Wydziałowy system zapewniania jakości kształcenia

Założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zasadniczymi celami systemu zapewnienia jakości kształcenia są:

  • Wprowadzenie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia,
  • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
  • Wprowadzenie mechanizmów zapewniających, że programy nauczania będą opierać się na spółczesnych osiągnięciach nauki i techniki oraz spełniać będą wymagania rynku pracy,
  • Zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry nauczającej,
  • Przestrzeganie standardów akademickich,
  • Informowanie społeczeństwa (a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli) o jakości i poziomie wykształcenia absolwentów Uczelni.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) (.pdf)
Wydziałowa Ksiega Jakości Kształcenia (.pdf)

Procedury

Formularze dotyczące WSZJ można znaleźć tutaj.

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR