Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.

30 września 2022 r., godz. 10:00

Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Sprawdź, jakie DOBRE RADY NA CZAS STUDIÓW mają dla Ciebie absolwentki i absolwenci Politechniki Warszawskiej.

Po raz 6. z rzędu Politechnika Warszawska zajęła miejsce na podium zestawienia, a po raz 17. z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną.

Kierunki biotechnologia i technologia chemiczna prowadzone na Wydziale Chemicznym po raz kolejny uplasowały się na pierwszym miejscu!

W tym roku, po dwuletniej przerwie, wydarzenie miało charakter stacjonarny. Pomimo niesprzyjającej pogody frekwencja dopisała – stoisko Wydziału Chemicznego, a także prezentacja i pokazy w Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego cieszyły się dużym zainteresowaniem gości.

Studia I i II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 28 lutego 2019 r. otrzymały najwyższą, wyróżniającą ocenę programową. Zgodnie ze statutem PKA oceny wyróżniające przyznawane są na 8 lat.

Studia o profilu ogólnoakademickim na I i II poziomie kierunku Biotechnologia zgodnie z Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 kwietnia 2019 r. uzyskały ocenę pozytywną.

Aktualności

Stypendia są przyznawane w drodze konkursu badaczom, którzy nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wnioski można składać do 31 października 2022 r.

Badanie właściwości wybranych nanomateriałów pod kątem ich zastosowania w terapii fototermicznej

7 października 2022 r., godz. 13:15

Swoje możliwości badawcze zaprezentował tam m.in. Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego PW, reprezentowany przez dr inż. Katarzynę Cieślak dr inż. Michała Chmielarka.

Piątek, 30 września 2022 r., godz. 15:00

Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że 6 września 2022 roku zmarł

dr inż.

Jacek ARCT

wieloletni adiunkt w Zakładzie Technologii i Biotechnologii
Środków Leczniczych
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Odszedł od nas zasłużony nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 Dziekan, Rada Wydziału i społeczność akademicka
Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Pozostałe Aktualności...

Osiągnięcia

Na podium znaleźli się dr inż. Agnieszka Żuchowska (pierwsze miejsce - ex aequo) oraz mgr inż. Mikołaj Więckowski (trzecie miejsce).

Najlepsze (wg IF) artykuły autorstwa pracowników naszego Wydziału w roku 2021 (stan na 31-12-2021)

Kapituła konkursu doceniła opracowane przez naukowców z Wydziału Chemicznego PW oraz spółkę NANOXO rozwiązanie – metodę wytwarzania bezpiecznych nanomateriałów tlenowo-cynkowych, których finalne właściwości mogą być dostosowywane do konkretnego zastosowania już na etapie syntetycznym wraz z nowym syntetycznym podejściem do wytwarzania nanocząstek nadtlenku cynku.

Członkostwo to najwyższa nagroda przyznawana przez Chemistry Europe. W tym roku uhonorowanych zostanie 27 osób. 
Oficjalna uroczystość odbędzie się podczas 8. Kongresu Chemicznego EuChemS w Lizbonie, 29.08.2022 r. 
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Stanisława Kulczyka, studenta Wydziału Chemicznego PW oraz dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej, prof. uczelni, przedstawiającym nową procedurę projektowania leków de novo, możliwą do zastosowania w warunkach niedostatku danych eksperymentalnych.

Pozostałe Osiągnięcia...

Projekty z programu SZAFIR

Udział Polski w ESRF
Więcej o udziale WCh PW w konsorcjum

    

Wirtualna wycieczka po wydziale

    

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI