Rekrutacja na indywidulane studia politechniczne – STUDIA ID w semestrze letnimi 2024

Studia umożliwiają zdolnym studentom otrzymanie stypendium oraz realizację zindywidualizowanego toku studiów pod opieką tutora. Organizowane są przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

   
Proces rekrutacji na studia id w ramach studiów II stopnia:

  1. o udział w studiach id mogą ubiegać się kandydaci na studia II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia z wynikiem celującym;
  2. kandydaci na studia id zobowiązani są do złożenia, w miejscu i formie wskazanej: listu motywacyjnego wyrażającego chęć uczestnictwa w studiach id, listu referencyjnego, innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia o charakterze naukowo-edukacyjnym (np. udział w konferencjach, projektach, stażach, wyjazdach naukowych, publikacjach, kołach naukowych).
  3. wybrani kandydaci, po złożeniu kompletu dokumentów, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

  
Termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych upływa 22 lutego br. (rejestracja została przedłużona)

Dokumenty należy przesłać na adres studiaID@pw.edu.pl.

Po zakwalifikowaniu kandydata na studia ID, będzie on zobowiązany do złożenia oryginałów dokumentów w biurze Centrum Studiów Zaawansowanych PW w wyznaczonym terminie.

Do przesyłania aplikacji zapraszamy zarówno osoby, które przy zapisach na studia II stopnia w systemie IRK zaznaczyły, że są zainteresowane studiami id, jak i osoby, które wówczas takiego zainteresowania nie wyraziły. 

Studia id są częścią realizowanego na Politechnice Warszawskiej projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

   
Szczegóły studiów ID oraz formularze znajdują się na stronie: https://www.csz.pw.edu.pl/Studia-id.   

   
Koordynator studiów ID PW

dr Barbara Roszkowska-Lech, prof. uczelni
barbara.lech@pw.edu.pl

  
Biuro Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Ilona Sadowska
ilona.sadowska@pw.edu.pl

Gmach Główny PW
Plac Politechniki 1, pok. 152
tel. +48 22 234 60 03

   
Informacje powiązane

       

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

 

 

Projekty z programu SZAFIR

 

   

YoungChem