Instrukcja

Przed rozpoczęciem praktyk

 1. Zapoznaj się z Podstawowymi informacjami o praktykach.
 2. Zapoznaj się z Zaleceniami do programu praktyk. Zalecenia można wydrukować i przedstawić opiekunowi praktyk ze strony firmy/instytucji na pierwszym spotkaniu.
 3. Znajdź firmę/instytucję:
 4. Skontaktuj się z wybraną firmą/instytucją w celu uzgodnienia opiekuna praktyk ze strony tej firmy/instytucji.
 5. Z opiekunem praktyk ze strony firmy/instytucji uzgodnij Plan praktyki. Wypełnij i wydrukuj 2 egzemplarze, oba podpisuje opiekun praktyk ze strony instytucji/firmy.
 6. Wypełnij i wydrukuj 3 egzemplarze Porozumienia o organizacji praktyk studenckich według wzoru. Kolejność podpisywania: student→Pełnomocnik→firma (firma może być pierwsza, jeśli takie jest jej życzenie).
 7. Wypełnij i wydrukuj 1 egzemplarz Skierowania/Zaświadczenia(1 strona A4, usuń komentarze).
 8. Wypełnij odpowiedni formularz Forms (praktyka obowiązkowa lub dodatkowa) dostępny w Zadaniach w zespole Praktyki Wydział Chemiczny PW w MS Teams).
 9. Przygotuj dowód ubezpieczenia NNW na CAŁY okres odbywania praktyki, od dowolnego ubezpieczyciela (potwierdzenie wpłaty na ubezpieczenie lub polisa – do wglądu, przygotuj odbitkę Xero do archiwizacji). Zaświadczenie o ubezpieczeniu wykupionym na PW można uzyskać w Kwesturze – Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.
 10. Z kompletem dokumentów (z pkt. 5–9) udaj się osobiście do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Pełnomocnik podpisuje dokumenty (5,6,7). 1 egzemplarz Porozumienia podpisany w firmie/instytucji musi wrócić na Wydział (do teczki – dziekanat) przed rozpoczęciem praktyk.  

W trakcie praktyk

 1. Formularz Sprawozdania przekaż opiekunowi praktyk w dniu rozpoczęcia praktyki.
 2. Prowadź dokumentację wymaganą przez firmę/instytucję. 

Po zakończeniu praktyk

 1. Odbierz w firmie/instytucji Sprawozdanie i Zaświadczenie o odbyciu praktyki. Uzupełnij Sprawozdanie.
 2. Z w/w dokumentami przyjdź osobiście do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich

Zaliczenie praktyk

Po weryfikacji dostarczonych dokumentów i rozmowie z praktykantem Pełnomocnik zalicza praktykę (wpis do systemu USOS).

Zaliczenie praktyki na podstawie wykonywanej przez siebie pracy, albo innych umów, które student samodzielnie zawarł z firmą

O ile zakres merytoryczny prac jest właściwy i były to min. 4 tygodnie robocze ciągiem – praktyka będzie zaliczona, ale trzeba przyjść z odpowiednimi papierami i wypełnić wcześniej w Teams odpowiedni formularz.

Proszę przygotować dokumenty:

 1. Sprawozdanie (wypełnione, podpisane! druk do pobrania ze strony wydziału),
 2. Zaświadczenie o odbyciu praktyki/stażu/pracy (potwierdzenie z firmy, że się było u nich we wskazanych terminach)
 3. Umowę, którą podpisaliście (ksero do archiwizacji).

W ww. papierach musi być zawarta informacja, czym się student zajmował.

Po weryfikacji dostarczonych dokumentów i rozmowie z praktykantem Pełnomocnik zalicza praktykę (wpis do systemu USOS).

   

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem