Informacje Dziekanatów TCh i Bio

 

Ankietyzacja zajęć semestru letniego 2020/21

Ankietyzacja zajęć semestru letniego 2020/21

Ankietę można wypełnić do dnia 16 czerwca 2021 po zalogowaniu się na własne konto:
 1. Na stronie usosweb.usos.pw.edu.pl
 2. Poprzez aplikację Mobilny USOS PW na urządzenia z systemem Andoroid lub iOS
 
 Ankieta ma na celu ocenę sposobu realizacji zajęć dydaktycznych oraz stanowi jeden z mechanizmów wpływających na doskonalenie jakości kształcenia na danym kierunku studiów. Wasza opinia o zajęciach dydaktycznych jest dla nas niezwykle ważna.
 Prosimy o udzielenie szczerych, przemyślanych i obiektywnych odpowiedzi.
 

Ankieta jest ANONIMOWA.

Przedmioty semestru letniego w roku akademickim 2020/2021

Informacja o akcji kwaterunkowej

Drodzy studenci oraz doktoranci,

do 15 maja możecie składać wnioski w akcji kwaterunkowej, w której możecie uzyskać miejsce w Domu Studenckim w przyszłym roku akademickim. Z tego powodu jak najszybciej wypełniajcie wnioski oraz składajcie preferencje na nowo powstałym systemie.

Link do strony, na której znajdziecie wszystkie ważne informacje oraz formularz do wyplenienia znajduje się poniżej.

https://sspw.pl/kwaterunek/

Dear students and PhD students,

until 15th May you can apply for a place in dormitory via accommodation proces "Current students and PhD students" in which you can get a place in dormitory for the next academic year. In order to get it you need to complete the application form and submit your preferences as soon as possible, in the newly created system.

All the important information and the application can be found in the link below.

https://sspw.pl/kwaterunek/

Z wyrazami szacunku

Jakub Jernaś

Przewodniczący Komisji Kwaterunkowej

Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

kwaterunek.sspw.pl

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty za usługi edukacyjne

Komunikat dotyczący zmiany numerów kont bankowych na które należy dokonywać płatności za usługi edukacyjne - OBOWIĄZUJE OD 01.09.2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu opłat za studia, legitymacje, dyplomy począwszy od dnia 01.09.2015 r. należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Indywidualne numery kont bankowych są dostępne w systemie USOSWeb na stronie:

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/rozliczenia

Informacje dotyczące logowania się do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu

W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do dziekanatu Wydziału.

Informacja dla studentów 1 roku w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać:

Proszę zalogować się do systemu USOS (https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default), aby poznać swój numer albumu i indywidualny numer konta bankowego.

Następnie należy zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu (https://dziekanat.ch.pw.edu.pl). Login to st+ numer albumu, np st999999, a hasło to PESEL i pierwsza wielka litera nazwiska.

W Wirtualnym Dziekanacie będą podawane wszystkie ważne dla Państwa informacje, więc bardzo prosimy aby logować się tam codziennie i sprawdzać zakładkę aktualności.

Przypominamy, że przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć do Dziekanatu swojego kierunku zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania. Na zaświadczeniu musi być podana data następnego badania, inaczej zaświadczenie jest nieważne!

Wydział Chemiczny nie dokumentuje przebiegu studiów przy pomocy indeksów więc prosimy NIE PŁACIĆ za indeks.

Wpłaty (22zł) za legitymację należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). O terminie wydawania legitymacji poinformujemy Państwa przez Wirtualny Dziekanat.

Przy odbiorze legitymacji należy dostarczyć do Dziekanatu:

- potwierdzenie  dokonania opłaty

- wypełnione oświadczenie

Oświadczenie (.docx)

informujące o zapoznaniu się z Zarządzeniem nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, przebywania w obiektach Wydziału Chemicznego, zasad przechowywania i udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz działań w sytuacjach awaryjnych http://www.ch.pw.edu.pl/content/download/5553/37241

W Wirtualnym Dziekanacie w zakładce Postępy - wyniki w nauce widoczny jest numer grupy.

Po zalogowaniu się należy złożyć deklarację wyboru przedmiotów, na które będziecie Państwo uczęszczać w semestrze zimowym. Przedmioty należy wybierać zgodnie z programem studiów, który jest na stronie internetowej Wydziału Chemicznego

(Studenci - Informacje Dziekanatów TCh i Bio - Program studiów wybranego kierunku - Program studiów I stopnia).

Dyplomy

Dyplom inżynierski i magisterski:

Ponadto w przypadku obrony inżynierskiej:

 Zdjęcie w wersji elektronicznej przesłać na adres: mtitow@ch.pw.edu.pl

Utajnienie pracy dyplomowej:

Zarządzenie nr 106/2020 Rektora PW z dnia 6 października 2020r.

Opłaty

Wszelkie opłaty należy wpłacać na INDYWIDUALNE konto studenta 

 

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/rozliczenia

Opłaty za wydanie dyplomu:

 1. za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł,
 2. za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł,
 3. za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł,
 4. za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą - 19 zł,

Opłaty za wydanie dokumentów:

za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł (33 zł w przypadku wydania duplikatu).

Do odebrania legitymacji NIEZBĘDNE jest potwierdzenie wykonania przelewu.

(na podstawie decyzji Rektora PW z dnia 6 lutego 2007 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, przebywania w obiektach Wydziału Chemicznego, zasad przechowywania i udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz działań w sytuacjach awaryjnych.

http://www.ch.pw.edu.pl/content/download/5553/37241

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem:

Oświadczenie (.docx)

Biuro Karier

Oświadczenie kandydata na studia lub studenta przenoszącego się z innej uczelni

Osoby przyjęte na studia, nie późnej niż w dniu złożenia ślubowania akademickiego, składają w dziekanacie wydziału Oświadczenie z odręcznym podpisem, kierując się następującymi wytycznymi:

–      jeżeli w porównaniu  z danymi umieszczonymi w Oświadczeniu w systemie Rekrutacja nie nastąpiła zmiana, mogą je wydrukować z tego systemu posługując się kodem dostępu obowiązującym w trakcie rekrutacji;

–      jeżeli w porównaniu  z danymi umieszczonymi w Oświadczeniu w systemie Rekrutacja nastąpiła zmiana Oświadczenie, to należy wypełnić Oświadczenie  ponownie, posługując się formularzem dostępnym na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej:

http://www.pw.edu.pl/Studenci/Oswiadczenie-kandydata-studenta/Oswiadczenie-kandydata-na-studia-lub-studenta-przenoszacego-sie-z-innej-uczelni

Ubezpieczenie NNW

Oferta aktualna w roku akademickim 2020/2021!
W celu ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokonać wpłaty (40 zł) na nr konta: 71124010535111810000100091

Zaświadczenie o ubezpieczeniu można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.

Zasady rejestracji, ukończenia studiów oraz podziału na specjalności

Zasady rejestracji i ukończenia studiów I stopnia

na Wydziale Chemicznym PW

 1. Okresem rozliczeniowym jest rok, a na pierwszym roku studiów semestr.
Rodzaj
studiów
Numer
semestru
Wymagana
liczba punktów
Studia I stopnia
(inżynierskie)
II 21
III 48
V 108
VII 174
 1. Szczegółowe zasady rejestracji (wymagana liczba punktów):
 2. Nieuzyskanie wymaganej liczby punktów po semestrze I i II powoduje skreślenie z listy studentów.
 3. Warunkiem ukończenia studiów I stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych, uzyskanie 214 punktów (w tym 4 punkty za zaliczenie praktyk zawodowych), złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie inżynierskiego egzaminu dyplomowego.
 4. Student kończąc studia pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

Zasady podziału na specjalności, rejestracji i ukończenia

studiów II stopnia na Wydziale Chemicznym PW

 1. W przypadku studiów trzysemestralnych podział na specjalności następuje na podstawie ocen ze studiów I stopnia, a w przypadku studiów czterosemestralnych podział ten następuje po semestrze I na podstawie średniej ważonej ze studiów I stopnia (80%) oraz ocen z przedmiotów semestru I (20%).
Rodzaj
studiów
Numer
semestru
Wymagana
liczba punktów
Studia trzysemestralne II 24
III 50
Studia czterosemestralne II 30*
III 54
IV 80
 1. Okresem rozliczeniowym jest semestr.
 2. Szczegółowe zasady rejestracji (wymagana liczba punktów):

* W przypadku studiów czterosemestralnych rejestracja na semestr II następuje po zaliczeniu wyznaczonych przez Dziekana przedmiotów uzupełniających w semestrze zerowym.

 1. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych, uzyskanie 90 punktów (w przypadku studiów trzysemestralnych) lub 120 punktów (w przypadku studiów czterosemestralnych), złożenie pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej oraz zdanie magisterskiego egzaminu dyplomowego.
 2. Student kończąc studia drugiego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Informacja o obowiązkach i prawach obywateli wynikających z przepisów o stanie wyjątkowym

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z "Informacją o obowiązkach i prawach obywateli wynikających z przepisów o stanie wyjątkowym".

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)