Przyjmowanie studentów z zewnątrz na praktykę na Wydziale Chemicznym PW

Informacja dla pracowników Wydziału

Przekonanie się, że wiedza zdobyta na Uczelni naprawdę przydaje się z życiu, jest bardzo cennym doświadczeniem dla wszystkich studentów.

Niektórzy zdobywają je w firmach komercyjnych, inni w instytutach lub na uczelni. Również na naszym Wydziale gościmy czasem studentów-praktykantów. Pobyt osoby na praktyce powinien być sformalizowany.

  
Ważne

Jeżeli zechcą Państwo objąć opieką studenta z innej Uczelni, proszę pamiętać, że każda Uczelnia ma swoje wymagania i wzory dokumentów.

Student zgłaszający się do nas powinien dopilnować formalności zgodnie z wymaganiami jego Alma Mater.

Jeśli jest to student z innego Wydziału PW – musi załatwić formalności na swoim Wydziale.

   
Procedury wstępne

  • Ustalić program praktyki (określenie terminu, zakresu prac, nazwiska opiekuna praktyki ze strony Wydziału Chemicznego PW). Program ustala student z opiekunem.
  • Umowa
    Podpisanie umowy (porozumienia) jest bardzo ważne ze względu na kwestie: zabezpieczenia praw własności intelektualnej, ubezpieczenia studenta od NNW, RODO, ewidencji osób mających wstęp do budynków, czy w końcu uzyskania oficjalnego zaliczenia praktyki przez studenta.
    Umowę z ramienia Wydziału podpisuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk (nie opiekun praktyki!).
    Z innymi Wydziałami PW też musimy podpisywać umowy.
  • Skierowanie na praktykę– student musi dostarczyć opiekunowi skierowanie na praktykę, wystawione na macierzystym Wydziale.

Formalności należy dopełnić przed rozpoczęciem praktyki przez studenta z innej Uczelni/Wydziału.

  
Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Potwierdzenie odbycia praktyki na Wydziale Chemicznym PW – wg wzoru wymaganego przez Uczelnię macierzystą praktykanta, podpisuje Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich.

  
Zaliczenie praktyki

Student otrzyma je na swojej Uczelni/Wydziale po spełnieniu wymagań tej jednostki.

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem