Zalecenia sposobu oceny dorobku naukowego przy przewodach habilitacyjnych

Zalecenia sposobu oceny dorobku naukowego przy przewodach habilitacyjnych otwieranych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne

(Uchwała nr 41/5/2020 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia 21.01.2020 r.)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Chemiczne wprowadza kryteria oceny dorobku naukowego kandydata, których spełnienie jest zalecane przy wyrażeniu zgody na prowadzenie postępowania habilitacyjnego. Kryteria nie stanowią warunku koniecznego ani wystarczającego, a opinię o ich spełnieniu wydaje zespół powołany przez Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny na wniosek kandydata. Każdy z wniosków powinien być rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem swojej specyfiki.

Szczegółowe zalecenia przy ocenie dorobku naukowego kandydata:

  1. Osiągnięcia naukowe kandydata, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, powinny obejmować co najmniej 15 pozycji (artykuły, monografie) o sumarycznym IF ok. 35, przy czym liczba cytowań niezależnych tych publikacji powinna wynosić ok. 25. Sumaryczna liczba cytowań niezależnych wszystkich prac kandydata powinna wynosić przynajmniej 50.
  2. Jeżeli osiągnięciem naukowym (stanowiącym znaczący wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej) jest cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych (zgodnie z art. 219 ust. 1 pkt 2b Ustawy z 20.07.2018), powinien on obejmować ok. 10 spójnych tematycznie publikacji o odpowiednim poziomie naukowym, przy czym w większości prac kandydat powinien być pierwszym autorem lub autorem korespondencyjnym.
  3. Kandydat powinien przynajmniej raz pełnić funkcję kierownika grantu badawczego finansowanego przez MNiSzW, NCN, NCBiR lub innego porównywalnego projektu zewnętrznego.
  4. Kandydat powinien wykazywać się istotną aktywnością naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej, w szczególności zagranicznej (współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą).
  5. Dodatkowymi elementami oceny dorobku kandydata mogą być:
  • publikacje książkowe (monografie, rozdziały w monografiach) o profilu naukowym, najlepiej w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym,
  • oryginalne osiągnięcia projektowe, technologiczne lub konstrukcyjne (w tym uzyskane patenty).

Zalecenia... do pobrania (.pdf)

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR