FAQ

1. Byłem na praktyce zagranicznej. Czy może być zaliczona jako praktyka obowiązkowa?

Może, jeśli jest zgodna tematycznie z profilem studiów i trwała minimum 4 tygodnie. Trzeba przedstawić:
a) Zaakceptowany plan praktyki
b) Zaświadczenie o odbyciu praktyki
c) Sprawozdanie z przebiegu praktyki

2. W firmie nie chcą mi wypełnić i podpisać planu praktyki. Co robić?

Bez kompletu informacji wskazanych w formularzu planu praktyki (daty, miejsce, zakres tematyczny - potwierdzone oryginalnym podpisem) Pełnomocnik nie może przygotować umowy i wydać skierowania na praktykę.
Zgodę na praktykę i termin odbywania praktyki trzeba ustalić w firmie.
Po przydzieleniu do konkretnego działu - skontaktować się (mail, telefon, wizyta) z jego kierownikiem - czy inną osobą kompetentną merytorycznie (opiekun praktyki), która będzie wiedziała, czym dany dział się zajmuje.
Wtedy uzgodnić na piśmie (w planie praktyki) - co praktykant będzie tam robił w czasie swojego pobytu. Opiekun, bądź Szef działu, gdzie ma być praktyka, powinien potwierdzić swoim podpisem (i pieczęcią) ustalenia zawarte w planie (na 2 egzemplarzach).
To nie jest umowa - nie musi się podpisywać Dyrekcja. Firma nie jest jeszcze do niczego zobowiązana, dopiero wyraża wolę przyjęcia praktykanta. Dopiero po poświadczeniu planu należy go okazać Pełnomocnikowi.

3. Jak uzyskać dofinansowanie kosztów poniesionych w ramach praktyki?

Możliwość uzyskania takiego dofinansowania mają tylko ci studenci, którzy odbyli praktykę OBOWIĄZKOWĄ w Polsce poza stałym miejscem zamieszkania i siedzibą Uczelni (czyli poza miastem - Warszawą). Trzeba złożyć podanie (wzór w plikach do pobrania) i należycie udokumentować koszty zakwaterowania i dojazdu - tylko komunikacja publiczna!

4. Znalazłam miejsce na praktykę, zgodzili się mnie przyjąć i chcą skierowanie. O co chodzi?

Każdy student dostanie skierowanie, ale musi zgłosić się do Pełnomocnika z wymaganymi dokumentami (patrz Formalności i Finanse). Jeśli z daną Instytucją mamy podpisane porozumienie stałe - nie trzeba mieć planu praktyki, ale należy mieć jakiś "ślad" z firmy (mail, pismo) potwierdzające ich zgodę na odbycie praktyki oraz ustalone daty. W sytuacjach trudnych czy nietypowych byłoby dobrze skontaktować się osobiście z Pełnomocnikiem.

5. Wykonywałem pracę (na umowę) o tematyce zgodnej z profilem studiów. Czy mogę tym zaliczyć praktykę?

Tak, to może być uznane, trzeba przedstawić sprawozdanie z jej przebiegu i zaświadczenie o zatrudnieniu.
Podobnie: Student prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki, po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Chcę odbyć kolejną praktykę (obowiązkową już zaliczyłam). Czy będzie ona zaliczona i wpisana do suplementu?

Tak, jeśli tematycznie pasuje do profilu studiów. Będzie traktowana jako praktyka "dodatkowa". Organizuje się ją analogicznie jak obowiązkową.
Co się różni:
- nie ma ograniczeń czasowych: w czasie studiów I-ego (po praktyce obowiązkowej) lub II-ego stopnia; dowolny czas trwania praktyki;
- nie podlega dofinansowaniu.
Można znaleźć miejsce samemu, bądź skorzystać z oferty Wydziału, czy Biura Karier PW.

7. Czy na studiach 2. stopnia mogę odbyć praktykę? Czy muszę przejść taką samą procedurę jak ws. praktyk obowiązkowych?

Na drugim stopniu studiów można odbyć praktykę, która będzie zaliczona jako dodatkowa. Czym się różni - patrz punkt 6.
Jeśli firma chce umowy w sprawie praktyk z Uczelnią (Wydziałem) - procedura taka sama jak dla praktyk obowiązkowych (plan, NNW, wirtualny dziekanat, itd).
Natomiast jeśli firma jest gotowa podpisać umowę ze studentem jako osobą fizyczną (praktykantem) bez pośrednictwa Uczelni - to można tak zrobić.
By taka praktyka była uznana na Wydziale - trzeba po jej odbyciu: wypełnić dane w wirtualnym dziekanacie i dostarczyć do Pełnomocnika:
kopię umowy o praktykę, zaświadczenie o jej odbyciu z krótką informacją o zakresie merytorycznym prac.

8. Czy mogę zaliczyć praktykę poprzez wykonywanie pracy / wolontariat na Wydziale Chemicznym PW?

NIE. Ale można odbywać praktyki (pracować) na innych Wydziałach naszej Uczelni.

9. Czy mogę zaliczyć praktykę poprzez wykonywanie pracy o charakterze nauczycielskim?

NIE. Nasze kierunki studiów nie zawierają w swym programie przygotowania nauczycielskiego, taka działalność nie jest bezpośrednio związana z kierunkiem studiów.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem