Nowatorski algorytm komputerowego projektowania potencjalnych leków metodą de novo

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Stanisława Kulczyka, studenta Wydziału Chemicznego PW oraz dr hab. inż. Marioli Koszytkowskiej-Stawińskiej, prof. uczelni, przedstawiającym nową procedurę projektowania leków de novo, możliwą do zastosowania w warunkach niedostatku danych eksperymentalnych: 
Novel drug design framework as a response to neglected and emerging diseases, Stanisław Kulczyk i Mariola Koszytkowska-Stawińska (2022) Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, DOI: 10.1080/07391102.2022.2110519.

   
Opracowany przez Stanisława Kulczyka komputerowy algorytm – wykorzystany do zaprojektowania potencjalnych inhibitorów głównej proteazy (Mpro) SARS-CoV-2 – jest szczególnie przydatny do projektowania leków przeznaczonych do leczenia chorób, których molekularne cele terapeutyczne są niedostatecznie poznane lub niedawno zdefiniowane.
   

  
Prace badawcze zostały przeprowadzone w Katedrze Chemii Organicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu Szkoła Orłów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

  
Efekty badań współfinansowanych przez Politechnikę Warszawską zostały także zaprezentowane podczas międzynarodowej konferencji w Warszawie – ACCORD 2022. Interdisciplinary Conference on Drug Sciences – w dniach 26-28 maja 2022 r.

  
Praca jest dostępna na stronie wydawnictwa Taylor & Francis»

  

(Źródło: www.tandfonline.com)

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2022 - logo

1. miejsce: 

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

   

YoungChem