Programy międzynarodowe

Erasmus+

Erasmus+ to europejski program edukacyjny realizowany w latach 2014-2020, który w ramach działania „Akcja 1: mobilność edukacyjna studentów i pracowników” umożliwia wymianę nauczycieli akademickich (STA), wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych (STT) oraz wyjazdy nauczycieli akademickich i personelu administracyjnego na monitoringi, konferencje i szkolenia (konferencje oraz szkolenia muszą dotyczyć edukacyjnych programów międzynarodowych).

Wyjazdy STA mogą być realizowane wyłącznie do uczelni zagranicznych, z którymi Wydział Chemiczny ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Wykaz umów znajdą Państwo w załączniku: wykaz umów (.pdf) . Podstawę kwalifikacji stanowi ocena uzgodnionego z instytucją przyjmującą indywidualnego programu nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement). Pierwszeństwo przy kwalifikacji, w przypadku nauczycieli spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy i deklarujące wyjazd do jednej uczelni. Nauczyciel zakwalifikowany do programu musi być pracownikiem Politechniki Warszawskiej (podstawą zatrudnienia powinno być mianowanie lub umowa o pracę). Nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia w czasie tygodniowego pobytu minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych. Minimalny okres podlegający dofinansowaniu to 2 dni robocze, a maksymalny to 5 dni roboczych z wyłączeniem czasu podróży.

Wyjazdy STT mogą być realizowane do instytucji szkolnictwa wyższego, posiadających kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), lub każdej publicznej bądź prywatnej organizacji prowadzącej działalność na rynku pracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia lub na rzecz młodzieży. Celem wyjazdu musi być podnoszenie kwalifikacji. Wyjazdy te nie obejmują udziału w seminariach i konferencjach.

Dzienna stawka wsparcia finansowego przy wyjazdach trwających do 14 dni wynosi 130 EURO (Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania), 110 EURO (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy), 100 EURO (Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja) lub 80 EURO (Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia). Osoba wyjeżdżająca uzyskuje także dofinansowanie biletu w postaci ryczałtu. Jeśli podróż odbywa się samochodem, ryczałt wyliczany jest na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika, za pomocą kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską (kalkulator odległości: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4). Osoba wyjeżdżająca zobowiązana jest do zakupu pakietu ubezpieczeniowego (OC, NNW, KL).

Uwaga: Wyjazdy realizowane w ramach programu Erasmus+ nie mogą być jednocześnie dofinansowywane z innych funduszy Unii Europejskiej.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo w przewodniku Erasmus+ programme guide (.pdf) oraz na stronie internetowej: https://www.cwm.pw.edu.pl/Programy-edukacyjne/Erasmus/Wyjazdy-pracownikow.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem