  
5. Schody wewnętrzne:

W budynku zlokalizowane są trzy klatki schodowe. Klatkę reprezentacyjną w części frontowej od strony ulicy od strony ul. Noakowskiego (K1), oraz dwie pozostałe klatki (K2 i K3) w przeciwległej stronie budynku od strony terenu wewnętrznego PW. W holu między windami zlokalizowane są schody S1 i S2 stanowiące komunikację wewnętrzną pomiędzy piwnicą a I piętrem. Aby zapobiec dostaniu się osób nieupoważnionych do piwnic, zostały one zabudowane na poziomie parteru i zamknięte drzwiami.
Klatki schodowe ze względu na zabytkowy charakter nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 • liczba stopni w jednym biegu przekracza 17 (klatka K1) w pozostałych klatkach brak przekroczenia,
 • w niektórych przypadkach brak jest poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie, brak poręczy w biegu schodów klatki głównej ze względu na szerokość schodów powyżej 4m (K1),
 • brak poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie (K2,K3),
 • nie zastosowano antypoślizgowej nawierzchni stopni, wyjątkiem są paski antypoślizgowe wykonane pomiędzy parterem a I piętrem na klatkach K1, K2 oraz schodach S1 i S2,
 • klatka K1, K2, K3 oraz schody spełniają wymagania dotyczące szerokości,
 • balustrady zewnętrzne nie wystają 30 cm poza początek i koniec schodów (K1),
 • poręcze na klatkach K2, K3 – nie spełniają warunku wysokości który wynosi 1,1 m, poręcze wystają 0,3 cm poza obrys schodów, poręcz na klatkach K2, K3 stanowi jedną całość od parteru do IV piętra,
 • balustrady nie spełniają wymogów odnośnie kształtu i wymiarów przekroju, oraz wysokości (klatka K1),
 • powierzchnia spoczników nie wyróżnia się odcieniem, barwą ani fakturą K2, K3 (lastrico),
 • nie zastosowano kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego stopnia,
 • nie zastosowano oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów w klatkach K1, K2, K3.

 
6. Pochylnie:

Brak pochylni na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Obiekt wyposażony w przenośne, rozkładane pochylnie przeznaczone do celów transportowych (schody łączące różnice poziomów na parterze oraz drugim i trzecim piętrem budynku).

 
7. Windy (dźwigi osobowe):

Budynek posiada 5 kondygnacji (nie uwzględniono podpiwniczenia), na których rozmieszczone są sale wykładowe i laboratoryjne. Dostęp do kondygnacji w sposób bezpośredni przy wykorzystaniu dwóch wind. Do części kondygnacji znajdujących się na innym poziomie (parter, drugie i trzecie piętro) dostęp za pomocą schodołazów obsługiwanych przez pracownika administracji.

Windy nie spełniają warunków:

 • szerokości wejścia 1,04 m oraz głębokość 1,2 m,
 • nie posiadają poręczy zainstalowanej na wysokości 0,9 m oraz brak systemu informacji głosowej.

Osoba z dysfunkcją narządu wzroku napotka na następujące trudności:

 • brak wyposażenia w system informacji głosowej.

 
8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Budynek wyposażony jest 1 łazienkę dla osób niepełnosprawnych i 4 łazienki z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (dostęp i wewnętrzne 4 kabiny przystosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnych.
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zlokalizowane są:

 • męska i damska łazienka z przystosowaną kabiną w korytarzu centralnym na I piętrze,
 • łazienka I piętro w korytarzu w zachodniej części budynku (korytarz 139-143),
 • męska i damska łazienka z przystosowaną kabiną na parterze przy wejściu od ulicy Noakowskiego.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zawartych § 81, § 86 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 26 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  
9. Przedsionki, wiatrołapy:

Osoby niepełnosprawne napotkają na następujące trudności:

 • całkowita szerokość dwuskrzydłowych drzwi jest wystarczająca, ale szerokość jednego skrzydła wynosi mniej niż 90 cm,
 • długość przedsionków jest mniejsza niż 150 cm.

10. Pomieszczenia, korytarze:

Brak przystosowania otwierania okien na wysokości 1,2 m.
Osoba z dysfunkcją wzroku napotka na następujące trudności:

 • brak kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego stopnia schodów,
 • brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów,
 • powierzchnia podłogi na korytarzach nie jest wykonana z materiałów antypoślizgowych, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi nie zastosowano żadnych rozwiązań sygnalizujących tę różnicę.
     
Gmach Technologii Chemicznej

Opis budynku:
Budynek 5-kondygnacyjny, w tym podpiwniczenie. Kondygnacje części centralnej usytułowane na innych poziomach niż kondygnacje skrzydeł budynku.
Budynek wpisany do rejestru zabytków.

  
1. Ogrodzenia:

Brama i furtka w ogrodzeniu Terenu Głównego nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych w dostaniu się na teren Główny Politechniki Warszawskiej – wejście z terenu głównego.

  
2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne:

Miejsca parkingowe wyznaczone przed budynkiem położone przy ul. Wierzbickiego na terenie Głównym Politechniki Warszawskiej wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

  
3. Dojścia, wejścia i dojazdy:

Osoby niepełnosprawne nie będą miały problemu z dostaniem się do Gmachu Technologii Chemicznej.
Wejście do budynku od strony Pawilonu Technologicznego utrudnione ze względu na schody oraz wąskie przejście przez. Wejście do Pawilonu nie spełnia wymagań dotyczących szerokości skrzydła drzwi – wyjście ewakuacyjne.

  
4. Schody zewnętrzne:

Brak schodów zewnętrznych.

  
5. Schody wewnętrzne:

Osoba niepełnosprawna napotka na następujące trudności:

 • brak poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie klatki w skrzydle wschodnim „Klatka „A”, zachodnim „Klatka B”, północno-zachodnim „Klatka C”,
 • nie zastosowano antypoślizgowej nawierzchni stopni w skrzydle północno-zachodnim oraz w Pawilonie Technologicznym,
 • poręczne zewnętrzne nie wystają 30 cm poza początek i koniec schodów w skrzydle północno-zachodnim Klatka C,
 • niewłaściwa wysokość poręczy na klatce C w skrzydle północno-zachodnim oraz Pawilonie Technologicznym,
 • powierzchnie spoczników nie wyróżniają się odcieniem, barwą ani fakturą,
 • nie zastosowano kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego stopnia,
 • nie zastosowano oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu.

Różnice poziomów kondygnacji – możliwość transportu przy użyciu schodołazów przystosowanych do transportu osób z dysfunkcjami narządu ruchu po poinformowaniu portiera.

  
6. Pochylnie:

Brak pochylni na zewnątrz i wewnątrz obiektu. Obiekt wyposażony w przenośne, rozkładane pochylnie przeznaczone do celów transportowych (schody łączące różnice poziomów).

  
7. Windy (dźwigi osobowe):

Budynek posiada 4 kondygnacje (nie uwzględniono podpiwniczenia), na których rozmieszczone sale wykładowe i laboratoria. Budynek jest wyposażony w dwie windy zlokalizowane w skrzydle wschodnim i zachodnim umożliwiające dostanie się do 4 kondygnacji. Do pozostałych pomieszczeń dostęp dla osób z dysfunkcjami ruchu przy pomocy schodołazów obsługiwanych przez pracowników administracji. W skrzydle północno-zachodnim oraz Pawilonie Technologicznym brak wind osobowych. W skrzydle północno-zachodnim ze względu na wąską klatkę nie ma możliwości zainstalowania podnośnika dla osób niepełnosprawnych.
Windy spełniające wymagania dotyczące szerokości, długość oraz wyposażone w poręcze, zgodnie z art. 193 ust. 2a.
W Pawilonie Technologicznym brak dźwigu osobowego.

  
8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Toaleta usytuowana ma parterze budynku spełnia wymagania zawarte w § 81, § 86 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 26 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
W Pawilonie Technologicznym brak pomieszczenia higieniczno-sanitarnego przystosowanego na potrzeby osób niepełnosprawnych.

  
9. Przedsionki, wiatrołapy:

Przedsionek (wiatrołap) w wejściu głównym do budynku nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych.

  
10. Pomieszczenia, korytarze:

Osoba niepełnosprawna ma możliwość poruszania się po holu budynku.

 • okna w pomieszczeniach nie posiadają urządzeń przeznaczonych do ich otwierania przez osoby niepełnosprawne,
 • powierzchnia podłogi na korytarzach nie jest wykonana z materiałów antypoślizgowych, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi nie zastosowano żadnych rozwiązań sygnalizujących tę różnicę.

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem