Założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

(wg Uchwały nr 122/XLVI/2006 Senatu PW z dnia 29.11.2006)

Zasadniczymi celami systemu zapewnienia jakości kształcenia są:

 • Wprowadzenie mechanizmów zapewniających wysoką jakość kształcenia,
 • Podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • Wprowadzenie mechanizmów zapewniających, że programy nauczania będą opierać się na spółczesnych osiągnięciach nauki i techniki oraz spełniać będą wymagania rynku pracy,
 • Zapewnienie wysokiego poziomu i stałego rozwoju kadry nauczającej,
 • Przestrzeganie standardów akademickich,
 • Informowanie społeczeństwa (a w szczególności potencjalnych kandydatów na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli) o jakości i poziomie wykształcenia absolwentów Uczelni.

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) (.pdf)
Wydziałowa Ksiega Jakości Kształcenia (.pdf)

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia to zbiór postępowań w zakresie działań na rzecz jakości kształcenia. Dokument ten zawiera opis systemu, określa odpowiedzialności osób zarządzających systemem i odpowiedzialności kierowników jednostek wydziału (instytutów, katedr czy zakładów) za wykonywanie przypisanych działań, sposób wykorzystywania przez statutowe organy wydziału informacji o sukcesach i niepowodzeniach w realizacji zadań oraz sposobów wykorzystywania tych informacji do prowadzenia racjonalnej polityki kadrowej i finansowej wydziału. 

System ma charakter samooceny i obejmuje procedury wewnętrzne, uwzględniające następujące elementy:

 1. Struktura studiów
  1. Okresowy przegląd działania Elastycznego Systemu Studiów (ESS) i Systemu Akumulacji i Transferu Punktowego (Systemu punktowego).
 2. Plany studiów i programy kształcenia
  1. Hospitacje zajęć dydaktycznych,
  2. Ocena zajęć dydaktycznych przez studentów i zasięganie opinii absolwentów,
  3. Okresowy przegląd planów i programów kształcenia,
  4. Monitorowanie systemu egzaminowania,
  5. Monitorowanie procedur dyplomowania.
 3. Kadra nauczająca
  1. Działania na rzecz rozwoju i doskonalenia kadry dydaktycznej.
 4. Warunki techniczne realizacji zajęć dydaktycznych
  1. Okresowy przegląd warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, warunków studiowania oraz materiałów dydaktycznych,
  2. Okresowy przegląd laboratoriów i pracowni specjalistycznych przeznaczonych do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych.
 5. Oceny działania Systemu
  1. Przygotowanie raportów o stanie realizacji zadań, wynikających z Systemu dla Rady Wydziału,
  2. Przygotowanie raportów dla Władz Uczelni i Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem