Programy Międzynarodowe

Pełnomocnik Dziekana ds. programów międzynarodowych

dr hab. inż. Anna Krztoń-Maziopa, prof. uczelni
Katedra Chemii Nieorganicznej, pokój 409
Gmach Chemii
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
anna.maziopa@pw.edu.pl
tel: 22 234 5130

Godziny konsultacji:

wtorek 12:30-14:00
czwartek 15:00-17:00

Uwaga: Do czasu zakończenia obostrzeń epidemicznych studenci proszeni są o kontaktowanie się z Pełnomocnikiem przede wszystkim za pomocą form elektronicznych.

Erasmus+

Erasmus+ to europejski program edukacyjny realizowany w latach 2014-2021, który w ramach działania „Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)” umożliwia studentom wyjazdy w celu zrealizowania części studiów w uczelniach partnerskich oraz w celu odbycia praktyki w uczelniach/instytucjach posiadających kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Na każdym poziomie studiów studentowi przysługuje kapitał mobilności - 12 miesięcy.

Wyjazdy na studia

Wyjazdy w celu zrealizowania części studiów mogą trwać od 3 do 12 miesięcy i obejmują uczelnie, z którymi Wydział Chemiczny ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Wykaz uczelni dostępny jest w załączniku: wykaz uczelni (.pdf) .

Wysokość dofinansowania przysługującego studentom wyjeżdżającym na studia zależy od kraju, w którym student będzie studiował oraz od długości pobytu. Wsparcie finansowe wyliczane jest przy pomocy kalkulatora opracowanego przez Komisję Europejską z dokładnością do 1 dnia, przy założeniu, że 1 miesiąc = 30 dni.
Stawki obowiązujące w roku akademickim 2021 / 2022 podane zostaną w najbliższym czasie na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Politechniki Warszawskiej.
Przed wyjazdem student zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z CWM (ok. 3-4 tygodnie przed wyjazdem). Po podpisaniu umowy, w ciągu 30 dni wypłacana jest I rata dofinansowania (70%). II rata (30%) wypłacana jest po powrocie i rozliczeniu wyjazdu.

Podstawą wyjazdu jest ustalenie programu studiów (Learning Agreement for Studies). Wybierając przedmioty należy uwzględnić znajomość języka, przygotowanie merytoryczne oraz programy studiów. Learning Agreement powinien zapewnić studentowi zaliczenie okresu mobilności uwzględniając wymaganą liczbę ECTS, tj. 30 pkt. za semestr i powinien być zatwierdzony przez Pełnomocnika Dziekana ds. programów międzynarodowych oraz Prodziekana Wydziału Chemicznego ds. studiów. Wszystkie zmiany w Learning Agreement powinny być dokonane w terminie jednego miesiąca od daty wyjazdu studenta. Powrót studenta z zagranicy bez zdobycia określonej przez Wydział minimalnej liczby punktów kredytowych, na podstawie której Wydział będzie mógł przyznać minimum 20 ECTS za jeden semestr, prowadzi do konieczności zwrotu udzielonego wsparcia finansowego.

Każdy student jest zobowiązany wykupić przed wyjazdem ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach NFZ.

Wyjazdy na praktyki/staże

Praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Miejscem ich realizacji mogą być zagraniczne instytucje, przedsiębiorstwa, firmy, placówki naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe, które posiadają kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). W programie bierze udział 28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja. W programie mogą wziąć udział studenci PW po bezwarunkowym ukończeniu 1 roku studiów oraz absolwenci PW (w tym przypadku warunkiem koniecznym jest udział w rekrutacji na ostatnim roku studiów). Łączna długość pobytu za granicą nie może przekroczyć 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów. Praktyka absolwencka musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od obrony.

Stypendium Erasmus+ przyznawane jest maksymalnie na okres 3 miesięcy. Jest to forma dofinansowania, wyliczana z dokładnością do jednego dnia, która nie pokrywa pełnych kosztów pobytu. Istnieje możliwość wyjazdu na praktykę na dłuższy okres, np. 6 miesięcy z tzw. łączonym dofinansowaniem: 3 miesiące z grantem i 3 miesiące z dofinansowaniem zerowym. Instytucja przyjmująca może zaoferować: „kieszonkowe”, zakwaterowanie, wyżywienie lub refundację kosztów dojazdów.

Podstawą wyjazdu jest udział w rekrutacji wydziałowej, ale ze względu na ograniczoną ilość stypendiów zakwalifikowanie się na wydziale nie jest jednoznaczne z wyjazdem na praktykę. O kolejności przyznania dofinansowania decyduje dodatkowo kolejność składania w biurze CWM PW (przez osobę zrekrutowaną na Wydziale) wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę, Pełnomocnika Dziekana ds. programu Erasmus+ oraz Prodziekana Wydziału Chemicznego ds. studiów „Learning Agreement for Traineeships”. Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd na praktykę zależy od wysokości dofinansowania przyznanego na dany rok akademicki przez Narodową Agencję.
Wysokość dofinansowania obowiązująca w roku akademickim 2021 / 2022 podana zostanie w najbliższym czasie na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Politechniki Warszawskiej.
Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy z CWM (max. 30 dni przed wyjazdem) i odbywa się w 2 ratach: pierwsza rata przed wyjazdem (70% grantu), druga rata (30% grantu) po powrocie i rozliczeniu praktyk. Uwaga: nie wolno łączyć programów finansowanych przez UE oraz uzyskiwać w tym samym czasie dodatkowego wsparcia z grantów np. NCN.

Wymagania

Aby móc ubiegać się o wyjazd na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ należy:
- posiadać status studenta (być zarejestrowanym na studia inżynierskie lub magisterskie);
- posiadać niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+ (kapitał mobilności);
- przystąpić do wydziałowej rekrutacji (wykaz dokumentów wymaganych podczas rekrutacji wymieniony będzie w ogłoszeniu rekrutacyjnym), przy rekrutacji uwzględnia się: średnią ważoną ocen z całego okresu studiów; znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie realizował studia lub praktykę, opinię o studencie, zaangażowanie w opiekę nad studentami z zagranicy oraz właściwą motywację;
uwaga: wyjazdy na ostatnim semestrze studiów inżynierskich lub magisterskich nie będą możliwe;
1. po zakwalifikowaniu do wyjazdu w wyznaczonym terminie należy złożyć dokumenty wymagane przez Wydział, CWM oraz Uczelnię Partnerską;
2. przed i po powrocie z mobilności należy wypełnić test językowy on-line; uzyskanie z testu wyniku na poziomie B1 powoduje automatyczne przyporządkowanie do osoby kursu językowego on-line (kurs nie jest obowiązkowy); z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym (języki dostępne w systemie: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, niderlandzki oraz włoski).

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności w ramach Programu Erasmus+ dostępne są na stronie: https://erasmus.pw.edu.pl/ i uwzględniają następujące zagadnienia:

Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Zasady-wyjazdow

Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na praktyki:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Zasady-wyjazdow

WYJAZDY NA STUDIA
1. Formalności przed mobilnością:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-przed-mobilnoscia
2. Formalności w czasie mobilności:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-podczas-mobilnosci
3. Formalności po zakończeniu mobilności:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-po-mobilnosci
4. Wysokość stawki stypendium:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Wysokosc-stawki-stypendium
5. 12 kroków udanego wyjazdu (.pdf)  w ramach Programu Erasmus+

WYJAZDY NA PRAKTYKI
1. Formalności przed mobilnością:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Formalnosci-przed-mobilnoscia
2. Formalności po zakończeniu mobilności:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Formalnosci-po-mobilnosci
3. Wysokość stawki stypendium:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Wysokosc-stawki-stypendium

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Studenci niepełnosprawni (z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) oraz znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej (z przyznanym stypendium socjalnym), zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programu PO WER.

W przypadku studentów niepełnosprawnych dofinansowanie może obejmować pokrycie kosztów np. podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika, wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego, specjalnej opieki medycznej, materiałów dydaktycznych i ubezpieczenia medycznego. Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami. Każdy dodatkowy koszt wskazany we wniosku wymaga szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota została skalkulowana przez uczestnika. Wniosek o przyznanie zwrotu dodatkowych kosztów musi zostać złożony w biurze Erasmus+ (CWM PW) 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem mobilności. Przyznane dofinansowanie rozliczane jest jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych (faktury, rachunki).

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w celu zakwalifikowania się do programu PO WER, w określonym terminie muszą dostarczyć do biura programu Erasmus+ (CWM PW), zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym. Otrzymanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania, ustalonego w umowie na wyjazd pomiędzy uczelnią a studentem.

Dodatkowe informacje na temat programu POWER znajdują się na stronach:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Program-POWER-wyjazdy-na-studia

power.frse.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

ATHENS

ATHENS to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie w programie uczestniczy 15 uczelni i instytucji technicznych z Austrii, Belgii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Turcji, Węgier i Włoch oraz francuskie uczelnie należące do grupy ParisTech „Grandes Ecoles d’Ingénieurs de Paris”.

Sesje ATHENS odbywają się dwa razy do roku - w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje dwie obowiązkowe części: pięciodniowy intensywny kurs (30 godzin) oraz program kulturalny uwzględniający „wymiar europejski” (10-15 godzin). Na zakończenie każdej sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z właściwym dla tej uczelni systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 2-3 punkty ECTS. Uczestnictwo w sesji ATHENS jest bezpłatne. Koszty podróży oraz utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie.

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

  • Rejestracja studentów na stronie http://athensnetwork.eu/
  • Należy zapoznać się z wymaganiami każdego z kursów (odpowiedni zakres wiedzy z danej dziedziny) i wybrać od trzech do sześciu tematów. Szczegółowe informacje o kursach można uzyskać na stronie internetowej Programu ATHENS.
  • Należy wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
  • Wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny z akceptacją Dziekana lub Prodziekana Wydziału oraz Student Commitment (drukuje się wraz z formularzem rejestracyjnym) należy dostarczyć do Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej, pokój 234, Gmach Główny PW.
  • Należy zapoznać się z terminarzem oraz programem kulturalnym oferowanym przez każdą z instytucji.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronach internetowych:

https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/ATHENS

http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela:

Dominika Frąk – Dudzińska
Koordynator Programu ATHENS
Centrum Współpracy Międzynarodowej
e-mail: dominika.frak@pw.edu.pl

Visiting Research Graduate Traineeship Program

Visiting Research Graduate Traineeship Program (aktualnie BioLAB) to program skierowany do studentów nauk biologicznych (biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja, itp.) zainteresowanych stażem naukowym w USA, w placówkach naukowych takich jak: University of Virginia, University of Chicago, University of Texas Southwestern Medical Center oraz Oklahoma Medical Research Foundation. W ramach programu studenci wybrani w wyniku rekrutacji oraz posiadający rekomendacje z Polskich instytucji naukowych, realizują 11 lub 12-miesięczne staże badawcze (rozpoczęcie: lipiec, zakończenie: czerwiec kolejnego roku). Więcej informacji dotyczących m.in. historii programu znajdą Państwo na stronach:

https://fulbright.edu.pl/biolab/?_ga=2.103802754.344286795.1539165507-1092346688.1538398066

https://omrf.org/education-outreach/visiting-research-graduate-traineeship-program/

Wymiana bilateralna

Wymiana bilateralna umożliwia studentom realizowanie części studiów (jeden lub dwa semestry) w zagranicznej uczelni partnerskiej, z którą Politechnika Warszawska ma podpisaną umowę (wykaz umów znajdą Państwo na stronie: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Wymiana-bilateralna/Oferta). Każda z umów bilateralnych zawiera szczegółowe zapisy, które określają ilu studentów i na jakim stopniu studiów może wziąć udział w wymianie, jakie są warunki finansowe oraz jak długo może trwać wymiana. Przed wyjazdem konieczne jest ustalenie programu studiów oraz jego zatwierdzenie przez Wydział oraz uczelnię przyjmującą. Na ogół studenci są zwolnieni z czesnego w uczelni przyjmującej, natomiast koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu międzynarodowego/lokalnego oraz ubezpieczenia pokrywają we własnym zakresie. Niektóre uczelnie partnerskie oferują studentom bezpłatne zakwaterowanie. O wymianę w ramach umów bilateralnych mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają następujące kryteria: posiadają status studenta Politechniki Warszawskiej, są oficjalnie nominowani przez Politechnikę Warszawską (wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody władz Wydziału na aplikowanie), spełniają kryteria wyznaczone przez uczelnię przyjmującą, posługują się w wymaganym (zaawansowanym) stopniu językiem angielskim lub językiem wykładowym uczelni przyjmującej oraz spełniają inne wymogi określone zapisami umowy pomiędzy PW a uczelnią partnerską. Więcej informacji na temat wymiany bilateralnej znajdą Państwo na stronie: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Wymiana-bilateralna.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Perspektywy 2024

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem