Dr hab. inż. Magdalena Matczuk laureatką nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Magdalena Matczuk otrzymała nagrodę Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie Najlepsza habilitacja za wyróżniającą się habilitację z dziedziny chemii analitycznej, pt:

Metodyki charakteryzowania metalonanocząstek o potencjalnym zastosowaniu medycznym z użyciem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie

Sponsorem nagrody była firma Alchem Grupa Sp. z o.o.

Wyróżnienie przyznano podczas konferencji – XVII Konwersatorium Absorpcji Atomowej w Białymstoku.

  
O laureatce

Dr hab. inż. Magdalena Matczuk od 2017 roku jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej a od 2020 roku ‒ członkiem Zespołu Podstawowych Problemów Technik Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN.

Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki chemiczne, uzyskała w marcu 2022 roku. Stopień doktora nauk chemicznych otrzymała w grudniu 2015 roku (WCH PW), po ukończeniu studiów doktoranckich realizowanych w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jej rozprawa doktorska została wyróżniona przez Polską Akademię Nauk jako najlepsza w dziedzinie spektrometrii mas (2016). Praca doktorska wykonywana była także w instytucjach zagranicznych, podczas staży doktorskich w Rosyjskiej Akademii Nauk (2012-2013) i Uniwersytecie w Wiedniu (2015).

W 2021 roku dr hab. inż. Magdalena Matczuk została uhonorowana Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców, zaś w 2019 roku została laureatką międzynarodowej nagrody naukowej – Rising Star in Plasma Spectrochemistry. Jest współautorką ponad 40 prac naukowych z tematyki medycznych zastosowań spektrometrii mas i jedną z nielicznych na świecie specjalistek w dziedzinie połączenia elektroforezy kapilarnej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie.

  
Serdecznie gratulujemy!

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem