Oferta pracy - konkurs na stanowisko doktorant-stypendysta w projekcie badawczym

Nazwa jednostki: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska

Nazwa stanowiska: Doktorant – stypendysta (2 stanowiska)

Typ konkursu NCN: M-ERA 2020

Tytuł projektu: Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marek Marcinek (marek.marcinek@pw.edu.pl)

Wymagania:

1. Tytuł magistra w zakresie chemii (Kandydaci otrzymujący dyplom krótko po dacie zamknięcia ogłoszenia będą również brani pod uwagę).
2. Doświadczenie w pracy z materiałem do magazynowania i konwersji energii elektrycznej.
3. Doświadczenie w prowadzeniu badań elektrochemicznych.
4. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w atmosferze gazu obojętnego.
5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
6. Motywacja do pracy naukowej.

Opis zadań:

Udział w pracach badawczych w ramach projektu M-ERA 2020 Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO, a w szczególności realizowanie następujących zadań:
1) Projektowanie, optymalizacja i wykonanie materiałów katodowych do ogniw Li-S.
2) Charakteryzacja wytworzonych materiałów katodowych.
3) Analiza otrzymanych wyników, przygotowywanie raportów oraz publikacji naukowych.

Forma składania ofert: email marek.marcinek@pw.edu.pl (tytuł e-maila: M-ERA 2020 – doktorant).

Termin składania ofert: 30 marca 2022; 00:00

Warunki zatrudnienia:

 • Status doktoranta w Politechnice Warszawskiej.
 • Rodzaj umowy: stypendialna 5000 PLN/miesiąc

Możliwe uzyskanie dodatkowego stypendium z subwencji PW (2100 zł/miesiąc, po pozytywnej ocenie śródokresowej stypendium może wzrosnąć do ok. 3500 PLN/miesiąc).

 • Data rozpoczęcia: 01.04.2022 r.
 • Okres zatrudnienia: do 06.2023 r.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV
 • kopia dyplomu magisterskiego wraz z suplementem
 • opinia opiekuna naukowego lub promotora pracy magisterskiej
 • udokumentowanie osiągnięć naukowych (publikacje, wystąpienia konferencyjne), wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród, warsztatów, szkoleń

Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu: https://www.sintef.no/en/projects/2021/moglis-mofrgo-based-cathodes-for-li-s-batteries/

Dodatkowe informacje:

 • W CV należy umieścić następujące klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i realizacji projektu (art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” oraz “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych Politechniki Warszawskiej.” W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysyłanie e-mail na adres marek.marcinek@pw.edu.pl. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia.
 • Kandydaci zostaną wyłonieni i zaangażowani w realizację projektu zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Stypendium naukowe z projektu M-ERA 2020 jest niezależne od stypendiów doktoranckich. Zgłoszenia będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez kierownika projektu. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami (o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Wydział zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu, jeżeli Komisja konkursowa uzna, że żaden z Kandydatów nie spełnia określonych w konkursie wymogów.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia (.pdf)

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN (.pdf) w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem