Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska

Skip to main content

Granty i projekty

Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe realizowane aktualnie na Wydziale Chemicznym

Kierownik;  Tytuł pracy;  Data rozpoczęcia.  Data zakończenia;  wartość umowy/ zł/;  Kwota przyznana na rok 2015/zł; Jednostka finansująca; Rodzaj.

 1. Drozd M.; Badania nad wykorzystaniem chemisorpcji ditikarbaminianów jako strategii immobilizacji warstw (bio)receptorowych na przetwornikach złotych.; 2015-09-22; 2017-09-21; 71 560; 21 600; NCN; PRELUDIUM 8
 2. Żurowski R.; Nowe, inteligentne struktury ceramiczno-polimerowe o zdolności do absorbowania energii.; 2015-09-18; 2019-09-17; 198 950; 26 950; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 3. Włodarska A.; Synteza i charakteryzacja nowych katalizatorów niklowych posiadających w swojej strukturze ligandy N-heterocykliczne oraz ich zastosowanie w polimeryzacji karbenów.; 2015-09-10; 2017-09-09; 99 200; 24 000; NCN; PRELUDIUM 8
 4. Jarczewska M.; Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białkowych markerów chorób serca.; 2015-09-03; 2017-03-02; 68 880; 22 320; NCN; PRELUDIUM 8
 5. Domańska-Żelazna U.; Dwufazowy wodno-organiczny proces produkcji 2-fenyloetanolu, włączjący technikę wysokiego ciśnienia.; 2015-07-22; 2018-01-21; 387 050; 59 280; NCN; OPUS 8
 6. Wiecińska P.; Układy koloidalne typu proszek ceramiczny-monomer funkcyjny w otrzymywaniu ceramicznych materiałów kompozytowych; 2015-07-21; 2018-07-20; 481 000; 139 100; NCN; SONATA 8
 7. Ciosek P.; Obrazowanie (bio)elektrochemiczne jako narzędzie mikrofizjometrii komórkowej; 2015-07-20; 2018-07-19; 673 020; 66 430; NCN; OPUS 8
 8. Bury W.; Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych.; 2015-05-20; 2020-05-19; 205 879; 205 579; NCN; SONATA BIS
 9. Borowiecki P.; Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej.; 2015-05-05; 2016-05-04; 49 589 ; 49 589; NCN; PRELUDIUM 7
 10. Paduszyński K; Projektowanie struktury cieczy jonowych metodami in silico - nowe korelacje i równania stanu oparte na idei udziałów grupowych, metoda COSMO - RS; 2015-03-17; 2017-03-16; 235 000 ; 86 352; MNiSW; IUVENTUS PLUS
 11. Wlazło M.; Rozdzielanie węglowodorów nienasyconych od węglowodorów nasyconych za pomocą cieczy jonowych; 2015-03-02; 2017-03-01; 185 000 ; 69 846; MNiSW; IUVENTUS PLUS
 12. Orczyk M.; Badanie wpływu saponin na monowarstwy Langmuira jako układy symulujące błony lipidowe; 2015-02-25; 2017-08-24; 124 880 ; 69 760; NCN; PRELUDIUM 7
 13. Oszwałdowski S.; Elektroforetyczna charakteryzacja układu warstw i jego rola w elektroforetycznym transporcie nanostruktur; 2015-02-20; 2016-05-19; 151 500 ; 139 800; NCN; OPUS 7
 14. Bretner M; Badanie synergistycznego hamowania proliferacji komórek nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz inhibitory szlaku syntezy tymidylanu; 2015-02-02; 2018-02-01; 1 093 450; 500 000; NCN; OPUS 7
 15. Fedoryński M; Politechnika dla młodego chemika-staże badawcze uczniów liceów; 2015-01-01; 2015-10-15; 41 728; 41 728; MNiSzW ; Uniwersytet młodych wynalazców
 16. Królikowski A; Spotkania z chemią - warsztaty dla licealistów z Wyszkowa; 2015-01-01; 2015-10-15; 42 216; 42 216; MNiSzW ; Uniwersytet młodych wynalazców
 17. Okuniewski M.; Wpływ czynników strukturalnych na równowagi fazowe układów z terpenami i terpenoidami; 2014-11-03; 2017-05-02; 99 480; 21 840; NCN; PRELUDIUM 8
 18. Rybakiewicz R.; Nowe półprzewodnikowe arylenobisimidy zawierające podstawniki elektronodonorowe. Synteza, badania właściwości spektroskopowych, strukturalnych, transportowych i elektrochemicznych; 2014-10-01; 2015-09-30; 76 288; 0; NCN; ETIUDA 2
 19. Kasprzyk-Niedzicka M.; Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych; 2014-08-28; 2017-08-27; 149 200; 36 400; NCN; PRELUDIUM 5
 20. Szatyłowicz H.; Fizyczne interpretacje efektu podstawnikowego; 2014-08-22; 2017-08-21; 196 900; 72 300; NCN; OPUS 6
 21. Matczuk M.; Opracowanie analitycznej metodyki łączonej (elektroforeza kapilarna-spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie) do badania oddziaływań nowotworowo ukierunkowanych metalo-nanomateriałów z białkami surowicy krwi ludzkiej; 2014-08-13; 2015-11-12; 61 685; 31 070; NCN; PRELUDIUM 6
 22. Górski Ł; Elektrochemiczne sensory z warstwą receptorową DNA do oznaczania jonów metali ciężkich; 2014-08-07; 2016-08-06; 341 500; 205 000; NCN; OPUS 6
 23. Raróg-Pilecka W.; Wsparcie ochrony patentowej dla zgłoszonego w trybie PCT wynalazku: sposób oczyszczania amoniaku, mieszanin azotu i wodoru albo azotu, wodoru i amoniaku.; 2014-07-01; 2017-06-30; 750 366; 283 500; NCBiR; PATENT PLUS
 24. Wlazło M.; Zastosowanie cieczy jonowych do ekstrakcji biobutanolu z wody; 2014-04-14; 2017-04-13; 149 978; 34 996; NCN; PRELUDIUM 5
 25. Pawlak K.; Opracowanie metod badania zaburzeń równowagi jonomicznej i ich genezy w komórkach rakowych poddawanych działaniu cytostatyków; 2014-04-01; 2017-03-31; 788 900; 281 000; NCN; OPUS 5
 26. Zelga K.; Research on the catalytical activity of organozinc complexes in epoxidation of enones and polymerization of lactide; 2014-04-01; 2015-12-31; 224 432; 135 242; FNP; POMOST
 27. Jastrzębska (Jędrych) E.; Badanie wpływu modyfikacji powierzchni poli(dimetylosiloksanu) na jego właściwości fizykochemiczne oraz oddziaływanie z materiałem biologicznym.; 2014-03-18; 2017-03-17; 462 940; 121 680; NCN; SONATA 5
 28. Grabowska-Jadach I.; Badanie korelacji parametrów fizykochemicznych i aktywności biologicznej funkcjonalizowanych kropek kwantowych z wykorzystaniem metod optycznych. ; 2014-03-17; 2017-03-12; 521 960; 134 030; NCN; SONATA 5
 29. Plichta A.; Opracowanie implantacyjnych systemów dozowania leku o działaniu antynowotworowym immobilizowanego na matrycy polimerowej ; 2014-03-17; 2017-03-17; 504 000; 130 500; NCN; OPUS 5
 30. Krztoń-Maziopa A.; Hybrydowe nadprzewodniki organiczno-nieorganiczne na bazie warstwowych chalkogenków; 2014-03-07; 2016-03-06; 315 020; 136 120; NCN; OPUS 5
 31. Wróblewski W.; Potencjometryczne matryce czujnikowe do badania uwalniania substancji leczniczych oraz pomocniczych z preparatów farmaceutycznych; 2014-03-07; 2017-03-06; 534 300; 317 850; NCN; OPUS 5
 32. Synoradzki L.; Chemia i tehnologia chiralnych kwasow karboksylowych i ich pochodnych; 2014-03-01; 2017-02-28; 4 420 680; 1 445 986; NCBiR ; PBS
 33. Raróg-Pilecka W.; Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku; 2014-02-01; 2017-01-31; 1 152 000; 342 000; NCBiR; PBS
 34. Turowski Tomasz; Koordynacja transkrypcji rRNA z dojrzewaniem eukariotycznego rybosomu.; 2014-02-01; 2017-01-31; 727 200; 242 400; MNiSzW ; program MOBILNOŚĆ PLUS
 35. Jastrzębska (Jędrych) E.; Mikrosystem Lab-on-a-chip do modelowania i badania wzrostu komórek mięśnia sercowego; 2014-01-01; 2017-12-31; 1 090 836; 212 436; NCBiR; LIDER
 36. Krawczyk K.; Wielkolaboratoryjny reaktor plazmowo-katalityczny do prowadzenia procesów rozkładu zanieczyszczeń ciekłych i gazowych w warunkach plazmy nierównowagowej wyładowania ślizgowego; 2013-11-01; 2016-10-31; 935 280; 494 112; NCBiR ; PBS
 37. Florjańczyk Z.; Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego; 2013-10-01; 2016-09-30; 2 450 000; 937 982; NCBiR ; PBS
 38. Rybakiewicz R.; Synthesis and characterization of 4H-dithieno[3,2-b2’,3’-d]pyrrole substituted arylene bisimides – new donor-acceptor molecular semiconductors for organic electronics; 2013-10-01; 2014-12-31; 194 471; 16 186; NCBiR ; Norweski Mechanizm Finansowy
 39. Synoradzki L.; Technologia wytwarzania laktydów z kwasu mlekowego; 2013-10-01; 2016-09-30; 2 050 000; 823 936; NCBiR ; PBS
 40. Marcinek M.; SIRBATT – stabilne interfejsy w bateriach ładowalnych; 2013-09-01; 2016-08-31; 1 073 297; 312 734; UE/ MNiSzW; 7PR
 41. Zygadło-Monikowska E.; Novel Polymer Electrolytes for Application in Lithium and Lithium-ion Batteries; 2013-09-01; 2015-08-31; 294 603; 109 073; NCBiR ; Norweski Mechanizm Finansowy
 42. Wesoły M.; Elektroniczny język do badania właściwości smakowych farmaceutyków; 2013-07-18; 2017-07-17; 198 000; 55 000; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 43. Wawrzyniak U.; Syntetyczne peptydy cysteinowe jako molekularne warstwy do badania oddziaływań jonów miedzi z beta-amyloidem; 2013-07-17; 2016-07-16; 430 520; 95 550; NCN ; SONATA 4
 44. Borys M.; Synteza oraz badania właściwości i zastosowań nowych benzoksaboroli; 2013-07-16; 2017-07-15; 199 750; 42 900; MNiSzW ; DIAMENTOWY GRANT
 45. Brzózka Z.; Mechanizm i efektywność dostarczania nanośników wypełnionych fotouczulaczami w warunkach modelowych i z wykorzystaniem mikrosystemów; 2013-07-08; 2016-07-07; 598 500; 182 000; NCN; OPUS 4
 46. Szczeciński P.; Synteza oraz badanie właściwości spektroskopowych i biologicznych nukleozydów modyfikowanych pochodnymi stilbenu ; 2013-06-20; 2016-06-19; 400 000; 100 001; NCN ; OPUS 4
 47. Guńka P.; Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w odmianach polimorficznych i związkach interkalowanych tlenku arsenu(III); 2013-06-14; 2015-06-13; 227 000; 42 300; MNiSzW ; IUVENTUS PLUS
 48. Mierzejewska J.; Interplay between glucose metabolism and RNA polymerase III activity; 2013-05-01; 2015-06-30; 263 197; 77 215,26; FNP; POMOST
 49. Adamczyk M.; Zastosowanie podejścia biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u drożdży ; 2013-03-13; 2016-03-12; 764 000; 203 840; NCN ; SONATA BIS
 50. Guńka P.; Charakteryzacja odmian polimorficznych i związków interkalowanych tlenku arsenu(III); 2013-01-31; 2016-01-30; 149 280; 26 260; NCN ; PRELUDIUM 3
 51. Jańczyk M.; Wykorzystanie związków boroorganicznych jako receptorów neuroprzekaźników w elektrodach jonoselektywnych; 2013-01-31; 2015-01-30; 98 800; 0; NCN ; PRELUDIUM 3
 52. Kutyła-Olesiuk A.; Monitoring fermentacji alkoholowej (pod kątem produkcji wina) za pomocą (bio)hybrydowego elektronicznego języka; 2013-01-31; 2015-01-30; 97 396; 0; NCN ; PRELUDIUM 3
 53. Szafran M.; Inteligentne materiały do absorpcji energii i ochrony ciała człowieka; 2012-12-01; 2015-11-30; 2 848 295; 538 395; NCBiR ; PBS
 54. Lewiński J.; Aktywacja tlenu molekularnego przez związki metaloorganiczne metali grup głównych – Nowe spojrzenie na stary problem; 2012-10-08; 2016-10-07; 2 937 000; 598 000; NCN; MAESTRO
 55. Paduszyński K.; Ciecze jonowe jako nowoczesne i ekologiczne rozpuszczalniki cukrów; 2012-09-25; 2015-09-24; 282 600; 39 000; NCN; PRELUDIUM 3
 56. Luliński S.; Bimetaliczne pochodne heteroaryloboranów – nowe atrakcyjne reagenty w syntezie organicznej i chemii materiałowej; 2012-08-29; 2015-08-28; 353 000; 58 500; NCN; OPUS 3
 57. Wojciechowski K.; Saponiny jako potencjalne zamienniki syntetycznych surfaktantów; 2012-08-21; 2015-08-20; 412 470; 37 700; NCN; OPUS 2
 58. Cieśla J; Badanie fosforylacji reszt histydyny w białku syntazy tymidylanowej i poszukiwanie białkowej kinazy odpowiedzialnej za tę fosforylację; 2012-08-02; 2015-08-01; 346 000; 45 500; NCN; OPUS 2
 59. Jarosz M.; Opracowanie i atestacja nowych typów materiałów odniesienia niezbędnych do uzyskania akredytacji europejskiej przez polskie laboratoria, zajmujące się analityką przemysłową; 2012-06-01; 2015-05-31; 726 000; 0; NCBiR ; INNOTECH
 60. Ziemkowska W.; Inteligentne funkcje opakowań z dodatkiem materiałów nanostrukturalnych do zastosowań w ochronie żywności; 2012-04-01; 2015-03-31; 502 528; 32 963; NCBiR; ERA –NET MNT
 61. Proń A.; New solution processable organic and hybrid (organic/inorganic) functional materials for electronics, optoeletronics and spintronics; 2012-03-01; 2015-06-30; 651 930; 188 626; FNP; TEAM
 62. Truszkiewicz E.; Katalizatory rutenowe osadzone na węglu do procesu metanizacji tlenku węgla; 2011-12-19; 2015-12-18; 490 000; 84 500; NCN; SONATA 1
 63. Lewiński J.; From well-defined precursors to functional materials; 2011-10-01; 2015-03-31; 945 384; 110 017; FNP; TEAM
 64. Wieczorek W.; EuroLiion Baterie litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii do zastosowań w transporcie; 2011-02-01; 2015-01-31; 1 652 763; 17 316; UE/ MNiSzW; 7PR
 65. Malinowska E.; Towards Advanced Functional Materials and Novel Devices-Joint UW and WUT International PhD Programme; 2010-11-01; 2015-06-30; 1 768 902; 350 782; FNP; POIG
 66. Bretner M; Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.; 2010-01-01; 2015-06-30; 841 803; 11 310; NCBiR ; POIG
 67. Florjańczyk Z.;  Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym.; 2010-01-01; 2015-10-31; 938 585; 414 734; NCBiR ; POIG
 68. Sas W.;  Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej; 2010-01-01; 2015-03-31; 2 104 938; 19 262; NCBiR ; POIG

Współpraca z zagranicą i innymi ośrodkami

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z Laboratorium Chemii i Technologii Supramolekularnej Uniwersytetu Twente w Holandii w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Uniwersytetem Twente – od 1994 roku, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z University of Pharmacy w Groeningen w Holandii – od 2007 roku, prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

Prof.W.Wieczorek –realizacja prac w ramach grupy 6 programu Ramowego Unii Europejskiej „Alistore SE-SG-CT-2003-503532”„Advanced Lithium Energy Storage Systems based on the use of nanopowder and nanocomposite electrode/electrolyte”, lata 2004-2008;

Dr A.Królikowski - sieć Nanomateriały, Centrum Doskonałości NanoCentre (nanometeriały metaliczne, polimerowe i ceramiczne; otrzymywanie i właściwości) – koordynacja: Wydz. Inżynierii Materiałowej PW

Dr M.Siekierski - Flexible Autononomous Cost-efficient Energy Source and Storage – projekt w ramach 7 PR UE, Collaborative Project #215271 2008-2010, wartość projektu 275000 Euro, Maciej Siekierski – członek komitetu sterującego

Prof.W. Wieczorek, dr hab.J.Płocharski, dr M.Siekierski - Umowa w ramach 6 programu Ramowego Unii Europejskiej „Alistore SE-SG-CT-2003-503532”„Advanced Lithium Energy Storage Systems based on the use of nanopowder and nanocomposite electrode/electrolyte”, lata 2004-2008.

US Department of Defense, Department of the Air Force, USA; Novel, solvent free, single ion conductive polymer electrolytes, okres trwania 2005-2008; nr 500/N/1020/902.

Scientific Design Company, Inc., USA, okres trwania: 04.2008-11.2009, nr 501/M1020/0002.

CEA Grenoble, Francja, Fizyka i chemia polimerów wysokospinowych, 30.04.2008 - 31.03.2009, Polonium 7296/R08/R09, finansowane z prac badawczych statutowych (współpraca naukowa z zagranicą).

DIC Berlin GmbH R & D Laboratory, Synteza funkcjonalnych tiofenoli, 01.08.2008 – 30.12.2008, 501/M/1020/0003.

PPHU DRAL, Możliwości utylizacji odpadów polimerowych i zastosowania ich w budownictwie, okres realizacji 06.10 - 05.11.2008, numer 501/H/1020/0756, usługa badawczo-rozwojowa (symbol PKWiU: 73.10.12-00).

ALAD Sp.z o.o., Optymalne sposoby zagospodarowania odpadów z politereftalanu etylenu (PET) i wykorzystania ich w działalności recyklingowo-produkcyjnej spółki Okres realizacji 14.10- 07.11.2008, numer 501/H/1020/0757, usługa badawczo-rozwojowa (symbol PKWiU: 73.10.12-00.10).

Instytut Chemii Technicznej Forschungszentrum Karlsruhe, Niemcy. Wielko-cząsteczkowe związki wielofunkcyjne i substancje makrocykliczne – synteza, modyfikacja chemiczna i badania struktury oraz właściwości użytkowych. Cel: nowe leki przeciwgruźlicze i związki kompleksotwórcze. Od 1996 r. umowa 504/G/1021/0451/000. Działalność statutowa. Identyfikacja nowych związków chemicznych, wniosek o projekt badawczy rozwojowy.

Sanofi-Aventis GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy. Eksperymentalna produkcja kwasu O,O’-dibenzoilo-L-winowego (KDBW). Od 1992 r. umowa 501/H/1021/0019/000. Sprzedaż 15 t KDBW.

Sanofi-Aventis GmbH, Frankfurt/Main, Niemcy. Eksperymentalna produkcja kwasu N-tosylo-L-glutaminowego (KTG). Od 1993 r. umowa 501/H/1021/0019/000. Sprzedaż 2 t KTG.

Tuberculosis Antimicrobial Acquisition and Coordinating Facility (TAACF), The Division of AIDS National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA. Wykonywanie badań przesiewowych i testów dla ewentualnego zastosowania w leczeniu infekcji mykobakteryjnych, w tym gruźlicy, produktów ryfamycynowych wytworzonych w LPT. Od 2004 r. badania w USA na koszt TAACF.

Nawiązano kontakty naukowe i wymianę doświadczeń w ramach europejskiego programu ramowego FP7-ERANET-2007, Projekt Badawczy Nr DSE/20/CHEMISTRY/2008 (grant w ramach programu Era Chemistry) z jednostką wiodącą: Technische-Universitaet Braunschweig, Institut Physikalische u. Theoretische Chemie, Braunschweig, Niemcy; Temat: European Research in Cold Plasma Applications. Kierownik: prof. Karl-Heinz Gericke. Dzięki współpracy z tą uczelnią, dr K. Krawczyk stał się kierownikiem polskiej części programu badawczego pt. Chemiczna aktywacja dwutlenku węgla i metanu, realizowanego razem ze stroną niemiecką, który uzyskał finansowanie w ramach europejskiego programu Era Chemistry na lata 2008 – 2011. W wyniku dotychczasowych prac skonstruowano wielkolaboratoryjny reaktor, w którym reakcje między metanem i dwutlenkiem węgla zachodzą w obszarze wyładowania ślizgowego.

Instytut for Problems of Materials Science Ukraine National Academy of Science, Kiev, Ukraina. Realizowano temat: „Badania nad optymalizacją struktury kompozytów ceramika-polimer o osnowie z ceramicznego tworzywa porowatego.” Projekt przyjęty do programu wykonawczego w ramach umowy z Ukrainą – 2008r. – 12 000 PLN (Polsko-Ukraiński Program Wykonawczy 2006-2008, nr Umowy 7110/R06/R07 – współpraca od 1990 r. – wymiana doświadczeń naukowych, wymiana pracowników, wspólne publikacje.

Rok sprawozdawczy był ostatnim rokiem dwuletniej współpracy z Korea Institute of Science and Technology (KIST), Seul, Korea, w zakresie tematu pt. Control of volatile organic compounds by low temperature plasma with catalyst. (Projekt badawczy finansowany przez Korea Institute of Science and Technology. Badania wykonane na zlecenie KIST doprowadziły do opracowania nowych rozwiązań w procesie rozkładu domieszek związków chloroorganicznych w gazach, np. w powietrzu. Polegają one na prowadzeniu reakcji między gazowymi reagentami w reaktorach plazmowo-katalitycznych ze stałym lub z ruchomym złożem katalizatora. Wyniki przedstawiono w 2008 r. na Sympozjum HAKONE XI, a publikacja została przyjęta do druku w Plasma Chem. Plasma Processing.

Uniwersytet KwaZulu-Natal, Republika Południowej Afryki, Badanie równowag fazowych i właściwości fizykochemicznych (w tym pod wysokimi ciśnieniami) substancji zapachowych, stosowanych w przemyśle kosmetycznym. w ramach prac statutowych.

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Wiedniu w Austrii w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Wydziałem Chemii Uniwersytetu w Wiedniu – od 2006 roku, prof. Maciej Jarosz

Umowa o współpracy naukowo-badawczej z Instytutem Geochemii i Chemii Analitycznej im. Wiernadskiego w Moskwie w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Instytutem Geochemii i Chemii Analitycznej im. Wiernadskiego – 2007-2011, prof. Maciej Jarosz

Wieloletnia umowa o współpracy naukowo-badawczej ze Szkołą Inżynierii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej Politechniki Zheijang w Hangzhou w Chinach w ramach oficjalnej umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej a Szkołą Inżynierii Chemicznej i Inżynierii Materiałowej Politechniki Zheijang w Hangzhou – od 2008 roku, prof. Maciej Jarosz

Wirtualna wycieczka