Decyzja Ministra Edukacji i Nauki w sprawie odwołania od wyników ewaluacji jakości działalności naukowej

Po zakończeniu podstawowego etapu ewaluacji i kategoryzacji w lipcu 2022 r., zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podmioty niezadowolone z wyniku mogły złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, z której to możliwości skorzystały. Z końcem 2022 r. Komisja Ewaluacji Nauki skończyła rozpatrywać odwołania uczelni i instytutów od wyników ewaluacji jakości działalności naukowej i przedstawiła swoje rekomendacje Ministrowi Edukacji i Nauki. Końcowe decyzje o przyznaniu, bądź nie, wyższej kategorii podjął Minister.

  
W wyniku odwołania złożonego przez Politechnikę Warszawską, Minister Edukacji i Nauki uchylił swoją pierwotną decyzję i przyznał jej najwyższą kategorię naukową A+ w dyscyplinie nauki chemiczne. Dyscyplina inżynieria chemiczna docelowo otrzymała kategorię naukową A. 

MEiN_decyzja-o-przyznaniu-kategorii-naukowej-A+.png

Podejmując ostateczną decyzję Minister wziął pod uwagę potencjał naukowy Uczelni, dotychczasowy, wysoko oceniony przez ekspertów dorobek, a także międzynarodowe znaczenie wykazywanych osiągnieć naukowych.

   
Informacje powiązane

     

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem