FAQ

 1. Byłem na praktyce zagranicznej. Czy może być zaliczona jako praktyka obowiązkowa?
  TAK, jeśli jest zgodna tematycznie z profilem studiów i trwała minimum 4 tygodnie. Trzeba przedstawić:
  • a) zaakceptowany plan praktyki,
  • b) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
  • c) sprawozdanie z przebiegu praktyki.
 2. W firmie nie chcą mi wypełnić i podpisać planu praktyki. Co robić?
  Bez kompletu informacji wskazanych w formularzu planu praktyki (daty, miejsce, zakres tematyczny – potwierdzone oryginalnym podpisem) Pełnomocnik nie może podpisać umowy i skierowania na praktykę.
  Zgodę na praktykę i termin odbywania praktyki trzeba ustalić w firmie/instytucji. Po przydzieleniu do konkretnego działu – skontaktować się (mail, telefon, wizyta) z jego kierownikiem lub inną osobą kompetentną merytorycznie (opiekun praktyki), która będzie wiedziała, czym dany dział się zajmuje. Pomocne może być okazanie im Zaleceń do planu praktyki (patrz Pliki do pobrania»). Uzgodnić na piśmie (w planie praktyki) – co praktykant będzie tam robił w czasie swojego pobytu. Opiekun, bądź Szef działu, gdzie ma być praktyka, powinien potwierdzić swoim podpisem (i pieczęcią) ustalenia zawarte w planie (na 2 egzemplarzach). Plan praktyki to nie jest umowa – nie musi się podpisywać Dyrekcja. Firma nie jest jeszcze do niczego zobowiązana, dopiero wyraża wolę przyjęcia praktykanta.
 3. Jak uzyskać dofinansowanie kosztów poniesionych w ramach praktyki?
  Możliwość uzyskania takiego dofinansowania mają tylko ci studenci, którzy odbyli praktykę OBOWIĄZKOWĄ w Polsce, poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni (czyli poza Warszawą). Trzeba złożyć podanie (wzór w Plikach do pobrania») i należycie udokumentować koszty zakwaterowania i dojazdu – tylko komunikacja publiczna!
 4. Znalazłam miejsce na praktykę, zgodzili się mnie przyjąć i chcą skierowanie. O co chodzi?
  Każdy student dostanie indywidualne skierowanie, ale musi zgłosić się do Pełnomocnika z wymaganymi dokumentami (patrz Instrukcja»). Jeśli z daną firmą/instytucją mamy podpisane porozumienie stałe nie trzeba mieć planu praktyki, ale należy mieć mail lub pismo potwierdzające ich zgodę na odbycie praktyki oraz ustalone daty. W sytuacjach trudnych czy nietypowych najlepiej skontaktować się osobiście z Pełnomocnikiem.
 5. Wykonywałem pracę (na umowę) o tematyce zgodnej z profilem studiów. Czy mogę tym zaliczyć praktykę?
  TAK, to może być uznane. O ile zakres merytoryczny prac jest właściwy i były to min. 4 tygodnie robocze z rzędu – praktyka będzie zaliczona, ale trzeba przyjść do Pełnomocnika z odpowiednimi papierami i wypełnić wcześniej w Teams odpowiedni formularz (obowiązkowa czy dodatkowa?).
  Proszę przygotować dokumenty:
  1. sprawozdanie (wypełnione, podpisane! druk do pobrania ze strony wydziału),
  2. zaświadczenie o odbyciu praktyki/stażu/pracy (potwierdzenie z firmy, że się było u nich we wskazanych terminach),
  3. umowę, którą Państwo podpisaliście (xero do archiwizacji).
  W ww. papierach musi być zawarta informacja merytoryczna, czym się student zajmował.
 6. Chcę odbyć kolejną praktykę (obowiązkową już zaliczyłam). Czy będzie ona zaliczona i wpisana do suplementu?
  TAK, jeśli tematycznie pasuje do profilu studiów. Będzie traktowana jako praktyka dodatkowa. Organizuje się ją analogicznie jak obowiązkową (Instrukcja»). Można znaleźć miejsce samemu, bądź skorzystać z oferty Wydziału, czy Biura Karier PW.
  Co się różni:
  • nie ma ograniczeń czasowych – można ją zrealizować w czasie studiów 1.° (po praktyce obowiązkowej) lub 2.°;
  • dowolny czas trwania praktyki; 
  • nie podlega dofinansowaniu.
 7. Czy na studiach 2. stopnia mogę odbyć praktykę? Czy muszę przejść taką samą procedurę jak ws. praktyk obowiązkowych?
  Na drugim stopniu studiów można odbyć praktykę, która będzie zaliczona jako dodatkowa. Czym się różni – patrz punkt 6.
  Jeśli firma potrzebuje umowy w sprawie praktyk z Uczelnią (Wydziałem), procedura jest taka sama jak dla praktyk obowiązkowych (Instrukcja»).
  Natomiast jeśli firma jest gotowa podpisać umowę ze studentem jako osobą fizyczną (praktykantem) bez pośrednictwa Uczelni – to można tak zrobić.
  By taka praktyka była uznana na Wydziale trzeba spełnić warunki z Zarządzenie nr 45/2021 Rektora PW z dnia 21/05/2021 tj.
  „Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki odbywanej  we wskazanym przez siebie  podmiocie zewnętrznym, w kraju lub za granicą, w oparciu o :
  1. program praktyki zaakceptowany przez Pełnomocnika ds. praktyk;
  2. sprawozdanie z przebiegu praktyki;
  3. zaświadczenie o odbyciu praktyki, wystawione przez podmiot, w którym praktyka się odbywała.”
   Trzeba też wypełnić dane o praktyce w formularzu w zespole Teams.
 8. Czy mogę zaliczyć praktykę poprzez wykonywanie pracy/wolontariat na Wydziale Chemicznym PW?
  NIE, ale można odbywać praktyki (pracować) na innych Wydziałach naszej Uczelni.
 9. Czy mogę zaliczyć praktykę poprzez wykonywanie pracy o charakterze nauczycielskim?
  NIE. Nasze kierunki studiów nie zawierają w swym programie przygotowania nauczycielskiego, taka działalność nie jest bezpośrednio związana z kierunkiem studiów.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem