Informacje Dziekanatów TCh i Bio

 

Informacja dla studentów 1 roku w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać:

Proszę zalogować się do systemu USOS (https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default), aby poznać swój numer albumu,  indywidualny numer konta bankowego oraz numer grupy dziekańskiej.

Zachęcamy również do pobrania aplikacji na telefon.

1. Wybór przedmiotów

Należy zalogować się do systemu USOS i zadeklarować przedmioty, na które będziecie Państwo uczęszczać w semestrze zimowym (przedmioty studenci deklarują samodzielnie co semestr). Wybierając przedmioty proszę kierować się informatorem dostępnym na stronie wydziałowej Wydziału  Chemicznego: www.ch.pw.edu.pl w zakładce Studenci – Informacje Dziekanatów – Program Studiów.  Na semestrze 1 należy wybrać wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów.

Grupę zajęciową na ćwiczeniach/laboratorium należy wybierać taką jak grupa dziekańska.

Odnośnie przedmiotu „Przysposobienie biblioteczne” - informację na temat zapisu na ten przedmiot można będzie uzyskać w Bibliotece Wydziałowej po 01.10.

Studenci, którzy są zainteresowani przepisaniem ocen (studiowali wcześniej na Wydziale Chemicznym/innym Wydziale Politechniki Warszawskiej) proszeni są o złożenie do dnia 10 września stosownego podania (w USOS nie należy rejestrować się na przedmioty, o których przepisanie się wnioskuje)

 

2. Badania lekarskie

Przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć do Dziekanatu swojego kierunku zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania. Na zaświadczeniu musi być podana data następnego badania, inaczej zaświadczenie jest nieważne!

3. Legitymacje studenckie

Wpłaty (22zł) za legitymację należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). O terminie wydawania legitymacji poinformujemy Państwa później.

Przy odbiorze legitymacji należy dostarczyć do Dziekanatu:

 - zaświadczenie lekarskie

- potwierdzenie  dokonania opłaty

- wypełnione

Oświadczenie 1 (.docx)

dot.

- wypełnione

Oświadczenie 2 (.docx)

dot.

 

4. Microsoft Teams

Wszyscy studenci powinni pobrać aplikację Microsoft Teams, ponieważ za jej pośrednictwem będziemy przekazywać Państwu wszystkie ogłoszenia. 01.10.2022 zostaną Państwu aktywowane konta w domenie @stud.pw.edu.pl, które są niezbędne do zalogowania się do aplikacji MS Teams. W tym terminie również na stronie wydziałowej pojawi się link z zaproszeniem do grupy.

Przeniesienie z innych uczelni

Procedura przyjęcia na studia w trybie przeniesienia zewnętrznego:

Kandydat składa wniosek wraz z załącznikami w Biurze ds. Przyjęć na Studia (pok. nr 66, Gmach Główny PW) do dnia 31.08.  Załączniki:

- zaświadczenie o zaliczeniu pierwszego roku studiów na studiach I stopnia lub studiach jednolitych lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia

- zgoda uczelni macierzystej na odejście z uczelni

- dokumentacja przebiegu studiów - wykaz ocen

- dokument stanowiący podstawę przyjęcia na studia (matura w przypadku przeniesienia na studia I stopnia, dyplom ukończenia studiów I stopnia w przypadku przeniesienia na studia II stopnia)

Opłaty

Wszelkie opłaty należy wpłacać na INDYWIDUALNE konto studenta 

 

Opłaty za wydanie dyplomu:

za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł - dotyczy Studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019 r.,

za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł,

za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą - 19 zł,

Opłaty za wydanie dokumentów:

za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł (33 zł w przypadku wydania duplikatu).

Do odebrania legitymacji NIEZBĘDNE jest potwierdzenie wykonania przelewu.

(na podstawie decyzji Rektora PW z dnia 6 lutego 2007 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok 2021/22

Wszystkie informacje dot. stypendium ministra są dostępne na stronie MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia

 

Informacja na temat stypendiów MEiN za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 z dn. 03.09.2021 r.,

pod którą znajdują się:

- dane dot. osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra (konkurs SST02)

- oświadczenie studenta (załączamy zawsze)

- przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć (np. Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową albo rozdział w monografii naukowej, itp.)  

 

Oświadczenie studenta i wszystkie oświadczenia dot. zgłoszonych osiągnięć trzeba wypełnić, wydrukować, zeskanować i przesłać.

Jeśli do danego artykułu jest dołączana strona tytułowa i oświadczenie o procentowym wkładzie to proszę to zeskanować do 1 pliku.  

 

Składanie wniosków o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022,

pod którym znajdują się:

- WYTYCZNE dotyczące sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla studentów na rok akademicki 2021/2022

- Instrukcja wypełniania wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów w systemie ZSUN/OSF

W załączeniu wniosek o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022, który proszę wypełnić i przesłać oraz przykładowy wypełniony wniosek.

We wniosku proszę wypełnić wszystkie pola w części A, B, w części C – te osiągnięcia, które macie (wszystkie dane znajdujące się przy danym osiągnięciu).

Proszę uważnie czytać polecenia.

Nie wypełniacie nic w OSF-ie !!!

Wydziałowym koordynatorem wniosków jest p. mgr inż. Magda Szymańska.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres: magda.szymanska@ch.pw.edu.pl do 14.10.2021.     To jest termin ostateczny!!!!

W razie pytań proszę dzwonić (22) 234-14-86

Wniosek (.docx)

Skany dokumentów do wysłania wraz z wnioskiem o stypendium ministra:  

Oświadczenie autora

 

Monografia – 2 dokumenty do każdej monografii

1.Kopia stron monografii naukowej zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI, 2wstęp do monografii, spis treści monografii.
2.Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową albo rozdział w monografii naukowej, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa

 

Artykuł – 2 dokumenty do każdego artykułu

1.Kopia stron czasopisma naukowego zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISSN, DOI.

2.Oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w artykuł naukowy wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa

 

Projekt badawczy – 1 dokument do każdego projektu

1.Oświadczenie kierownika projektu badawczego zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu.

Referat na konferencji – 3 dokumenty do każdego referatu

1.Certyfikat lub dyplom wydany przez organizatora konferencji naukowej potwierdzający wygłoszenie referatu naukowego

2. Program konferencji naukowej lub materiał pokonferencyjny zawierający tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów

3. Oświadczenie studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej

 

Nagrody naukowe – 3 dokumenty do każdej nagrody

1.Dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie
2. Regulamin konkursu

3. Informacja organizatora o wynikach konkursu, zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów

 

Utwór muzyczny – 1 dokument do każdego utworu

1.Oświadczenie studenta o autorstwie lub o wykonaniu utworu muzycznego lub innej formy muzycznej

 

Utwór na płycie – 1 dokument do każdego utworu

1. Oświadczenie studenta o autorstwie utworu lub utworów muzycznych nagranych na płycie lub o wkładzie autorskim w ich powstanie

 

Utwór audiowizualny – 1 dokument do każdego utworu

1.Oświadczenie twórcy utworu audiowizualnego o udziale studenta w jego powstaniu

 

Spektakl teatralny – 1 dokument do każdego spektaklu

1.Oświadczenie twórcy spektaklu o udziale studenta w jego powstaniu.

 

Formy choreograficzne – 1 dokument do każdej formy

1.Oświadczenie studenta o autorstwie formy choreograficznej

 

Dzieła plastyczne lub choreograficzne – 2 dokumenty do każdego dzieła

1.Oświadczenie studenta o autorstwie dzieła plastycznego lub architektonicznego

2. Dokumentacja wizualna dzieła

 

Autorskie wystawy plastyczne – 2 dokumenty do każdej wystawy

1.Oświadczenie organizatora wystawy o indywidualnym autorskim charakterze wystawy

2.Dokumentacja wizualna wystawy

 

Uzyskane nagrody artystyczne – 3 dokumenty do każdej nagrody

1.Dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie

2. Regulamin konkursu

3. Informacja organizatora o wynikach konkursu zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów

 

Osiągnięcia sportowe – 1 dokument do każdego osiągnięcia

1. Oświadczenie właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.
Nie należy zamieszczać kopii dyplomów albo zdjęć medali i pucharów uzyskanych w zawodach sportowych.

Ubezpieczenie NNW

Oferta aktualna w roku akademickim 2021/2022!
W celu ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokonać wpłaty (39 zł.) na nr konta: 71124010535111810000100091.W tytule wpłaty proszę dopisać imię i nazwisko, nr albumu, Wydział PW oraz informację, że wpłata dotyczy ubezpieczenia NNW!

UNIQA_OWU_NNW (.pdf)

Zaświadczenie o ubezpieczeniu można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, przebywania w obiektach Wydziału Chemicznego, zasad przechowywania i udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz działań w sytuacjach awaryjnych.

http://www.ch.pw.edu.pl/content/download/5553/37241

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem:

Oświadczenie (.docx)

Opłaty za usługi edukacyjne

Opłaty za usługi edukacyjne

Komunikat dotyczący zmiany numerów kont bankowych na które należy dokonywać płatności za usługi edukacyjne - OBOWIĄZUJE OD 01.09.2015

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wpłaty z tytułu opłat za studia, legitymacje, dyplomy począwszy od dnia 01.09.2015 r. należy dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. Indywidualne numery kont bankowych są dostępne w systemie USOSWeb na stronie:

https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/rozliczenia

Informacje dotyczące logowania się do systemu znajdują się na stronie głównej serwisu

W przypadku problemów z logowaniem do systemu, należy zwrócić się do dziekanatu Wydziału.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem