Wydarzenia

Składanie dokumentów kandydatów

Kandydaci przyjęci na studia stacjonarne na kierunkach Technologia Chemiczna i Biotechnologia w roku 2020/2021 proszeni są o składanie wymaganych dokumentów w Gmachu Chemii (pokój nr 100; I piętro), ul. Noakowskiego 3 (wejście z terenu kampusu) w dniach 23-29 września 2020 r. w następującym porządku:
- 23 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Biotechnologia od litery A do litery P włącznie.
- 24 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Biotechnologia od litery R do litery Z oraz przyjęci na Profil Praktyczny od litery A do litery Z.
- 25 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Technologia Chemiczna od litery A do litery M włącznie.
- 28 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - kierunek Technologia Chemiczna od litery N do litery Z włącznie.
- 29 września 2020r. w godz. od 9 do 14 - przyjęci na II stopień studiów.

Opublikowano: 10.09.2020

Przedłużenie rekrutacji na studia dla kandydatów z Białorusi

Politechnika Warszawska, biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczno-społeczną na Białorusi, przedłuża termin rekrutacji na studia w języku polskim i w języku angielskim dla kandydatów z Białorusi do 30 września 2020 r. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie.

Kandydatów z Białorusi zapraszamy na studia na następujących kierunkach:
- Kierunek Technologia Chemiczna I stopień - studia w języku polskim - 2 miejsca
- Kierunek Biotechnologia I stopień - studia w języku polskim - 1 miejsce
- Kierunek Biotechnologia II stopień (na studia rozpoczynające się lutym 2021) - studia w języku angielskim - 1 miejsce

Chętnych do podjęcia studiów prosimy o kontakt z Centrum Współpracy Międzynarodowej:
- studia w języku polskim - Pani Magdalena Bobryk, Magdalena.Bobryk@pw.edu.pl, telefon +48 22 234 61 50
- studia w języku angielskim - Pani Sylwia Staniaszko, Sylwia.Staniaszko@pw.edu.pl , telefon +48 22 234 14 60

Kandydaci z Białorusi muszą spełnić warunki wymagane do przyjęcia na studia na Politechnice Warszawskiej.

Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, Studium Języków Obcych przeprowadzi w dn. 28 września 2020 r. bezpłatny egzamin pisemny online z języka angielskiego a w dn. 29 września 2020 r. egzamin ustny online. Zapisy na egzaminy z języka angielskiego przyjmujemy pod adresem oja.sjo@pw.edu.pl w terminie do dn. 24 września 2020 r.
Dla kandydatów, którzy nie posiadają certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego, będzie dostępny bezpłatny test online, który zostanie przesłany kandydatom po ich zarejestrowaniu.

Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmuje wydział, na który kandydat aplikuje.

Opublikowano: 17.09.2020

Zaproszenie do składania ofert w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW” 2019/2020 – ogłoszenie o rekrutacji tutorów NEW

Od roku akad. 2019/2020, w ramach projektu „Szkoła Orłów na PW”, Politechnika Warszawska prowadzi indywidualną opiekę tutorską nad laureatami olimpiad przedmiotowych i in. o zasięgu krajowym i międzynarodowym, którzy zdecydowali się podjąć studia I stopnia w PW. Celem głównym projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

W związku z powyższym Wydział Chemiczny zaprasza nauczycieli akademickich do udziału w projekcie „Szkoła Orłów na PW”.

W rekrutacji do projektu może wziąć udział nauczyciel akademicki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych (w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, posiadający doświadczenie w kształceniu studentów z wykorzystaniem metody tutoringu.

Projekt „Szkoła Orłów na PW”, realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Koordynatorem Projektu w PW jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Dział Wsparcia Edukacji (agnieszka.plocharska@pw.edu.pl).

Pozostałe informacje w "Dalej".

Opublikowano: 23.09.2020

Obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Sobiepanek, 28.09.2020 r. godz. 12:00

Informujemy, że w dniu 28 września 2020 roku, o godz. 12:00, na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, w Gmachu Technologii Chemicznej, w Sali im. prof. I. Mościckiego, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
mgr inż. Anny Sobiepanek
Application of label-free methods in the diagnostics and prognostics of metastatic melanoma

W związku ze stanem epidemii uprzejmie prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w publicznej obronie na adres mailowy nch.rnd@pw.edu.pl do dnia 25 września 2020 r. do godz. 10.00.

Opublikowano: 17.09.2020

Zasady wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej PW znajduje się Decyzja Rektora nr 191/2020 z dnia 11 września 2020, regulująca sprawę wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych.

Opublikowano: 15.09.2020

Wykłady dla licealistów NEW

Wydział Chemiczny PW będzie kontynuował w bieżącym roku szkolnym wykłady dla licealistów z chemii organicznej (prof. Michał Fedoryński) oraz ogólnej i nieorganicznej (prof. Aldona Zalewska i dr Maciej Marczewski). Wykłady będą prowadzone w piątki o godzinie 16.00 w Gmachu Technologii Chemicznej (ul. Koszykowa 75) w Audytorium Mościckiego (III piętro). Pierwszy wykład odbędzie się 2 października.
Z uwagi na Covid 19 zmuszeni jesteśmy ograniczyć ilość uczestników do 70 osób. W związku z tym prosimy chętnych o zgłaszanie uczestnictwa do 1 października na adres: mifed@ch.pw.edu.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszym wykładzie poprosimy uczestników o podanie adresu email lub telefonu. Przy wejściu do Gmachu obowiązuje maseczka, pomiar temperatury i dezynfekcja rąk.
Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano: 24.09.2020

Nowe programy stypendialne dla doktorantów PW - IDUB

Celem nowych programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej. Te programy to: Start PW, Stypendium Plus, Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich oraz Mobilności Doktorantów Studiów Doktoranckich. Więcej informacji

Opublikowano: 15.09.2020

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i prowadzenie przedmiotu

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w ramach procedury rozeznania rynku, działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprowadzenie przedmiotu "Projektowanie i nadzór nad zabezpieczeniami antykorozyjnymi".
Termin: 27.09.2020
Pełna treść zapytania ofertowego (.pdf)
Formularz oferty (.docx)

Opublikowano: 24.08.2020

Konkurs NCBiR Szybka Ścieżka - „Koronawirusy”

NCBiR zachęca do brania udziału w konkursie Szybka Ścieżka - „Koronawirusy” w trzech obszarach tematycznych (Diagnostyka, Leczenie, Profilaktyka). O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Budżet konkursu to 200 mln zł. Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00 i będzie podzielony jest na 3 rundy.
Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje nt. konkursu w "więcej" i na stronie NCBiR.

Opublikowano: 08.04.2020

Liczne projekty bateryjne na Wydziale Chemicznym PW

Nagrodę Nobla z chemii w 2019 roku przyznano za stworzenie i rozwój baterii litowo-jonowych. To zwiększyło zainteresowanie tym tematem oraz wpłynęło na przyspieszenie badań, także na Politechnice Warszawskiej. W jakie projekty bateryjne zaangażowani są specjaliści z naszego Wydziału Chemicznego?

Cały artykuł o projektach bateryjnych realizowanych na Wydziale Chemicznym PW do przeczytania w cyklu Badania-Innowacje-Technologie na stronie głównej PW

Opublikowano: 22.05.2020

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)