Osoby z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Dziekana ds. Osób z Niepełnosprawnościami

dr inż. Anna Iuliano (adiunkt)

pokój: 21

tel. +48 22 234 76 70

anna.iuliano@pw.edu.pl

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania telefonicznie lub mailowo.

 

Politechnice Warszawskiej działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami koordynuje Sekcja Ds. Osób z Niepełnosprawnościami działająca w strukturach Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

Oferowana pomoc skupia się na dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wsparcie skierowane jest do osób:

 • z niesprawnością narządu ruchu,
 • niewidomych i słabowidzących,
 • niesłyszących i słabosłyszących,
 • z chorobami i zaburzeniami psychicznymi,
 • z chorobami przewlekłymi,
 • z trudnościami w uczeniu,
 • z innymi niepełnosprawnościami.

Pomoc udzielana jest studentom z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i bez tego dokumentu (na podstawie zaświadczeń lekarskich). Wsparciem objęci są również studenci z niepełnosprawnościami przebywający na wymianach międzynarodowych.

Kontakt 

Gmach Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej

ul. Rektorska 4, pokój nr 0.24

00-614 Warszawa

(w gmachu CZIiTT należy kierować się korytarzem po prawej stronie od głównego wejścia) 

Aktualne działania Sekcji można śledzić na stronie: https://www.facebook.com/SONPW/

Przydatne informacje

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej angażuje się w kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz w działania zwiększające dostępność infrastruktury Politechniki Warszawskiej dla wszystkich studentów i doktorantów. 

   
Odpowiedni sposób prowadzenia zajęć jest niezwykle ważny dla studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Dotychczasowe wymierne działania usprawniające funkcjonowanie budynku i terenu Wydziału oraz dostosowanie procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami obejmuje: 

 • systematyczne dostosowywanie budynku do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami (np. adaptacja wejść, wind, dostęp do schodołazów, pomieszczenia sanitarne spełniające wymogi § 81, § 86 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 26 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta (np. zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych, zmiana toku studiów), 
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnościami oraz inne formy pomocy materialnej (procedura przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomóg dla studentów opisana jest w Wydziałowej Księdze Jakości Kształcenia»)
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem, 
 • Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami jak i pracownicy dziekanatów służą pomocą w kontakcie z pracownikami Sekcji ds. Osób  z Niepełnosprawnościami i wskazówkami w tym zakresie.
    

Przydatne strony

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem