Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie OPUS-24

OFERTA STYPENDIUM

  
Nazwa jednostki: Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (KBŚLiK), Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant

Liczba stanowisk: 2

Typ konkursu NCNOPUS

Tytuł projektu: Moc Hybrydy – Opracowanie Nowatorskich Multienzymatycznych Reakcji Kaskadowych oraz Fotobiokatalitycznych Systemów Redoks do Asymetrycznej Syntezy Optycznie Czynnych Związków o Wysokiej Wartości Dodanej („EnzCasc-Photo4BioCat”) OPUS-24/Nr. projektu: 2022/47/B/ST4/00139

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Borowiecki

+48 22 234 76 77
pawel.borowiecki@pw.edu.pl
ul. Koszykowa 75, Warszawa
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 110.

  
Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe (chemiczne lub pokrewne) magisterium z chemii/biotechnologii ze specjalizacją biotechnologia chemiczna lub chemia organiczna.
 2. Podstawowe umiejętności w zakresie pracy laboratoryjnej oraz znajomość zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium.
 3. Doświadczenie w syntezie/preparatyce organicznej oraz biokatalizie.
 4. Doświadczenie w pracy z enzymami oraz mikroorganizmami.
 5. Znajomość obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz analitycznego, gł. chromatografów gazowych (GC) oraz cieczowych (HPLC), a także polarymetru, spektroskopu UV-VIS, etc.
 6. Doświadczenie w wykonywaniu pomiarów GC i HPLC.
 7. Umiejętność interpretacji widm NMR, IR, MS.
 8. Umiejętność planowania eksperymentów, koordynacji powierzonych zadań.
 9. samodzielność w działaniu i organizacji własnej pracy.
 10. Znajomość obsługi pakietów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), programów chemicznych do obróbki danych (wyników analiz spektralnych oraz chromatograficznych) oraz graficznych.
 11. Znajomość chemicznych baz danych (Reaxys, SciFinder, etc.).
 12. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy naukowej.
 13. Samodzielność, umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz samodzielnej organizacji pracy.
 14. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz wysoka kultura osobista.
 15. Zakwalifikowanie na studia doktoranckie w Szkole Doktorskiej.

  
Opis zadań  

Praca będzie polegała na samodzielnym prowadzeniu powierzonych zadań badawczych zaplanowanych w ramach projektu, tj.:

 • na syntezie nieracemicznych związków chemicznych, w tym składników czynnych leków i/lub ich prekursorów,
 • opracowywaniu oraz optymalizacji nowych układów fotobiokatalitycznych opartych na reakcjach z udziałem światła widzialnego oraz enzymów,
 • a także ustalaniu struktury oraz czystości otrzymanych produktów przy użyciu metod spektroskopowych, chromatograficznych, rentgenostrukturalnych, etc.

Doktorant/Stypendysta będzie odpowiadał za analizę otrzymanych rezultatów oraz przygotowanie materiału do publikacji naukowych, zgłoszeń patentowych oraz wystąpień konferencyjnych. Więcej informacji u kierownika projektu.

  
Możliwości rozwoju zawodowego

 • Dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej, rozwój zawodowy w dziedzinie zaawansowanej syntezy organicznej oraz chemii bioorganicznej.
 • Możliwość współpracy z ośrodkami zagranicznymi, uczestnictwo w konferencjach naukowych w kraju i za granicą.
 • Publikowanie w czasopismach o wysokim współczynniku oddziaływania (IF), praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole.

   
Warunki zatrudnienia

 • Okres pracy w projekcie: 36 miesięcy (stanowisko nr 1) oraz 30 miesięcy (stanowisko nr 2);
 • Stypendium: 3000 PLN/miesiąc + możliwość uzyskania stypendium doktoranckiego po przejściu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w ramach obowiązujących limitów miejsc.

  
Preferowany termin rozpoczęcia

 • 01.10.2023 r. (stanowisko nr 1)
 • 01.01.2024 r. (stanowisko nr 2).

  
Termin składania ofert: 20 września 2023 r., do godziny 17:00.  
   

Wymagane dokumenty

 1. Życiorys kandydata/tki (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 4. Wykaz ocen ze studiów oraz średnia.
 5. Opis dorobku naukowego, w tym lista publikacji i/lub zgłoszeń patentowych.
 6. Wykaz zdobytych nagród, stypendiów i/lub wyróżnień.
 7. Oświadczenie kandydata/tki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) na potrzeby konkursu.

   
Forma składania ofert

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej (skany) mailowo na adres: pawel.borowiecki@pw.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać: „Rekrutacja – OPUS 24”). 

  

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem