Praktyki obowiązkowe i dodatkowe

Informacje dotyczące realizacji i rozliczania praktyk w roku akademickim 2022/2023

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 będą odbywać się:

 • we wtorki w godz. 16:00–18:00
 • w środy w godzinach 10:30–12:30

Dyżury odbywają się w trybie stacjonarnym.

Osoby chcące realizować praktykę studencką w tym roku proszone są o dołączenie do zespołu Praktyki Wydział Chemiczny PW w MS Teams (kod dostępu vwv5q6r).

Dokumenty i teczka w dziekanatach

Uwaga! Dokumenty potrzebne "do zaliczenia praktyki" (zaświadczenie + sprawozdanie) - trzeba przynosić do Pełnomocnika ds. praktyk osobiście. PROSZĘ NIE WKŁADAĆ ICH DO TECZKI!

W Dziekanatach można zostawiać w teczce dla Pełnomocnika: podpisane porozumienia oraz inne wcześniej uzgodnione dokumenty.

Papiery potrzebne do "rozpoczęcia procedury formalnej" (plan praktyki, NNW) trzeba dostarczyć do rąk Pełnomocnika - NIE DO TECZKI!

Cel praktyki

"Wykorzystać w praktyce wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie studiów"

Dobry wybór miejsca i rzetelne podejście do realizacji praktyki dają trzy główne korzyści:
1) znaleźć: Przećwiczysz proces rekrutacji, jeszcze bez presji.
2) odbyć: Aktywny udział w pracy firmy = pogląd na realia pracy w zawodzie i wymagania rynku, możliwość sprawdzenia się!
3) zyskać: Nowe umiejętności, znajomych, poczucie własnej wartości, może przyszłe miejsce pracy?

Praktyka zawodowa jest obowiązkowa na I stopniu studiów. Jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego (inżynierskiego). Sprawy formalne koordynuje Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk.

Podstawowe informacje

Praktyki obowiązkowe na 1o stopniu studiów

 • Kto: studenci 3-7 semestru studiów 1o
 • Gdzie: Firma/Instytucja związana z szeroko pojętą technologią chemiczną/chemią lub biotechnologią. Zakres praktyki musi być zgodny z profilem studiów (preferowane zakłady produkcyjne, wykluczona dystrybucja). PRAKTYKA NIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ NA WYDZIALE CHEMICZNYM PW. W przypadku wątpliwości - kontakt z Pełnomocnikiem.
 • Jak długo: minimum 4 tygodnie
 • Od czego zacząć: znaleźć miejsce - tam ustalić termin i zakres tematyczny praktyki.  Więcej: Formalności i Finanse
 • Zaliczenie: krótka rozmowa z Pełnomocnikiem - zaliczenie w Wirtualnym Dziekanacie
 • Typowe pytania - patrz FAQ

Przed rozpoczęciem procedury załatwiania praktyk warto zapoznać się z prezentacją „Zasady organizacji obowiązkowej praktyki zawodowej” (w plikach do pobrania)

Poza praktyką obowiązkową każdy może odbyć praktykę dodatkową / fakultatywną

 • Kiedy: cały okres studiów
 • Gdzie: Firma/Instytucja związana z szeroko pojętą technologią chemiczną/chemią lub biotechnologią. Zakres praktyki musi być zgodny z profilem studiów (preferowane zakłady produkcyjne, wykluczona dystrybucja). PRAKTYKA NIE MOŻE ODBYWAĆ SIĘ NA WYDZIALE CHEMICZNYM PW. W przypadku wątpliwości - kontakt z Pełnomocnikiem.
 • Jak długo: dowolnie
 • Umowa: jeśli firma nie wymaga umowy z Uczelnią (+ skierowania) - student sam może ją zawrzeć
 • Jeśli ma być wpisana do suplementu - trzeba ją rozliczyć na Wydziale
 • Więcej informacji: FAQ + prezentacja (wyżej wspomniana)

Gdzie szukać miejsca na praktykę?

Przykładowe firmy, w których studenci Wydziału Chemicznego odbywali praktyki w latach:

Formalności i finanse

Formalności:
Dokumenty potrzebne do załatwienia praktyki:

 1. wypełniony plan praktyki sporządzony w formie pisemnej z oryginalnym podpisem z firmy; w przypadku praktyki w firmie z listy "porozumień stałych" zamiast planu praktyki proszę przesłać informację od tej firmy o zgodzie na praktykę danej osoby w uzgodnionym terminie i ewentualnie - kto będzie opiekunem (np. przekazanie maila).
 2. zaświadczenie o opłaconym ubezpieczeniu NNW (ważnym na okres odbywania praktyki)
  - Ubezpieczenie wykupione na Politechnice Warszawskiej - zaświadczenie można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.
  - Inne ubezpieczenia NNW – skan oryginału polisy
 3. wypełnione dane o praktykach na koncie danej osoby w Wirtualnym Dziekanacie.

Plan praktyk (2 oryginalne egzemplarze) i Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW (oryginał i ksero) proszę przenieść osobiście do Pełnomocnika w trakcie dyżuru praktykowego.

Na podstawie przesłanych dokumentów Pełnomocnik przygotuje porozumienie/umowę o organizacji praktyki studenckiej oraz skierowanie na praktykę.

Załatwianie na Wydziale formalności związanych z praktyką (obieg dokumentów, itp.) trwa czasem nawet 2 tygodnie. Proszę brać to pod uwagę, tak by z odpowiednim wyprzedzeniem zacząć „procedurę”. Porozumienie musi być podpisane przed rozpoczęciem praktyki.

Zaliczenie praktyki: krótka rozmowa z Pełnomocnikiem - zaliczenie w Wirtualnym Dziekanacie

Finanse:

Praktyka jest BEZPŁATNA.
Ewentualne wynagrodzenie od pracodawcy - wg Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 24/2017 z dnia 27/04/2017: Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. (w plikach do pobrania)

Częściowe dofinansowanie kosztów - DOTYCZY TYLKO PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH - wg Decyzji Dziekana Wydziału Chemicznego Nr 2/2012 z dn. 24 stycznia 2012: „Zasady dofinansowywania kosztów poniesionych w ramach odbywanej praktyki zawodowej dla studentów Wydziału Chemicznego PW”. (w plikach do pobrania). Podanie wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu praktyki do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk (można włożyć do teczki).

FAQ

1. Byłem na praktyce zagranicznej. Czy może być zaliczona jako praktyka obowiązkowa?

Może, jeśli jest zgodna tematycznie z profilem studiów i trwała minimum 4 tygodnie. Trzeba przedstawić:
a) Zaakceptowany plan praktyki
b) Zaświadczenie o odbyciu praktyki
c) Sprawozdanie z przebiegu praktyki

2. W firmie nie chcą mi wypełnić i podpisać planu praktyki. Co robić?

Bez kompletu informacji wskazanych w formularzu planu praktyki (daty, miejsce, zakres tematyczny - potwierdzone oryginalnym podpisem) Pełnomocnik nie może przygotować umowy i wydać skierowania na praktykę.
Zgodę na praktykę i termin odbywania praktyki trzeba ustalić w firmie.
Po przydzieleniu do konkretnego działu - skontaktować się (mail, telefon, wizyta) z jego kierownikiem - czy inną osobą kompetentną merytorycznie (opiekun praktyki), która będzie wiedziała, czym dany dział się zajmuje.
Wtedy uzgodnić na piśmie (w planie praktyki) - co praktykant będzie tam robił w czasie swojego pobytu. Opiekun, bądź Szef działu, gdzie ma być praktyka, powinien potwierdzić swoim podpisem (i pieczęcią) ustalenia zawarte w planie (na 2 egzemplarzach).
To nie jest umowa - nie musi się podpisywać Dyrekcja. Firma nie jest jeszcze do niczego zobowiązana, dopiero wyraża wolę przyjęcia praktykanta. Dopiero po poświadczeniu planu należy go okazać Pełnomocnikowi.

3. Jak uzyskać dofinansowanie kosztów poniesionych w ramach praktyki?

Możliwość uzyskania takiego dofinansowania mają tylko ci studenci, którzy odbyli praktykę OBOWIĄZKOWĄ w Polsce poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni (czyli poza miastem - Warszawą). Trzeba złożyć podanie (wzór w plikach do pobrania) i należycie udokumentować koszty zakwaterowania i dojazdu - tylko komunikacja publiczna!

4. Znalazłam miejsce na praktykę, zgodzili się mnie przyjąć i chcą skierowanie. O co chodzi?

Każdy student dostanie skierowanie, ale musi zgłosić się do Pełnomocnika z wymaganymi dokumentami (patrz Formalności i Finanse). Jeśli z daną Instytucją mamy podpisane porozumienie stałe - nie trzeba mieć planu praktyki, ale należy mieć jakiś "ślad" z firmy (mail, pismo) potwierdzające ich zgodę na odbycie praktyki oraz ustalone daty. W sytuacjach trudnych czy nietypowych byłoby dobrze skontaktować się osobiście z Pełnomocnikiem.

5. Wykonywałem pracę (na umowę) o tematyce zgodnej z profilem studiów. Czy mogę tym zaliczyć praktykę?

Tak, to może być uznane, trzeba przedstawić sprawozdanie z jej przebiegu i zaświadczenie o zatrudnieniu.
Podobnie: Student prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Chcę odbyć kolejną praktykę (obowiązkową już zaliczyłam). Czy będzie ona zaliczona i wpisana do suplementu?

Tak, jeśli tematycznie pasuje do profilu studiów. Będzie traktowana jako praktyka "dodatkowa". Organizuje się ją analogicznie jak obowiązkową.
Co się różni:
- nie ma ograniczeń czasowych: w czasie studiów I-ego (po praktyce obowiązkowej) lub II-ego stopnia; dowolny czas trwania praktyki;
- nie podlega dofinansowaniu.
Można znaleźć miejsce samemu, bądź skorzystać z oferty Wydziału, czy Biura Karier PW.

7. Czy na studiach 2. stopnia mogę odbyć praktykę? Czy muszę przejść taką samą procedurę jak ws. praktyk obowiązkowych?

Na drugim stopniu studiów można odbyć praktykę, która będzie zaliczona jako dodatkowa. Czym się różni - patrz punkt 6.
Jeśli firma chce umowy w sprawie praktyk z Uczelnią (Wydziałem) - procedura taka sama jak dla praktyk obowiązkowych (plan, NNW, wirtualny dziekanat, itd).
Natomiast jeśli firma jest gotowa podpisać umowę ze studentem jako osobą fizyczną (praktykantem) bez pośrednictwa Uczelni - to można tak zrobić.
By taka praktyka była uznana na Wydziale - trzeba po jej odbyciu: wypełnić dane w wirtualnym dziekanacie i dostarczyć do Pełnomocnika:
kopię umowy o praktykę, zaświadczenie o jej odbyciu z krótką informacją o zakresie merytorycznym prac.

8. Czy mogę zaliczyć praktykę poprzez wykonywanie pracy / wolontariat na Wydziale Chemicznym PW?

NIE. Ale można odbywać praktyki (pracować) na innych Wydziałach naszej Uczelni.

9. Czy mogę zaliczyć praktykę poprzez wykonywanie pracy o charakterze nauczycielskim?

NIE. Nasze kierunki studiów nie zawierają w swym programie przygotowania nauczycielskiego, taka działalność nie jest bezpośrednio związana z kierunkiem studiów.

Pełnomocnik ds. Praktyk – kontakt i godziny konsultacji

Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Praktyk dla kierunku biotechnologia i technologia chemiczna jest dr inż. Piotr Wieciński.

Katedra Technologii Chemicznej
Gmach Technologii, pokój 148A
piotr.wiecinski@pw.edu.pl

  
Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich w roku akademickim 2022/2023:

 • Wtorek: 16:00–18:00
 • Środa: 10:30–12:30

  
Uwaga: Kontakt mailowy służy wyłącznie do przesyłania wskazanych przez Pełnomocnika informacji i dokumentów oraz kontaktu w sytuacjach awaryjnych. Ze wszelkimi pytaniami prosimy zgłaszać się osobiście w terminach konsultacji.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem