Stypendia pomostowe 2015/2016

Rusza XIV-ta edycja Programu Stypendia Pomostowe 2015/2016. Segment IA

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku i którzy spełnią łącznie następujące kryteria:
- dostaną się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;
- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tyś. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu / 18 marca 2015 roku;
- pochodzą z rodzin, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1 225 zł. Lub 1 400 zł./ dochód netto liczony z czerwca 2015r./, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

                Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim2015/2016 Segment IA (wraz załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Kandydaci do stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, w terminie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 17 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00.

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem