Pomiary UV-Vis

Zakład Katalizy i Chemii Metaloorganicznej

Pomiary UV-Vis na spektrofotometrze HITACHI U-3300

Koszty pomiaru:

  na zlecenie pracowników Wydziału Chemicznego PW pozostałe
koszt za godzinę netto, zł 70,00 zł 90,00 zł

W przypadku większej ilości próbek oraz przy próbkach niestandardowych cena ustalana jest  indywidualnie.

Kontakt:

dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz
malgorzata.pietkiewicz@pw.edu.pl
tel. 22 234 7315

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR