Informacje Dziekanatów TCh i Bio

 

Informacja dla studentów 1 roku w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać:

Wydział Chemiczny od roku akademickiego 2021/2022 będzie korzystał wyłącznie z systemu USOS, Wirtualny Dziekanat nie będzie już funkcjonował.

Proszę zalogować się do systemu USOS (https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default), aby poznać swój numer albumu,  indywidualny numer konta bankowego oraz numer grupy dziekańskiej.

Zachęcamy również do pobrania aplikacji na telefon.

1. Wybór przedmiotów

Należy zalogować się do systemu USOS i zadeklarować przedmioty, na które będziecie Państwo uczęszczać w semestrze zimowym (przedmioty studenci deklarują samodzielnie co semestr). Wybierając przedmioty proszę kierować się informatorem dostępnym na stronie wydziałowej Wydziału  Chemicznego: www.ch.pw.edu.pl w zakładce Studenci – Informacje Dziekanatów – Program Studiów.  Na semestrze 1 należy wybrać wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów.

Grupę zajęciową na ćwiczeniach/laboratorium należy wybierać taką jak grupa dziekańska.

Odnośnie przedmiotu „Przysposobienie biblioteczne” - informację na temat zapisu na ten przedmiot można będzie uzyskać w Bibliotece Wydziałowej po 01.10.

 

2. Badania lekarskie

Przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć do Dziekanatu swojego kierunku zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania. Na zaświadczeniu musi być podana data następnego badania, inaczej zaświadczenie jest nieważne!

3. Legitymacje studenckie

Wpłaty (22zł) za legitymację należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). O terminie wydawania legitymacji poinformujemy Państwa później.

Przy odbiorze legitymacji należy dostarczyć do Dziekanatu:

- zaświadczenie lekarskie

- potwierdzenie  dokonania opłaty

- wypełnione

Oświadczenie 1 (.docx)

dot.

- wypełnione

Oświadczenie 2 (.docx)

dot.

 

4. Microsoft Teams

Wszyscy studenci powinni pobrać aplikację Microsoft Teams, ponieważ za jej pośrednictwem będziemy przekazywać Państwu wszystkie ogłoszenia. 01.10.2021 zostaną Państwu aktywowane konta w domenie @stud.pw.edu.pl, które są niezbędne do zalogowania się do aplikacji MS Teams. W tym terminie również na stronie wydziałowej pojawi się link z zaproszeniem do grupy.

Opłaty

Wszelkie opłaty należy wpłacać na INDYWIDUALNE konto studenta 

 

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/rozliczenia

Opłaty za wydanie dyplomu:

za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł - dot. Studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019 r.,

za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł,

za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł - dot. Studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019 r.,

za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą - 19 zł,

Opłaty za wydanie dokumentów:

za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł (33 zł w przypadku wydania duplikatu).

Do odebrania legitymacji NIEZBĘDNE jest potwierdzenie wykonania przelewu.

(na podstawie decyzji Rektora PW z dnia 6 lutego 2007 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, przebywania w obiektach Wydziału Chemicznego, zasad przechowywania i udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz działań w sytuacjach awaryjnych.

http://www.ch.pw.edu.pl/content/download/5553/37241

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem:

Oświadczenie (.docx)

Zasady rejestracji, ukończenia studiów oraz podziału na specjalności

Zasady rejestracji i ukończenia studiów I stopnia

na Wydziale Chemicznym PW

  1. Okresem rozliczeniowym jest rok, a na pierwszym roku studiów semestr.
Rodzaj
studiów
Numer
semestru
Wymagana
liczba punktów
Studia I stopnia
(inżynierskie)
II 21
III 48
V 108
VII 174
  1. Szczegółowe zasady rejestracji (wymagana liczba punktów):
  2. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów po semestrze I i II powoduje skreślenie z listy studentów.
  3. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych, uzyskanie 214 punktów (w tym 4 punkty za zaliczenie praktyk zawodowych), złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie inżynierskiego egzaminu dyplomowego.
  4. Student kończąc studia pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

Zasady podziału na specjalności, rejestracji i ukończenia

studiów II stopnia na Wydziale Chemicznym PW

  1. W przypadku studiów trzysemestralnych podział na specjalności następuje na podstawie ocen ze studiów I stopnia, a w przypadku studiów czterosemestralnych podział ten następuje po semestrze I na podstawie średniej ważonej ze studiów I stopnia (80%) oraz ocen z przedmiotów semestru I (20%).
Rodzaj
studiów
Numer
semestru
Wymagana
liczba punktów
Studia trzysemestralne II 24
III 50
Studia czterosemestralne II 30*
III 54
IV 80
  1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
  2. Szczegółowe zasady rejestracji (wymagana liczba punktów):

* W przypadku studiów czterosemestralnych rejestracja na semestr II następuje po zaliczeniu wyznaczonych przez Dziekana przedmiotów uzupełniających w semestrze zerowym.

  1. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych, uzyskanie 90 punktów (w przypadku studiów trzysemestralnych) lub 120 punktów (w przypadku studiów czterosemestralnych), złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie magisterskiego egzaminu dyplomowego.
  2. Student kończąc studia drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Informacja o obowiązkach i prawach obywateli wynikających z przepisów o stanie wyjątkowym

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Informacją o obowiązkach i prawach obywateli wynikających z przepisów o stanie wyjątkowym".

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR