Erasmus+

Erasmus+ to europejski program edukacyjny realizowany w latach 2014-2021, który w ramach działania „Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)” umożliwia studentom wyjazdy w celu zrealizowania części studiów w uczelniach partnerskich oraz w celu odbycia praktyki w uczelniach/instytucjach posiadających kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Na każdym poziomie studiów studentowi przysługuje kapitał mobilności - 12 miesięcy.

Wyjazdy na studia

Wyjazdy w celu zrealizowania części studiów mogą trwać od 3 do 12 miesięcy i obejmują uczelnie, z którymi Wydział Chemiczny ma podpisane umowy międzyinstytucjonalne. Wykaz uczelni dostępny jest w załączniku: wykaz uczelni (.pdf) .

Wysokość dofinansowania przysługującego studentom wyjeżdżającym na studia zależy od kraju, w którym student będzie studiował oraz od długości pobytu. Wsparcie finansowe wyliczane jest przy pomocy kalkulatora opracowanego przez Komisję Europejską z dokładnością do 1 dnia, przy założeniu, że 1 miesiąc = 30 dni.
Stawki obowiązujące w roku akademickim 2021 / 2022 podane zostaną w najbliższym czasie na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Politechniki Warszawskiej.
Przed wyjazdem student zobowiązany jest do podpisania umowy finansowej z CWM (ok. 3-4 tygodnie przed wyjazdem). Po podpisaniu umowy, w ciągu 30 dni wypłacana jest I rata dofinansowania (70%). II rata (30%) wypłacana jest po powrocie i rozliczeniu wyjazdu.

Podstawą wyjazdu jest ustalenie programu studiów (Learning Agreement for Studies). Wybierając przedmioty należy uwzględnić znajomość języka, przygotowanie merytoryczne oraz programy studiów. Learning Agreement powinien zapewnić studentowi zaliczenie okresu mobilności uwzględniając wymaganą liczbę ECTS, tj. 30 pkt. za semestr i powinien być zatwierdzony przez Pełnomocnika Dziekana ds. programów międzynarodowych oraz Prodziekana Wydziału Chemicznego ds. studiów. Wszystkie zmiany w Learning Agreement powinny być dokonane w terminie jednego miesiąca od daty wyjazdu studenta. Powrót studenta z zagranicy bez zdobycia określonej przez Wydział minimalnej liczby punktów kredytowych, na podstawie której Wydział będzie mógł przyznać minimum 20 ECTS za jeden semestr, prowadzi do konieczności zwrotu udzielonego wsparcia finansowego.

Każdy student jest zobowiązany wykupić przed wyjazdem ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. W krajach Unii Europejskiej podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Karta obejmuje tylko część świadczeń związanych z leczeniem. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach NFZ.

Wyjazdy na praktyki/staże

Praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Miejscem ich realizacji mogą być zagraniczne instytucje, przedsiębiorstwa, firmy, placówki naukowo-badawcze oraz uczelnie wyższe, które posiadają kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). W programie bierze udział 28 państw członkowskich UE, Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Turcja. W programie mogą wziąć udział studenci PW po bezwarunkowym ukończeniu 1 roku studiów oraz absolwenci PW (w tym przypadku warunkiem koniecznym jest udział w rekrutacji na ostatnim roku studiów). Łączna długość pobytu za granicą nie może przekroczyć 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów. Praktyka absolwencka musi rozpocząć się i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od obrony.

Stypendium Erasmus+ przyznawane jest maksymalnie na okres 3 miesięcy. Jest to forma dofinansowania, wyliczana z dokładnością do jednego dnia, która nie pokrywa pełnych kosztów pobytu. Istnieje możliwość wyjazdu na praktykę na dłuższy okres, np. 6 miesięcy z tzw. łączonym dofinansowaniem: 3 miesiące z grantem i 3 miesiące z dofinansowaniem zerowym. Instytucja przyjmująca może zaoferować: „kieszonkowe”, zakwaterowanie, wyżywienie lub refundację kosztów dojazdów.

Podstawą wyjazdu jest udział w rekrutacji wydziałowej, ale ze względu na ograniczoną ilość stypendiów zakwalifikowanie się na wydziale nie jest jednoznaczne z wyjazdem na praktykę. O kolejności przyznania dofinansowania decyduje dodatkowo kolejność składania w biurze CWM PW (przez osobę zrekrutowaną na Wydziale) wypełnionego i podpisanego przez pracodawcę, Pełnomocnika Dziekana ds. programu Erasmus+ oraz Prodziekana Wydziału Chemicznego ds. studiów „Learning Agreement for Traineeships”. Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd na praktykę zależy od wysokości dofinansowania przyznanego na dany rok akademicki przez Narodową Agencję.
Wysokość dofinansowania obowiązująca w roku akademickim 2021 / 2022 podana zostanie w najbliższym czasie na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) Politechniki Warszawskiej.
Wypłata stypendium następuje po podpisaniu umowy z CWM (max. 30 dni przed wyjazdem) i odbywa się w 2 ratach: pierwsza rata przed wyjazdem (70% grantu), druga rata (30% grantu) po powrocie i rozliczeniu praktyk. Uwaga: nie wolno łączyć programów finansowanych przez UE oraz uzyskiwać w tym samym czasie dodatkowego wsparcia z grantów np. NCN.

Wymagania

Aby móc ubiegać się o wyjazd na studia lub praktyki w ramach programu Erasmus+ należy:
- posiadać status studenta (być zarejestrowanym na studia inżynierskie lub magisterskie);
- posiadać niewykorzystany limit wyjazdów w programie Erasmus+ (kapitał mobilności);
- przystąpić do wydziałowej rekrutacji (wykaz dokumentów wymaganych podczas rekrutacji wymieniony będzie w ogłoszeniu rekrutacyjnym), przy rekrutacji uwzględnia się: średnią ważoną ocen z całego okresu studiów; znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie realizował studia lub praktykę, opinię o studencie, zaangażowanie w opiekę nad studentami z zagranicy oraz właściwą motywację;
uwaga: wyjazdy na ostatnim semestrze studiów inżynierskich lub magisterskich nie będą możliwe;
1. po zakwalifikowaniu do wyjazdu w wyznaczonym terminie należy złożyć dokumenty wymagane przez Wydział, CWM oraz Uczelnię Partnerską;
2. przed i po powrocie z mobilności należy wypełnić test językowy on-line; uzyskanie z testu wyniku na poziomie B1 powoduje automatyczne przyporządkowanie do osoby kursu językowego on-line (kurs nie jest obowiązkowy); z wypełnienia testu zwolnione są osoby, dla których język wykładowy/praktyki jest językiem ojczystym (języki dostępne w systemie: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, niderlandzki oraz włoski).

Szczegółowe informacje dotyczące mobilności w ramach Programu Erasmus+ dostępne są na stronie: https://erasmus.pw.edu.pl/ i uwzględniają następujące zagadnienia:

Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na studia:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Zasady-wyjazdow

Zasady wyjazdów w ramach programu Erasmus+ na praktyki:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Zasady-wyjazdow

WYJAZDY NA STUDIA
1. Formalności przed mobilnością:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-przed-mobilnoscia
2. Formalności w czasie mobilności:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-podczas-mobilnosci
3. Formalności po zakończeniu mobilności:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Formalnosci-po-mobilnosci
4. Wysokość stawki stypendium:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Wysokosc-stawki-stypendium
5. 12 kroków udanego wyjazdu (.pdf)  w ramach Programu Erasmus+

WYJAZDY NA PRAKTYKI
1. Formalności przed mobilnością:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Formalnosci-przed-mobilnoscia
2. Formalności po zakończeniu mobilności:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Formalnosci-po-mobilnosci
3. Wysokość stawki stypendium:
https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-praktyki/Wysokosc-stawki-stypendium

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Studenci niepełnosprawni (z orzeczonym stopniem niepełnosprawności) oraz znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej (z przyznanym stypendium socjalnym), zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu Erasmus+, mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe w ramach programu PO WER.

W przypadku studentów niepełnosprawnych dofinansowanie może obejmować pokrycie kosztów np. podróży i pobytu osoby towarzyszącej i wspierającej uczestnika, wynagrodzenia profesjonalnego opiekuna miejscowego, specjalnej opieki medycznej, materiałów dydaktycznych i ubezpieczenia medycznego. Aby uzyskać dofinansowanie należy wypełnić Wniosek o dofinansowanie uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami. Każdy dodatkowy koszt wskazany we wniosku wymaga szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota została skalkulowana przez uczestnika. Wniosek o przyznanie zwrotu dodatkowych kosztów musi zostać złożony w biurze Erasmus+ (CWM PW) 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem mobilności. Przyznane dofinansowanie rozliczane jest jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych (faktury, rachunki).

Studenci otrzymujący stypendium socjalne w celu zakwalifikowania się do programu PO WER, w określonym terminie muszą dostarczyć do biura programu Erasmus+ (CWM PW), zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym. Otrzymanie „dodatku socjalnego” jest gwarantowane od początku trwania wyjazdu stypendialnego do końca okresu finansowania, ustalonego w umowie na wyjazd pomiędzy uczelnią a studentem.

Dodatkowe informacje na temat programu POWER znajdują się na stronach:

https://erasmus.pw.edu.pl/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Program-POWER-wyjazdy-na-studia

power.frse.org.pl/szkolnictwo-wyzsze

Wirtualna wycieczka

1. Miejsce wśród kierunków
Biotechnologia oraz
Technologia Chemiczna
(nieprzerwanie od 2012 roku)

Projekty z programu SZAFIR