Zasady przyjęć na studia II stopnia

Zasady przyjęć na studia drugiego stopnia, kierunek Biotechnologia, Wydział Chemiczny PW

Wydział Chemiczny prowadzi stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biotechnologia:

- 3-semestralne - dla kandydatów z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunkach Biotechnologia i innych, jeśli różnice programowe nie przekraczają 40% wymiaru przedmiotów podstawowych i kierunkowych określonych w Standardach Kształcenia dla studiów inżynierskich na kierunku Biotechnologia.
Przy wystąpieniu większych różnic programowych decyzję o dopuszczeniu kandydata do postępowania kwalifikacyjnego podejmuje Dziekan. Dziekan może określić zakres niezbędnych uzupełnień programowych.

- 4-semestralne – dla kandydatów:
a) z tytułem zawodowym licencjata uzyskanym na kierunku Biotechnologia lub magistra uzyskanym na kierunkach: Biochemia, Chemia, Farmacja i Biologia;
b) z tytułem zawodowym inżyniera uzyskanym na kierunkach: Technologia Chemiczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, Ochrona Środowiska i Inżynieria Środowiska. Braki programowe kandydatów, których uzupełnienie jest niezbędne do kontynuowania studiów II stopnia, nie mogą przekraczać pracochłonności jednego semestru (30 punktów ECTS).

Rekrutację przeprowadza Komisja powołana przez Radę Wydziału Chemicznego, na podstawie regulaminu i harmonogramu zatwierdzonych przez Radę.

Limit miejsc na studia 3-semestralne i 4-semestralne proponuje Rada Wydziału. Rada określa też liczbę miejsc na specjalnościach.

Studia 3-semestralne

Rekrutacja odbywa się w zimowej przerwie semestralnej, a studia rozpoczynają się w semestrze letnim.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia. Na tej podstawie ustala się listę rankingową kandydatów.

Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej kandydatów.

Studia 4-semestralne

Rekrutacja odbywa się w sierpniu, a studia rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie oceny ze studiów pierwszego stopnia.

Pierwszy semestr studiów ma charakter uzupełniający (wyrównanie braków programowych). Semestr ten jest realizowany w formie studiów jednolitych lub indywidualnego toku studiów. Program tego semestru obejmuje przedmioty kierunkowe prowadzone na studiach pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia. Program następnych trzech semestrów pokrywa się z programem studiów 3-semestralnych.

Kandydaci deklarują wybór specjalności w kolejności preferencji po pierwszym semestrze. Podział na specjalności następuje na podstawie miejsca na liście rankingowej, o której mowa w punkcie 6, przy czym w tym przypadku jest uwzględniana średnia ważona: oceny ze studiów pierwszego stopnia i ocen z przedmiotów na I semestrze studiów drugiego stopnia.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem