Granty i projekty

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane aktualnie na Wydziale Chemicznym

Informacja o grantach finansujących badania naukowe zapisana jest według następującego schematu:
kierownik; tytuł pracy; data rozpoczęcia; data zakończenia; wartość umowy /zł/; jednostka finansująca; rodzaj.
Pierwszych 14 grantów zostało przyznanych w 2020 roku.

 1. Niedzicki L.; ASTRABAT – All Solid-sTate Reliable BATtery for 2025. W pełni stałą i niezawodna bateria na rok 2025. ; 2020-01-01; 2023-06-30; 1 858 720; PR UE; HORYZONT 2020.
 2. Niedzicki L.; Premia na Horyzoncie 2 do ASTRABAT; 2020-01-01; 2023-06-30; 372 718; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 3. Marcinek M.; BATTERY 2030+ – inicjatywa naukowa w dużej skali: w sercu połączonej "zielonej" społeczności. Akronim: BATTERY 2; 2020-09-01; 2023-08-31; 221 844; PR UE; HORYZONT 2020.
 4. Marcinek M.; Premia na Horyzoncie 2 do BATTERY 2030+; 2020-12-21; 2023-08-31; 43 506; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 5. Wieczorek W.; BIG-MAP – Genom Interfejsu Bateryjnego - Platforma projektowania materiałów; 2020-09-01; 2023-08-31; 1 704 917; PR UE; HORYZONT 2020.
 6. Wieczorek W.; Premia na Horyzoncie 2 do BIG-MAP; 2020-12-03; 2023-08-31; 336 186; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 7. Durka K.; THIO-SWITCH – w poszukiwaniu nowych fotoaktywnych materiałów przełączalnych - badania kompleksów metali przejściowych, zawierających aktywny fragment ditienyloetenowy, za pomocą zaawansowanych metod fotokrystalograficznych i spektroskopowych; 2020-02-20; 2023-02-19; 704 070; NCN; OPUS.
 8. Jastrzębska E.; Badania nad zastosowaniem systemów Lab-on-a-chip do analizy regeneracji komórek serca; 2020-03-31; 2024-03-31; 1 693 480; NCN; SONATA BIS.
 9. Borowiecki P.; Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów; 2020-07-06; 2023-07-05; 1 068 000; NCN; SONATA.
 10. Głowacki E.; Amfifilowe organiczne materiały elektroniczne do katalitycznego wytwarzania nadtlenku wodoru; 2020-02-27; 2023-02-26; 981 000; NCN; OPUS.
 11. Proń A.; Nowe organiczne i hybrydowe (organiczno-nieorganiczne) materiały i nanomateriały elektro-aktywne o kontrolowanych właściwościach elektronowych, magnetycznych i optycznych; 2020-02-06; 2023-02-05; 980 000; NCN; OPUS.
 12. Sokołowska P.; Opracowanie nowego podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w mikroprzepływowym systemie Lab-on-a-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym; 2020-02-24; 2023-02-23; 204 100; NCN; PRELUDIUM.
 13. Parzuchowski P.; Kompleksowe podejście do zrównoważonego rozwoju i właściwości materiałów poliuretanowych. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - wymiana bilateralna naukowców między Rzeczpospolitą Polską z Republiką Federalną Niemiec; 2020-01-01; 2021-12-31; 12 400; NAWA.
 14. Poterała M.; Tandemowa metoda wyznaczania potencjału utleniania biologicznie czynnych stilbenów w oparciu o obliczenia kwantowo-mechaniczne i pomiary elektrochemiczne; 2020-10-15; 2021-10-14; 49 940; NCN; MINIATURA.
 15. Adamczyk M.; Granty na granty – promocja jakości III, działania związane z opracowaniem wniosku projektowego MroMet w ramach Horyzont 2020; 2019-11-22; 2020-02-22; 20 000; MNiSzW; Granty na granty.
 16. Raróg-Pilecka W.; Katalizator kobaltowy osadzony na mieszanym tlenku Mg-La pochodzenia hydrotalkitowego do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku; 2019-05-29; 2021-02-28; 22 465; MNiSzW; Najlepsi z Najlepszych! 4.0.
 17. Jarosz M.; Platforma bioanalityczna oparta na tandemowej spektrometrii mas do charakteryzowania superparamagnetycznych nanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym; 2019-01-24; 2022-01-23; 1 180 500; NCN; OPUS.
 18. Luliński S.; Poszukiwanie korelacji struktura-aktywność przeciwdrobnoustrojowa wybranych grup związków boraheterocyklicznych; 2019-07-24; 2022-07-23; 1 038 400; NCN; OPUS.
 19. Szafran M.; Projektowanie, otrzymywanie i właściwości ferroelektrycznych kompozytów ceramika-polimer wykazujących przestrajalność dielektryczną w szerokim zakresie częstotliwości; 2019-08-21; 2022-08-20; 887 400; NCN; SHENG.
 20. Piszcz M.; POWERSKIN PLUS – Highly advanced modular integration of insulation, energising and storage systems for non-residential buildings; 2019-10-01; 2023-09-30; 655 415; PR UE; HORYZONT 2020.
 21. Piszcz M.; Premia na Horyzoncie 2 do POWERSKIN PLUS; 2019-10-01; 2023-09-30; 225 712; MNiSzW; Premia na Horyzoncie 2.
 22. Ciosek-Skibińska P.; Macierze (nano)softsensorów dla celów bioanalitycznych; 2019-04-17; 2024-04-16; 1 484 200; NCN; SONATA BIS.
 23. Tobiasz P.; Synteza i charakteryzacja nowych pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny/stilbenu - potencjalnych fotochromowych przełączników molekularnych; 2019-09-26; 2022-09-25; 219 888; MNiSzW; DIAMENTOWY GRANT.
 24. Więckowski M.; Nowoczesne materiały zmiennofazowe (PCM) do zastosowań specjalistycznych - otrzymywanie i badania; 2019-09-30; 2023-09-29; 220 000; MNiSzW; DIAMENTOWY GRANT.
 25. Marek P.; Budowa chiralnego motywu strukturalnego a spontaniczna krystalizacja enancjomerów - analiza jonowych ko-kryształów halogenków litu z aminokwasami biogennymi; 2019-02-11; 2022-02-10; 210 000; NCN; PRELUDIUM.
 26. Terlecki M.; Nowe supramolekularne materiały magnetyczne bazujące na samoorganizacji kompleksów metali przejściowych przez wiązania wodorowe; 2019-02-04; 2021-08-03; 139 800; NCN; PRELUDIUM.
 27. Wojewódzka A.; Kropki kwantowe ZnO stabilizowane dwuskładnikowym otoczeniem ligandów; 2019-02-21; 2021-12-20; 140 000; NCN; PRELUDIUM.
 28. Więcław-Midor A.; Polimeryzacja żyjąca jako innowacyjne rozwiązanie w druku 3D materiałów ceramicznych; 2019-02-21; 2021-12-20; 138 320; NCN; PRELUDIUM.
 29. Skorupska S.; Badania wpływu materiału, kształtu oraz wzajemnego rozmieszczenia elektrod na efektywność wprowadzania molekuł do komórek pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego w mikrosystemie przepływowym typu Lab-on-a-chip; 2019-07-26; 2021-07-25; 136 500; NCN; PRELUDIUM.
 30. Wojcieszek J.; Zaawansowane techniki spektrometrii mas w badaniach oddziaływań nanocząstek zawierających zerowartościowe żelazo z substancjami zanieczyszczającymi środowisko - układy modelowe i rzeczywiste (wybrane rośliny); 2019-07-26; 2021-07-25; 138 820; NCN; PRELUDIUM.
 31. Borowska M.; Zastosowanie nowych metodyk analitycznych w badaniu właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w stosunku do związków rtęci; 2019-10-01; 2020-09-30; 113 536; NCN; ETIUDA.
 32. Zybert M.; Nowe materiały katodowe na bazie domieszkowanych litowanych tlenków niklu do nowej generacji ogniw Li-ion: synteza i badania charakteryzujące; 2019-11-22; 2020-11-21; 48 400; NCN; MINIATURA.
 33. Chreptowicz K.; Identyfikacja potencjalnych między- lub wewnątrzgatunkowych hybryd drożdżowych wyizolowanych ze środowiska naturalnego; 2019-12-19; 2021-08-08; 49 500; NCN; MINIATURA.
 34. Gadomska-Gajadhur A.; Otrzymywanie i badanie właściwości rusztowań komórkowych z poli(cytrynianiu glicerolu); 2019-12-19; 2020-12-18; 49 500; NCN; MINIATURA.
 35. Skórka Ł.; NON-FULLACC – nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ; 2018-10-01; 2021-09-30; 1 200 000; NCBiR; LIDER.
 36. Wrzecionek M.; Poliestry glicerolu do zastosowań medycznych; 2018-09-07; 2022-09-06; 219 999; MNiSzW; DIAMENTOWY GRANT.
 37. Matyszczak G.; Teoretyczne i eksperymentalne poszukiwania nowych półprzewodników nieorganicznych do zastosowań w ogniwach słonecznych; 2018-09-21; 2021-09-20; 217 262; MNiSzW; DIAMENTOWY GRANT.
 38. Borowska M.; Badanie właściwości detoksykacyjnych nanocząstek selenu w odniesieniu do różnych form chemicznych rtęci z wykorzystaniem nowych metod analitycznych; 2018-07-31; 2021-01-30; 134 380; NCN; PRELUDIUM.
 39. Sobiepanek A.; Metody bezznacznikowe do badania wpływu modyfikacji powierzchni na diagnostykę i prognostykę czerniaka; 2018-07-26; 2022-07-25; 210 000; NCN; PRELUDIUM.
 40. Sobiepanek A.; Metody bezznacznikowe w diagnostyce i prognostyce czerniaka; 2018-10-01; 2020-09-30; 82 676; NCN; ETIUDA.
 41. Buchowicz W.; Nowe perspektywy metatezy olefin: metaloorganiczne helisy z achiralnych substratów; 2018-06-29; 2021-06-28; 770 000; NCN; OPUS.
 42. Lewiński J.; Związki alkoksylowe oraz alkilonadtlenkowe metali: utlenianie versus protonoliza modelowych związków metaloorganicznych; 2018-06-08; 2020-10-07; 1 158 600; NCN; OPUS.
 43. Krztoń-Maziopa A.; DOMINION - Deciphering the workings of molecule intercalated iron chalcogenides/ Identyfikacja mechanizmu działania molekularnych interkalatów chalkogenidków żelaza; 2018-02-12; 2021-08-21; 1 366 543; Department of Defence USA.
 44. Lewiński J.; Rozwijanie nowych metod zagospodarowania CO2: od uciążliwego odpadu do użytecznego surowca chemicznego; 2018-01-25; 2020-01-24; 1 093 200; NCN; OPUS.
 45. Pacholski R.; Nowe kompleksy żelazo-triazol - przyjazne dla środowiska katalizatory tworzenia wiązań węgiel-węgiel; 2017-09-08; 2020-09-07; 92 800; NCN; PRELUDIUM.
 46. Dąbrowska. A.; Wpływ asymetrycznych N-heterocyklicznych NHC na syntezę, budowę i aktywność kompleksów dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu; 2017-10-18; 2020-06-17; 99 600; NCN; PRELUDIUM.
 47. Adamczyk-Woźniak A.; Synteza i badania aktywności mikrobiologicznej wybranych związków fenylo-boronowych; 2017-09-06; 2021-09-05; 747 740; NCN; OPUS.
 48. Tarka A.; Czułość strukturalna reakcji syntezy amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych; 2017-08-17; 2020-08-16; 150 000; NCN; PRELUDIUM.
 49. Szatyłowicz H.; Fizyczne interpretacje efektu podstawnika na właściwości adeniny i jej międzycząsteczkowe oddziaływania; 2017-07-28; 2021-04-27; 220 560; NCN; OPUS.
 50. Florjańczyk Z.; Opracowanie technologii otrzymywania innowacyjnych jednoskładnikowych reaktywnych klejów poliuretanowych i komponentów umożliwiających spajanie materiałów o wysokiej swobodnej energii powierzchniowej (CARBOPUR); 2017-09-01; 2021-03-31; 1 838 892; NCBiR; POIR.
 51. Wieciński P.; Tlenkowe nanokrystaliczne materiały półprzewodnikowe formowane z udziałem enzymów; 2017-07-18; 2021-07-17; 456 400; NCN; SONATA.
 52. Domańska-Żelazna               U.; Badanie właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych układów z cieczami jonowymi do zastosowań ekstrakcyjnych i rozdzielania; 2017-07-18; 2020-12-17; 605 222; NCN; OPUS.
 53. Paduszyński K.; Wspomagane komputerowo projektowanie cieczy jonowych nowymi modelami QSPR uwzględniającymi różne wymiarowości reprezentacji chemicznej jonów; 2017-07-14; 2021-07-13; 272 900; NCN; SONATA.
 54. Kasprzak A.; Nanoteranostyki dedykowane celowanym terapiom przeciwnowotworowym: Nowe magnetyczne hybrydowe materiały węglowe - synteza i charakterystyka; 2017-03-07; 2020-03-06; 149 960; NCN; PRELUDIUM.
 55. Brzózka Z.; Badania nowych sfunkcjonalizowanych pochodnych płatkowego tlenku grafenu (GO) z wykorzystaniem długoterminowej hodowli sferoidów w kierunku selektywnego wychwytu przez komórki nowotworowe; 2017-02-10; 2020-02-09; 743 880; NCN; OPUS.
 56. Mierzejewska J.; Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerów; 2017-01-27; 2020-01-26; 481 120; NCN; SONATA.
 57. Luliński S.; Kowalencyjne i hybrydowe materiały porowate oparte na związkach boroorganicznych; 2017-01-24; 2020-01-23; 673 800; NCN; OPUS.
 58. Florjańczyk Z.; Polimery hybrydowe utworzone z organicznych fosforanów cynku, wapnia i magnezu: synteza, struktura, właściwości i zastosowanie w kompozytach polimerowych; 2017-01-18; 2021-01-17; 985 849; NCN; OPUS.
 59. Jańczewski D.; Kontrolowana degradacja membrany komórkowej przy użyciu polimerów amfifilowych: aktywacja przy użyciu bodźców, aktywność przeciwko Mycobacterium; 2016-06-01; 2021-05-31; 1 975 200; NCN; SONATA BIS.
 60. Adamczyk M.; Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. Dynamiczne polimery alfahelikalnych białek typu Kfr w organizacji prokariotycznego "wrzeciona mitotycznego; 2016-05-06; 2020-11-05; 707 400; NCN; OPUS.
 61. Proń A.; Trójskładnikowe i czteroskładnikowe nanokryształy półprzewodnikowe o małej przerwie energii wzbronionych: nowe metody syntezy, funkcjonalizacja powierzchni, nanokompozyty z półprzewodnikami organicznymi oraz zastosowanie w konwersji energii; 2016-04-19; 2020-04-18; 600 000; NCN; OPUS.
 62. Jarosz M.; Opracowanie metodyki analitycznej do badania metabolizmu nanocząstek ZnO i TiO2 w roślinach jadalnych - sałacie i rzodkiewce; 2016-04-08; 2020-04-07; 844 320; NCN; HARMONIA.
 63. Parzuchowski P.; Badania nad syntezą układów polimerowych zdolnych do wiązania dwutlenku węgla i jego konwersji w użyteczne cząsteczki organiczne; 2016-02-24; 2020-02-23; 594 400; NCN; OPUS.
 64. Zagórska M.; Nowe półprzewodniki organiczne o kontrolowanych właściwościach luminescencyjnych, magnetycznych i elektrycznych dla elektroniki molekularnej i spintroniki; 2016-02-08; 2020-01-07; 900 000; NCN; OPUS.
 65. Jarosz M.; Metodyki analityczne do badania specjacji wewnątrzkomórkowej metalonanomateriałów terapeutyczno-diagnostycznych: opracowanie, optymalizacja i zastosowanie in-vitro; 2016-02-01; 2020-01-31; 972 400; NCN; OPUS.
 66. Bretner M.; Synteza nowych antagonistów receptorów glutaminianowych oraz kompleksowe badanie ich wpływu na komórki nowotworowe w obecności inhibitorów kinazy CK2; 2016-01-26; 2020-01-25; 963 000; NCN; OPUS.

Projekty finansowane w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”:

 1. Ciosek-Skibińska P.; Fluorescencja dwuwymiarowa do nieinwazyjnego monitoringu hodowli komórkowych; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; BIOTECHMED-1.
 2. Grabowska-Jadach I.; Opracowanie systemu lab-on-a-chip do badania i selekcji plemników stosowanych w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego; 2020-07-01; 2021-12-31; 197 000; BIOTECHMED-1.
 3. Dominik J.; Synteza i badanie właściwości przeciwbakteryjnych oraz fizykochemicznych nowych amoniowych surfaktantów kationowych zawierających makrocykliczny fragment hydrofilowy; 2020-07-01; 2021-12-31; 195 000; BIOTECHMED-1.
 4. Jarczewska M.; Badania nad elektrochemicznym wykrywaniem miRNA; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 000; BIOTECHMED-1.
 5. Kobiela T.; Badania wpływu modulacji metabolizmu energetycznego na profil glikozylacji komórek czerniaka z mutacją BRAF; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; BIOTECHMED-1.
 6. Staniszewska M.; Opracowanie innowacyjnej i uniwersalnej platformy wektorowej - adiuwantu w projektowaniu oraz produkcji szczepionek ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; BIOTECHMED-1.
 7. Wezynfeld N.; Badanie aktywności redoks trójskładnikowych kompleksów peptydów modelowych Aβ i Ctr, jonów Cu(II)/Ni(II) oraz wybranych neuroprzekaźników; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; BIOTECHMED-1.
 8. Durka K.; Efektywne trypletowe fotouczulacze oparte na związkach boroorganicznych o architekturze spiro osadzone na podłożu stałym do zastosowań w fotokatalizie; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 525; TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1.
 9. Wiecińska P.; Fotoutwardzalne dyspersje wielofazowe dla potrzeb druku 3D kompozytów ceramika-metal; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 985; TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE-1.
 10. Królikowski M.; Kompozytowe materiały zmiennofazowe PCM jako wydajne magazyny energii cieplnej: wytwarzanie, charakterystyka termofizyczna i modelowanie matematyczne; 2020-07-01; 2021-12-31; 199 645; ENERGYTECH-1 Power.
 11. Lewiński J.; Nowe materiały elektrodowe na bazie przewodzących MOF'ów i ich wykorzystanie w urządzeniach magazynujących energię, 2020-07-01; 2021-12-31; 195 960; ENERGYTECH-1 Power.
 12. Marczewski M.; Wytworzenie i charakteryzacja kompozytowych materiałów anodowych metodą MPCVD do zastosowań w ogniwach lit-siarka; 2020-07-01; 2021-12-31; 200 000; ENERGYTECH-1 Power.
 13. Siekierski M.; Szkliste elektrolity polimerowe dla średniotemperaturowych wodorowych ogniw paliwowych; 2020-07-01; 2021-12-31; 198 000; ENERGYTECH-1 Power.
 14. Zybert M.; Podwójne domieszkowane materiały katodowe typu NMC o wysokiej zawartości niklu do nowej generacji baterii litowo-jonowych; 2020-07-01; 2021-12-31; 100 000; ENERGYTECH-1 Impulse.
 15. Ziółkowski R.; SARS-CoV-2 diagnostics based on electrochemical genosensors, 2020-09-01; 2021-12-31399 103; IDUB Against COVID.

Projekty finansowane przez RND Nauki Chemiczne:

 1. Guńka P.; Badania strukturalne zwiqzkow tlenowych arsenu i antymonu z wolną parą elektronową 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 2. Kasprzak A.; Synteza i zastosowanie fluorowanych molekularnych klatek zawierających ferrocen, 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 3. Kliś T.; Synteza, charakteryzacja fotokatalizatorów boroorganicznych zawierających podstawnik pirenowy i zastosowanie w syntezie wybranych związków biologicznie czynnych lub ich prekursorów; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 4. Krawczyk H.; Badania nowych azo- pochodnych dibenzo[b,f]oksepiny - przełączników molekularnych do zastosowania w fotofarmakologii; 2020-07-01; 2021-06-30; 29 400.
 5. Malinowski M.; Nowe porfirynowe glikokoniugaty dla potrzeb terapii fotodynamicznej; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 6. Madura I.; Badania ko-kryształów farmaceutycznych wybranych trudno rozpuszczalnych leków z dipeptydami; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 7. Mierzejewska J.; Badanie możliwości wykorzystania odpadów przemysłu mleczarskiego do biotechnologicznej produkcji 2-fenyloetanolu; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 8. Mironiuk-Puchalska E.; Nowe analogi argininy i ich potencjał w terapii nowotworów gleju; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.
 9. Wińska P.; Badania synergistycznego efektu jednoczesnej inhibicji syntazy tymidylanowej i kinazy białkowej CK2 w liniach komórkowych raka piersi; 2020-09-01; 2021-08-31; 29 400.

Projekty finansowane przez RND Inżynieria Chemiczna:

 1. Falkowski P.; Fotopolimeryzacja zawiesin koloidalnych w otrzymywaniu elementów ceramicznych o geometrii kulistej; 2020-07-06; 2021-11-30; 19 040.
 2. Horeglad P.; Przełączalne układy katalityczne oparte na kompleksach dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu z otwarciem pierścienia; 2020-07-08; 2021-11-30; 19 040.
 3. Młotek M.; Otrzymywanie wodoru z gazu zawierającego metan i dwutlenek węgla metodami plazmową i plazmowo-katalityczną; 2020-07-08; 2021-11-30; 19 040.
 4. Gliński M.; Upsalit - nowy prekursor katalizatorów zawierających tlenek magnezu; 2020-07-10; 2021-11-30; 19 040.
 1. Falkowski P.; Fotopolimeryzacja zawiesin koloidalnych w otrzymywaniu elementów ceramicznych o geometrii kulistej; 2020-07-06; 2021-11-30; 19 040.
 2. Horeglad P.; Przełączalne układy katalityczne oparte na kompleksach dialkiloalkoksygalowych w polimeryzacji rac-laktydu z otwarciem pierścienia; 2020-07-08; 2021-11-30; 19 040.
 3. Młotek M.; Otrzymywanie wodoru z gazu zawierającego metan i dwutlenek węgla metodami plazmową i plazmowo-katalityczną; 2020-07-08; 2021-11-30; 19 040.
 4. Gliński M.; Upsalit - nowy prekursor katalizatorów zawierających tlenek magnezu; 2020-07-10; 2021-11-30; 19 040.

Współpraca z zagranicą i innymi ośrodkami

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z Laboratorium Chemii i Technologii Supramolekularnej Uniwersytetu Twente w Holandii w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Uniwersytetem Twente – od 1994 roku, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z University of Pharmacy w Groeningen w Holandii – od 2007 roku, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

Prof.W.Wieczorek –realizacja prac w ramach grupy 6 programu Ramowego Unii Europejskiej „Alistore SE-SG-CT-2003-503532”„Advanced Lithium Energy Storage Systems based on the use of nanopowder and nanocomposite electrode/electrolyte”, lata 2004-2008;

Dr A.Królikowski - sieć Nanomateriały, Centrum Doskonałości NanoCentre (nanometeriały metaliczne, polimerowe i ceramiczne; otrzymywanie i właściwości) – koordynacja: Wydz. Inżynierii Materiałowej PW

Dr M.Siekierski - Flexible Autononomous Cost-efficient Energy Source and Storage – projekt w ramach 7 PR UE, Collaborative Project #215271 2008-2010, wartość projektu 275000 Euro, Maciej Siekierski – członek komitetu sterującego

Prof.W. Wieczorek, dr hab.J.Płocharski, dr M.Siekierski - Umowa w ramach 6 programu Ramowego Unii Europejskiej „Alistore SE-SG-CT-2003-503532”„Advanced Lithium Energy Storage Systems based on the use of nanopowder and nanocomposite electrode/electrolyte”, lata 2004-2008.

US Department of Defense, Department of the Air Force, USA; Novel, solvent free, single ion conductive polymer electrolytes, okres trwania 2005-2008; nr 500/N/1020/902.

Scientific Design Company, Inc., USA, okres trwania: 04.2008-11.2009, nr 501/M1020/0002.

CEA Grenoble, Francja, Fizyka i chemia polimerów wysokospinowych, 30.04.2008 - 31.03.2009, Polonium 7296/R08/R09, finansowane z prac badawczych statutowych (współpraca naukowa z zagranicą).

DIC Berlin GmbH R & D Laboratory, Synteza funkcjonalnych tiofenoli, 01.08.2008 – 30.12.2008, 501/M/1020/0003.

PPHU DRAL, Możliwości utylizacji odpadów polimerowych i zastosowania ich w budownictwie, okres realizacji 06.10 - 05.11.2008, numer 501/H/1020/0756, usługa badawczo-rozwojowa (symbol PKWiU: 73.10.12-00).

ALAD Sp.z o.o., Optymalne sposoby zagospodarowania odpadów z politereftalanu etylenu (PET) i wykorzystania ich w działalności recyklingowo-produkcyjnej spółki Okres realizacji 14.10- 07.11.2008, numer 501/H/1020/0757, usługa badawczo-rozwojowa (symbol PKWiU: 73.10.12-00.10).

Instytut Chemii Technicznej Forschungszentrum Karlsruhe, Niemcy. Wielko-cząsteczkowe związki wielofunkcyjne i substancje makrocykliczne – synteza, modyfikacja chemiczna i badania struktury oraz właściwości użytkowych. Cel: nowe leki przeciwgruźlicze i związki kompleksotwórcze. Od 1996 r. umowa 504/G/1021/0451/000. Działalność statutowa. Identyfikacja nowych związków chemicznych, wniosek o projekt badawczy rozwojowy.

Sanofi-Aventis GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy. Eksperymentalna produkcja kwasu O,O’-dibenzoilo-L-winowego (KDBW). Od 1992 r. umowa 501/H/1021/0019/000. Sprzedaż 15 t KDBW.

Sanofi-Aventis GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy. Eksperymentalna produkcja kwasu N-tosylo-L-glutaminowego (KTG). Od 1993 r. umowa 501/H/1021/0019/000. Sprzedaż 2 t KTG.

Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF), The Division of AIDS National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. Wykonywanie badań przesiewowych i testów dla ewentualnego zastosowania w leczeniu infekcji mykobakteryjnych, w tym gruźlicy, produktów ryfamycynowych wytworzonych w LPT. Od 2004 r. badania w USA na koszt TAACF.

Nawiązano kontakty naukowe i wymianę doświadczeń w ramach europejskiego programu ramowego FP7-ERANET-2007, Projekt Badawczy Nr DSE/20/CHEMISTRY/2008 (grant w ramach programu Era Chemistry) z jednostką wiodącą: Technische-Universitaet Braunschweig, Institut Physikalische u. Theoretische Chemie, Braunschweig, Niemcy; Temat: European Research in Cold Plasma Applications. Kierownik: prof. Karl-Heinz Gericke. Dzięki współpracy z tą uczelnią, dr K. Krawczyk stał się kierownikiem polskiej części programu badawczego pt. Chemiczna aktywacja dwutlenku węgla i metanu, realizowanego razem ze stroną niemiecką, który uzyskał finansowanie w ramach europejskiego programu Era Chemistry na lata 2008 – 2011. W wyniku dotychczasowych prac skonstruowano wielkolaboratoryjny reaktor, w którym reakcje między metanem i dwutlenkiem węgla zachodzą w obszarze wyładowania ślizgowego.

Instytut for Problems of Materials Science Ukraine National Academy of Science, Kiev, Ukraina. Realizowano temat: „Badania nad optymalizacją struktury kompozytów ceramika-polimer o osnowie z ceramicznego tworzywa porowatego.” Projekt przyjęty do programu wykonawczego w ramach umowy z Ukrainą – 2008r. – 12 000 PLN (Polsko-Ukraiński Program Wykonawczy 2006-2008, nr Umowy 7110/R06/R07 – współpraca od 1990 r. – wymiana doświadczeń naukowych, wymiana pracowników, wspólne publikacje.

Rok sprawozdawczy był ostatnim rokiem dwuletniej współpracy z Korea Institute of Science and Technology (KIST), Seul, Korea, w zakresie tematu pt. Control of volatile organic compounds by low temperature plasma with catalyst. (Projekt badawczy finansowany przez Korea Institute of Science and Technology. Badania wykonane na zlecenie KIST doprowadziły do opracowania nowych rozwiązań w procesie rozkładu domieszek związków chloroorganicznych w gazach, np. w powietrzu. Polegają one na prowadzeniu reakcji między gazowymi reagentami w reaktorach plazmowo-katalitycznych ze stałym lub z ruchomym złożem katalizatora. Wyniki przedstawiono w 2008 r. na Sympozjum HAKONE XI, a publikacja została przyjęta do druku w Plasma Chem. Plasma Processing.

Uniwersytet KwaZulu-Natal, Republika Południowej Afryki, Badanie równowag fazowych i właściwości fizykochemicznych (w tym pod wysokimi ciśnieniami) substancji zapachowych, stosowanych w przemyśle kosmetycznym. w ramach prac statutowych.

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Wiedniu w Austrii w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Wiedniu – od 2006 roku, prof. Maciej Jarosz

Umowa o współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Geochemii i Chemii Analitycznej im. Wiernadskiego w Moskwie w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Instytutem Geochemii i Chemii Analitycznej im. Wiernadskiego – 2007-2011, prof. Maciej Jarosz

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej ze Szkołą Inżynierii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej Politechniki Zheijang w Hangzhou w Chinach w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Szkołą Inżynierii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej Politechniki Zheijang w Hangzhou – od 2008 roku, prof. Maciej Jarosz

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR