Studia II stopnia (magisterskie)

Kształcenie na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia realizowane jest na czterech specjalnościach:

 • Biotechnologia Chemiczna - Leki i Kosmetyki
  Studia są nastawione na praktyczne wykorzystanie osiągnięć nauk biologicznych i chemicznych, w szczególności w przemysłach: farmaceutycznym, kosmetycznym, chemii gospodarczej i ochrony środowiska.
  Absolwenci tej specjalności uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania i wytwarzania produktów farmaceutycznych i kosmetycznych, począwszy od opracowania koncepcji aż do etapu wdrażania do produkcji. Ich miejscem pracy są przede wszystkim: zaplecze badawczo-naukowe firm z obszaru przemysłu biotechnologicznego, firmy konsultingowe i administracja państwowa.
 • Biotechnologia Przemysłowa
  Specjalność obejmuje zagadnienia przemysłowej realizacji procesów biotechnologicznych. Program ukierunkowany jest na wszechstronne kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w wielu gałęziach przemysłu (m.in. w przemyśle farmaceutycznym, chemii przemysłowej, spożywczym), a także w zapleczu naukowo-badawczym biotechnologii, biurach projektowych oraz w firmach konsultingowych.
 • Mikrobioanalityka
  Studenci poznają zagadnienia obejmujące bioanalitykę, analityczną kontrolę bioprocesów, wytwarzanie i charakteryzację materiałów biokompatybilnych. Duży nacisk jest położony na miniaturowe narzędzia „Lab-on-a-Chip” i metodyki pozwalające na operacje jednostkowe w mikroskali, np. mikrobioreaktorów do syntez z udziałem enzymów czy hodowli komórkowych. Miniaturowa skala stosowanych narzędzi oraz specyfika materiału biologicznego wymaga wiedzy i praktyki dotyczącej materiałów biokompatybilnych i metod oceny biozgodności.
  Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w zapleczu naukowo-badawczym biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i proteomiki, laboratoriach bioanalitycznych oraz firmach biotechnologicznych.
 • Applied Biotechnology(specjalność prowadzona w języku angielskim)
  The program contains a wide range of specialist subjects (modelling of bioprocesses, regulation of biotechnological processes, separation processes in biotechnology, laboratory of technological and biotechnological processes, biotechnology of natural resources, etc.) which, together with bioanalytical and selective subjects (bioanalytics, sensors and biosensors, microbioanalytics), constitute an interesting offer for students. The program is focused on education of specialists prepared for employment in many biotechnological branches of industry (e.g. pharmaceutical, food or composting industry).
  Our Alumni can expect to be competent to carry out scientific research in biotechnology laboratories as well as to work at planning or consulting companies.

Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące m.in.: inżynierii bioreaktorów i metodyki pracy doświadczalnej.

Wyboru tematu pracy magisterskiej studenci dokonują na początku 2. semestru studiów II stopnia. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem