Informacje Dziekanatów TCh i Bio

 

Ubezpieczenie NNW

Oferta aktualna w roku akademickim 2022/2023!

Zaświadczenie o ubezpieczeniu można uzyskać w Kwesturze - Sekcja Stypendialna w Budynku Administracji, ul. Noakowskiego 18/20, pokój 325.

Opłaty

Wszelkie opłaty należy wpłacać na INDYWIDUALNE konto studenta 

 

Opłaty za wydanie dyplomu:

dotyczy tylko Studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2019r. - wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 zł.

za wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych - 30 zł,

za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą - 19 zł,

Opłaty za wydanie dokumentów:

za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł (33 zł w przypadku wydania duplikatu).

Do odebrania legitymacji NIEZBĘDNE jest potwierdzenie wykonania przelewu.

(na podstawie decyzji Rektora PW z dnia 6 lutego 2007 w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat za wydanie dokumentów stwierdzających przebieg i ukończenie studiów w Politechnice Warszawskiej)

Informacja dla studentów 1 roku w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać:

Proszę zalogować się do systemu USOS (https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default), aby poznać swój numer albumu,  indywidualny numer konta bankowego oraz numer grupy dziekańskiej.

Zachęcamy również do pobrania aplikacji na telefon.

1. Wybór przedmiotów

Należy zalogować się do systemu USOS i zadeklarować przedmioty, na które będziecie Państwo uczęszczać w semestrze zimowym (przedmioty studenci deklarują samodzielnie co semestr). Wybierając przedmioty proszę kierować się informatorem dostępnym na stronie wydziałowej Wydziału  Chemicznego: www.ch.pw.edu.pl w zakładce Studenci – Informacje Dziekanatów – Program Studiów.  Na semestrze 1 należy wybrać wszystkie przedmioty przewidziane programem studiów.

Grupę zajęciową na ćwiczeniach/laboratorium należy wybierać taką jak grupa dziekańska.

Odnośnie przedmiotu „Przysposobienie biblioteczne” - informację na temat zapisu na ten przedmiot można będzie uzyskać w Bibliotece Wydziałowej po 01.10.

Studenci, którzy są zainteresowani przepisaniem ocen (studiowali wcześniej na Wydziale Chemicznym/innym Wydziale Politechniki Warszawskiej) proszeni są o złożenie do dnia 10 września stosownego podania (w USOS nie należy rejestrować się na przedmioty, o których przepisanie się wnioskuje)

 

2. Badania lekarskie

Przed rozpoczęciem zajęć należy dostarczyć do Dziekanatu swojego kierunku zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania. Na zaświadczeniu musi być podana data następnego badania, inaczej zaświadczenie jest nieważne!

3. Legitymacje studenckie

Legitymacje studenckie będą wydawane od dn. 26.09 br.

Wpłaty (22zł) za legitymację należy dokonać na indywidualny numer konta (dostępny w systemie USOS). O terminie wydawania legitymacji poinformujemy Państwa później.

Przy odbiorze legitymacji należy dostarczyć do Dziekanatu:

 - zaświadczenie lekarskie

- potwierdzenie  dokonania opłaty

- wypełnione

Oświadczenie 1 (.docx)

dot.

- wypełnione

Oświadczenie 2 (.docx)

dot.

 

4. Microsoft Teams

Wszyscy studenci powinni pobrać aplikację Microsoft Teams, ponieważ za jej pośrednictwem będziemy przekazywać Państwu wszystkie ogłoszenia. 01.10.2022 zostaną Państwu aktywowane konta w domenie @stud.pw.edu.pl, które są niezbędne do zalogowania się do aplikacji MS Teams. W tym terminie również na stronie wydziałowej pojawi się link z zaproszeniem do grupy.

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego

Zarządzenie nr 3/2018 Dziekana Wydziału Chemicznego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, przebywania w obiektach Wydziału Chemicznego, zasad przechowywania i udostępniania kluczy do pomieszczeń oraz działań w sytuacjach awaryjnych.

http://www.ch.pw.edu.pl/content/download/5553/37241

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku.

Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem:

Oświadczenie (.docx)

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem