Formalności i finanse

Formalności

 1. Dokumenty/formularze potrzebne do załatwienia praktyki wymieniono w Instrukcji». 
 2. W przypadku praktyki w firmie/instytucji z listy porozumień stałych zamiast planu praktyki należy przygotować wydrukowaną informację od tej firmy/instytucji o zgodzie na praktykę danej osoby w uzgodnionym terminie i ewentualnie – kto będzie opiekunem. Porozumienia – nie należy drukować, Skierowanie – tak.
 3. Ubezpieczenie NNW (ważne na okres odbywania praktyki): 
  • wykupione na Politechnice Warszawskiej (wpłata w kasie filii Banku PeKaO S.A. ul. Noakowskiego 18/20, lub przelewem) – zaświadczenie można uzyskać w Kwesturze (Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325). 
  • inne ubezpieczenia NNW – ksero oryginału polisy.

Jeśli praktykodawca tego wymaga, to zaświadczenie o studiowaniu lub o obowiązku odbycia praktyki można uzyskać w Dziekanacie.

Uwaga: załatwianie na Wydziale formalności związanych z praktyką (obieg dokumentów, itp.) trwa czasem nawet 2 tygodnie. Proszę brać to pod uwagę, tak by z odpowiednim wyprzedzeniem rozpocząć „procedurę”.

Finanse

 1. Praktyka jest BEZPŁATNA. 
 2. Ewentualne wynagrodzenie od podmiotu zewnętrznego – zgodnie z Załącznikiem nr 2, § 5 do Zarządzenia nr 45 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych
 3. Częściowe dofinansowanie kosztów – DOTYCZY TYLKO PRAKTYK OBOWIĄZKOWYCH odbytych na podstawie porozumienia Student–Wydział–Firma – zgodnie z  Decyzją nr 25/2023 Dziekana Wydziału Chemicznego z 11 lipca 2023 r (.pdf) w sprawie ustalenia zasad dofinansowywania kosztów poniesionych w ramach odbywanej praktyki zawodowej dla studentów Wydziału Chemicznego PW
  Wysokość dofinansowania na 2023 r. –  Decyzja nr 36/2023 Dziekana Wydziału Chemicznego z 6 wrzesnia 2023 r. (.pdf) w sprawie dofinansowywania kosztów poniesionych w ramach odbywanej obowiązkowej praktyki zawodowej dla studentów Wydziału Chemicznego PW.
  Podanie o dofinansowanie praktyki, wraz z wszystkimi załącznikami należy złożyć po zakończeniu praktyki, jednak nie później niż do końca września w roku odbywania praktyki, do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich (można włożyć do teczki).

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem