Osiągnięcia

Lista strategicznych infrastruktur badawczych - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej

W dniu 14 stycznia 2020 roku została opublikowana „Lista strategicznych infrastruktur badawczych umieszczonych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej”. Znajduje się na niej na niej „Polska infrastruktura dla badań nad dziedzictwem kulturowym ERIHS.PL”, którą tworzy 13 wyższych uczelni, jednostek muzealnych i instytutów badawczych. W skład Konsorcjum wchodzi również Politechnika Warszawska - dwa zespoły badawcze kierowane przez prof. dr hab. inż. Małgorzatę Kujawińską (Wydział Mechatroniki) i prof. dr hab. inż. Macieja Jarosza (Wydział Chemiczny). Przedstawicielem Politechniki w Radzie Konsorcjum jest prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz.

Opublikowano: 16.01.2020

Kolejny przełom w kropkach kwantowych ZnO za sprawą naszych pracowników

W najnowszej pracy opublikowanej w Angewandte Chemie pt.Disclosing Interfaces of ZnO Nanocrystals Using Dynamic Nuclear Polarization: Sol‐Gel versus Organometallic Approach, dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz i prof. Janusz Lewiński, we współpracy z kolegami z Grenoble, wykonali kolejny krok milowy w kierunku otrzymywania unikalnych kropek kwantowych ZnO do zastosowań w nowoczesnych technologiach oraz w nanomedycynie. Wykorzystując wysoce zaawansowaną technikę DNP-NMR jednoznacznie wykazano, że QDs wytworzone wg opracowanej na naszym Wydziale metody metaloorganicznej OSSOM deklasują QDs otrzymywane tradycyjną metodą zol-żel zarówno pod względem stabilności, charakteru powierzchni, jak i stopnia uporządkowania warstwy organicznej pasywującej nieorganiczny rdzeń ZnO.

Odnośnik do artykułu

Opublikowano: 14.01.2020

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane pracownikowi Wydziału Chemicznego

Dr inż. Michał Wlazło z Katedry Chemii Fizycznej uzyskał prestiżowe "Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców". Przyznawane jest doktorantom lub osobom posiadającym stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Uwzględnia się dotychczasowy dorobek naukowy z okresu ostatnich 4 lat (2015-2018). Stypendium zostało przyznane na 3 lata. Dr inż. Michał Wlazło jest jednym z dwóch naukowców z Politechniki Warszawskiej, którzy zdobyli stypendium w tej edycji i jednym z osiemnastu chemików z całej Polski.

Opublikowano: 13.01.2020

Artykuł autorstwa pracownika naszego Wydziału w Science Advances

Artykuł autorstwa dr. inż. Piotra Guńki z Katedry Chemii Nieorganicznej opisujący przewidywanie i otrzymanie tzw. „super diamentu” – borowo-węglowego klatratu strontu o unikatowych właściwościach fizycznych – ukazał się w czasopiśmie Science Advances (IF=12.804). Materiał ten charakteryzuje się twardością porównywalną z diamentem a zamiania kationów znajdujących się w lukach podsieci anionowej umożliwia sterowanie jego właściwościami elektronowymi od półprzewodnikowych przez metaliczne po nadprzewodzące. Opisywany związek otrzymany został pod ciśnieniem około 55 GPa w temperaturze rzędu 2500 K i jest trwały po obniżeniu ciśnienia do atmosferycznego i temperatury do pokojowej. Dr inż. Piotr Guńka przyczynił się do opracowania modelu struktury związku na podstawie dyfrakcji synchrotronowego promieniowania rentgenowskiego podczas swojego stażu naukowego w Geophysical Laboratory, Carnegie Institution for Science finansowanego ze stypendium przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Link do artykułu i do opisu popularnonaukowego.

Opublikowano: 13.01.2020

Kolejna publikacja naszych młodych naukowców wyróżniona na okładce Chem. Eur. J.

Najnowsze badania prowadzone przez dr inż. Małgorzatę Wolską-Pietkiewicz i mgr inż. Annę Wojewódzką we współpracy z dr inż. Katarzyną Tokarską i prof. Michałem Chudym po raz kolejny wykazały, że opracowana w zespole prof. Janusza Lewińskiego metoda metaloorganiczna OSSOM (ang. one-pot self-supporting organometallic approach) pozwala na otrzymywanie wyjątkowo wysokiej jakości kropek kwantowych ZnO. Otrzymane kropki kwantowe charakteryzują się szeregiem unikalnych i niezmiennych w czasie właściwości fizykochemicznych, a jednocześnie wykazują wyjątkowo małe działanie szkodliwe w modelowych badaniach in vitro - wbrew powszechnie dominującej opinii, że im mniejsze NCs tym większa ich toksyczność.

Badania opublikowane w Scientific Reports oraz Chemistry – A European Journal pozwalają na pełniejsze zrozumienie korelacji pomiędzy budową prekursora molekularnego a właściwościami otrzymywanych kropek kwantowych ZnO i idealnie wpisują się w nurt prac nad racjonalnym projektowaniem nanokrystalicznych materiałów półprzewodnikowych do zastosowań biomedycznych.

Odnośniki do artykułów: https://www.nature.com/articles/s41598-019-54509-z, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/chem.201704207
i do okładki: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201706012

Opublikowano: 03.01.2020

Artykuły naszych pracowników opublikowane w czasopismach o najwyższym współczynniku wpływu (IF) (2019)

Najlepsze (wg IF) tegoroczne artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2019 (stan na 31-12-2019):

1. A.A. Franco, A. Rucci, D. Brandel, C. Frayret, M. Gaberscek, P. Jankowski, P. Johansson, Boosting Rechargeable Batteries R&D by Multiscale Modeling: Myth or Reality?, CHEMICAL REVIEWS, 2019, 119, 4569-4627. IF: 54,301
2. D. Prochowicz, M. Saski, P. Yadav, M. Grätzel, J. Lewiński, Mechanoperovskites for photovoltaic applications: preparation, characterization and device fabrication, ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH, 2019, 52, 3233-3243. IF: 21,661.
3. D. Nascimento, A. Gawin, R. Gawin, P. Guńka, J. Zachara, K. Skowerski, D. Fogg, Integrating Activity with Accessibility in Olefin Metathesis: An Unprecedentedly Reactive Ruthenium-Indenylidene Catalyst, JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 2019, 141, 10626-10631. IF: 14,695

Opublikowano: 31.12.2019

Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne dla mgr inż. Anny Sobiepanek

Mgr inż. Anna Sobiepanek z Laboratorium Badania Oddziaływań Biomolekularnych (LBIS), Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK) zajęła I miejsce w konkursie na najlepszą prezentacje ustną w sesji "Biologia Nowotworów" podczas X Edycji Ogólnopolskiej Konferencji Postępy w Badaniach Biomedycznych. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniu 30 listopada 2019. Doktorantka została wyróżniona za wystąpienie
pt. "Nowa metoda nieenzymatycznej izolacji melanocytów oraz komórek czerniaka do zastosowań biomedycznych". Współautorami pracy są dr hab. inż. Tomasz Kobiela, prof. PW z KBŚLIK WCH PW (kierownik LBIS), dr n. med. Aneta Ścieżyńska, dr hab. n. med. Paweł Włodarski, dr hab. n. med. Ryszard Galus, Prof. Jacek Malejczyk, mgr Michał Komorowski oraz Tomasz M. Grzywa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mgr inż. Patrycja D. Kowalska z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki (była absolwentka LBIS KBŚLiK WCh PW) oraz dr n. med. Natalia Krześniak z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Opublikowano: 19.12.2019

Publikacja naszych młodych naukowców wyróżniony na okładce Chem. Eur. J.

Artykuł autorstwa dr. inż. Małgorzaty Wolskiej-Pietkiewicz oraz doktorantki mgr inż. Marii Jędrzejewskiej został wyróżniony jako Front Cover w renomowanym czasopiśmie Chemistry – A European Journal (IF = 5,2). Współautorami publikacji są współpracownicy prof. dr. hab. inż. J. Lewińskiego z IChF PAN. Opisywane badania rozwiązują na poziomie zarówno eksperymentalnym jak i teoretycznym fundamentalne problemy związane z reaktywnością związków alkilocynkowych wobec SO2, otwierając tym samym nowe ścieżki prowadzące do racjonalnego wytwarzania hybrydowych materiałów funkcjonalnych.

link do publikacji

Opublikowano: 10.12.2019

Laureaci Diamentowych Grantów 2019

3 grudnia 2019 wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wręczył 85 wybitnym młodym naukowcom Diamentowe Granty. Wśród laureatów VIII edycji jest dwóch doktorantów z naszego wydziału: mgr inż. Mikołaj Więckowski z Katedry Chemii Fizycznej oraz mgr inż. Piotr Tobiasz z Katedry Chemii Organicznej. MNiSW przeznaczy na realizację projektów naukowych ponad 17 mln złotych.

Więcej szczegółów z tego wydarzenia na stronie Ministerstwa.

Opublikowano: 06.12.2019

Artykuł doktoranta naszego Wydziału wyróżniony na okładce Dalton Transactions

Artykuł autorstwa mgra Artura Kasprzaka z Katedry Chemii Organicznej opublikowany w renomowanych czasopiśmie Dalton Transactions (IF=4.052) został wyróżniony jako Outside Front Cover. Współautorem publikacji jest prof. Hidehiro Sakurai (Osaka University, Japonia). Publikacja jest rezultatem trzymiesięcznego pobytu naukowego Pana Kasprzaka w zespole prof. Sakurai w okresie marzec-czerwiec 2019 r. (data akceptacji artykułu: 23.09.2019 r.). Badania dotyczyły opracowania nowatorskiego, selektywnego receptora jonów cezu zbudowanego z ferrocenylowych pochodnych sumanenu. Przedstawione badania są istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju chemii organicznej i supramolekularnej, ale również umożliwiają opracowanie nowych metod detekcji metali zawartych w odpadach radioaktywnych (na przykład w wyniku katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukishimie, rok 2011).
Link to publikacji i Link do okładki

Opublikowano: 26.11.2019

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)