TRI-BIO-CHEM – studia doktoranckie

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

"Od chemii do bioinnowacji dla lepszego życia"

 
  • Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych
  • Najnowsza infrastruktura badawcza

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 07 września 2018 r. zakończono nabór do Projektu.
   
   

  

W 2017 r. na mocy porozumienia trzech jednostek naukowo-badawczych: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego zostały powołane czteroletnie Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie TRI-BIO-CHEM (finansowane przez NCBiR w ramach unijnego projektu POWER 3.2).

Doktoranci otrzymują miesięczne stypendium w wysokości 1 500,00 zł oraz miesięczny dodatek naukowy w wysokości 2 100,00 zł.
  

  
Cel Projektu

Wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik fizykochemicznych chemii obliczeniowej, biologii molekularnej i biofizyki w badaniach ukierunkowanych na poznanie struktury i zrozumienie mechanizmów działania białek istotnych w chorobach cywilizacyjnych oraz udoskonalenie metod i materiałów wykorzystywanych w terapiach i diagnostyce medycznej.

   
Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Projekt realizowany w ramach Konsorcjum: Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Wartość Projektu: 4 166 392,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 511 435,60 zł (84,28%)

  
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.tribiochem.pl/.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem