Studia II stopnia (magisterskie)

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna realizowane jest na sześciu specjalnościach:

  • Chemia Medyczna Student uzyskuje wiedzę i umiejętności z pogranicza chemii, farmakologii i biologii medycznej niezbędne do projektowania, syntezy oraz modyfikacji substancji o żądanej aktywności biologicznej.
    Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w firmach farmaceutycznych oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych związanych z projektowaniem i badaniem leków.
  • Nanomateriały i Nanotechnologie Specjalność obejmuje zagadnienia związane z syntezą nanomateriałów i nanostruktur (nanokryształy, nanocząstki, nanowarstwy, kropki kwantowe, materiały nanoporowate) oraz badaniami ich struktury i właściwości.
    Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w zakładach, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych, zajmujących się projektowaniem i wytwarzaniem nowoczesnych materiałów dla potrzeb m.in. energetyki, medycyny i motoryzacji.
  • Funkcjonalne Materiały Polimerowe i Wysokoenergetyczne Specjalność obejmuje zagadnienia związane z syntezą materiałów funkcjonalnych, polimerów organicznych oraz kompozytowych, specyficznymi metodami badań materiałów, aplikacjami materiałów funkcjonalnych (np. polimerów z surowców odnawialnych i biopolimerów, nanokompozytów, polimerów elektroaktywnych, ceramiki inżynierskiej i bioceramiki,), recyklingiem materiałów polimerowych, fizykochemiczną charakterystyką materiałów.
  • Analityka i Fizykochemia Procesów i Materiałów W ramach specjalności studentom studiów II stopnia proponuje się przedmioty, takie jak termodynamika równowag fazowych, projektowanie procesów technologicznych, proces analityczny i miniaturyzacja, techniki spektroskopowe i spektrometryczne, rentgenowska analiza strukturalna oraz elektrochemia analityczna.
  • Technologia Chemiczna i Kataliza Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem procesów technologicznych, budową i projektowaniem nowoczesnych reaktorów, jak i współczesnymi technikami sterowania procesami oraz metodami wytwarzania zaawansowanych materiałów ceramicznych, mających zastosowanie w przemyśle elektronicznym, motoryzacyjnym, lotniczym i medycynie.
  • Technologie Konwersji i Magazynowania Energii Specjalność obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem, syntezą, recyklingiem oraz charakteryzacją materiałów używanych do konstrukcji urządzeń do magazynowania oraz konwersji energii (ogniw różnego typu, w tym: Li-ion, Na-ion, ogniw paliwowych, fotowoltaicznych). Specjalność ma charakter interdyscyplinarny. Program specjalności jest realizowany m.in. przy udziale Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Wydziału Fizyki.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w przemyśle chemicznym, ceramicznym, elektrochemicznym, laboratoriach zajmujących się syntezą, firmach farmaceutycznych, instytutach naukowo-badawczych oraz biurach projektowych.

Program studiów II stopnia składa się z części wspólnej, przeznaczonej dla wszystkich studentów i poświęconej kształceniu w zakresie niezbędnym dla każdego technologa chemika, oraz z części specjalistycznej – różnej dla poszczególnych specjalności. Wśród przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów prowadzone są zajęcia dotyczące, m.in.: chemii związków molekularnych i nanomateriałów, fizykochemii powierzchni, przemysłowych procesów katalitycznych i modelowania procesów technologicznych.

Wyboru tematu pracy magisterskiej studenci dokonują na początku 2. semestru studiów II stopnia. Praca dyplomowa może być realizowana w każdej jednostce dydaktycznej Wydziału Chemicznego.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem