Stopnie doktora habilitowanego nadane na Wydziale Chemicznym PW od 1.10.2000

(NŚiP - nauki ścisłe i przyrodnicze, NCh – nauki chemiczne, NIT - nauki inżynieryjno-techniczne, ICh - inżynieria chemiczna, NT – nauki techniczne, Ch – chemia, TCh – technologia chemiczna)

Bezpieczeństwo syntezy i użytkowania związków z ugrupowaniami eksplozoforowymi.

Imię nazwisko: Tomasz Gołofit
Jednostka macierzysta: Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-29
Data nadania stopnia: 2020-02-04
Dziedzina: NIT/ICh

materiały

Od solwatów do roztworów. Wykorzystanie metod spektroskopowych do badań asocjacji jonowych w elektrolitach.

Imię nazwisko: Grażyna Zofia Żukowska
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-03-29
Data nadania stopnia: 2019-12-17
Dziedzina: NŚiP/NCh

materiały

Synteza aktywnych biologicznie pochodnych azotowych związków heterocyklicznych.

Imię nazwisko: Edyta Łukowska-Chojnacka
Jednostka macierzysta: Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-18
Data nadania stopnia: 2019-11-19
Dziedzina: NŚiP/NCh

materiały

Od struktury do właściwości cieczy jonowych – zastosowanie korelacji empirycznych i modeli termodynamicznych.

Imię nazwisko: Kamil Paduszyński
Jednostka macierzysta: Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-05-21
Data nadania stopnia: 2019-09-24
Dziedzina: NŚiP/NCh

materiały

Synteza i opis właściwości układów Cu-Zn-Al i Co-Mo-K do procesów z udziałem H2 i COx.

Imię nazwisko: Paweł Kowalik
Jednostka macierzysta: Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach
Data wszczęcia postępowania: 2019-04-16
Data nadania stopnia: 2019-09-24
Dziedzina: NIT/ICh

materiały

Badana in-vitro nanomateriałów pod kątem ich zastosowań w obrazowaniu i terapii przeciwnowotworowej.

Imię nazwisko: Ilona Grabowska-Jadach
Jednostka macierzysta: Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data wszczęcia postępowania: 2019-05-21
Data nadania stopnia: 2019-09-24
Dziedzina: NŚiP/NCh

materiały

Badania fizykochemiczne i termodynamiczne cieczy jonowych do zastosowań w procesach odsiarczania paliw.

Imię nazwisko: Marek Królikowski
Jednostka macierzysta: Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2019-05-21
Dziedzina/Dyscyplina: NŚiP/NCh

materiały

Analiza specjacyjna i ocena bioprzyswajalności metali i metaloidów występujących w żywności pochodzenia naturalnego.

Imię nazwisko: Lena Ruzik
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2019-05-21
Dziedzina/Dyscyplina: NŚiP/NCh

materiały

Zastosowanie organicznych soli litowych jako składników elektrolitów w chemicznych źródłach prądu.

Imię nazwisko: Leszek Niedzicki
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2019-03-19
Dziedzina: NT/TCh

materiały

Badanie funkcji komórkowych z zastosowaniem nowych systemów Lab-on-a-chip oraz zaawansowanych modeli hodowli komórek in vitro

Imię nazwisko: Elżbieta Jastrzębska
Jednostka macierzysta: Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-12-18
Dziedzina: NCh/Bio

materiały

Dodatki organiczne w otrzymywaniu zaawansowanych materiałów ceramicznych metodami opartymi na układach koloidalnych.

Imię nazwisko: Paulina Wiecińska
Jednostka macierzysta: Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-11-20
Dziedzina: NT/TCh

materiały

Modyfikacja i charakterystyka cienkich warstw złota i biologicznych struktur powierzchniowych do celów aplikacyjnych z zastosowaniem technik bezznacznikowych.

Imię nazwisko: Tomasz Kobiela
Jednostka macierzysta: Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-07-10
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Zastosowanie węgli aktywnych i kompozytów węglowych o zaplanowanych właściwościach jako efektywne złoża w ekstrakcji do fazy stałej (SPE) substancji psychotropowych i wysokoenergetycznych.

Imię nazwisko: Waldemar Tomaszewski
Jednostka macierzysta: Zakład Materiałów Wysokoenergetycznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-06-19
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Synteza i charakterystyka kopolimerów blokowych o morfologii, funkcjonalności i właściwościach zdefiniowanych przez parametry strukturalne.

Imię nazwisko: Andrzej Plichta
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-06-19
Dziedzina: NCh/TCh

materiały

Badania struktury faz krystalicznych soli litowych i sodowych z anionami heterocyklicznymi w zastosowaniu do charakteryzacji elektrolitów bateryjnych

Imię nazwisko: Maciej Dranka
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-05-22
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Wpływ ciśnienia chemicznego na strukturę, właściwości elektryczne i magnetyczne warstwowych chalkogenków metali przejściowych

Imię nazwisko: Anna Krztoń-Maziopa
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-05-22
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Nowe nanomateriały nieorganiczne i organiczne o kontrolowanych właściwościach elektronowych i luminescencyjnych: otrzymywanie, badania spektroskopowe, strukturalne i elektrochemiczne oraz przykłady zastosowań

Imię nazwisko: Piotr Bujak
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-05-22
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Kompleksy inkluzyjne cyklodekstryn ze związkami aktywnymi biologicznie i farmakologicznie. Zastosowanie obojętnego chemicznie nanometrycznego węglanu wapnia jako potencjalnego nośnika substancji aktywnej.

Imię nazwisko: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Jednostka macierzysta: Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Data nadania stopnia: 2018-05-22
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Porfirynoidy i ich kompleksy – nowe koncepcje i zastosowania analityczne.

Imię nazwisko: Mariusz Pietrzak
Jednostka macierzysta: Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2018-04-17
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Nano- i makroskopowe hydrożele polimerowe: indukowana radiacyjnie synteza, właściwości, potencjalne zastosowania

Imię nazwisko: Sławomir Kadłubowski
Jednostka macierzysta: Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka
Data nadania stopnia: 2018-01-23
Dziedzina: NCh/TCh

materiały

Rozpuszczalność i właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych

Imię nazwisko: Aneta Pobudkowska-Mirecka
Jednostka macierzysta: Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data nadania stopnia: 2017-09-26
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Otrzymywanie i charakterystyka różnowymiarowych materiałów węglowych na podłożach ceramicznych i metalicznych

Imię nazwisko: Alicja Bachmatiuk
Jednostka macierzysta: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
Data przyznania stopnia: 24-01-2017
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Elektrochemiczne biosensory z warstwami receptorowymi zawierającymi DNA

Imię nazwisko: Łukasz Górski
Jednostka macierzysta: Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 27-09-2016
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Hydrometalurgiczny recykling baterii cynkowo-manganowych – koncepcja ogólna i rozwiązanie technologiczne

Imię nazwisko: Zbigniew Rogulski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Data przyznania stopnia: 28-06-2016
Dziedzina: NT/TCh

materiały

Koncepcja zbudowania eksperymentalnej aparatury do otrzymywania ładunków napędowych według własnej opracowanej technologii heterogenicznego stałego paliwa rakietowego na bazie kauczuku butadienowego z grupami hydroksylowymi związanych ze ścianką

komory silnika rakietowego umożliwiająca produkcję demonstratorów pocisku rakietowego o wydłużonym zasięgu

Imię nazwisko: Bogdan Florczak
Jednostka macierzysta: Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
Data przyznania stopnia: 17-05-2016
Dziedzina: NT/TCh

materiały

Modyfikacja elektrolitów litowych za pomocą pochodnych boru i glinu

Imię nazwisko: Ewa Zygadło-Monikowska
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii i Technologii Polimerów, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 16-03-2016
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Synteza i transformacje sulfonów halogenometylofenylowych w nowe związki o działaniu biocydowym

Imię nazwisko: Zbigniew Ochal
Jednostka macierzysta: Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 22-12-2015
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Hierarchiczna budowa kryształów molekularnych

Imię nazwisko: Izabela Madura
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 26-05-2015
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Oznaczanie metabolitów w diagnostyce chorób metabolicznych oraz w badaniach metabolizmu ksenobiotyków za pomocą spektroskopii NMR

Imię nazwisko: Hanna Krawczyk
Jednostka macierzysta: Zakład Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 24-02-2015
Dziedzina: NCh/Ch

materiały

Cienkie polimerowe powłoki do modyfikacji nanokryształów i właściwości powierzchni

Imię nazwisko: Dominik Jańczewski
Jednostka macierzysta: Laboratorium Procesów Technologicznych, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 21-01-2015
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Konkurencyjność litowania w pierścieniu aromatycznym względem reakcji w pozycji alifatycznej zawierającej atom węgla lub krzemu o hybrydyzacji sp3 w oparciu o wybrane układy alkilo-arylowe

Imię nazwisko: Tomasz Kliś
Jednostka macierzysta: Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 21-01-2015
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Termodynamiczne właściwości ciecz jonowych – badania eksperymentalne i możliwości ich wykorzystania

Imię nazwisko: Andrzej Marciniak
Jednostka macierzysta: Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 16-12-2014
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Ciekłokrystaliczne pochodne oligofenyli oraz tolanów – metody syntezy i właściwości

Imię nazwisko: Przemysław Kula
Jednostka macierzysta: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Data przyznania stopnia: 21-10-2014
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Synteza i wybrane właściwości benzoksaboroli oraz ich boronowych analogów

Imię nazwisko: Agnieszka Adamczyk-Woźniak
Jednostka macierzysta: Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 01-07-2014
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Matryce czujnikowe (elektroniczny język) – nowe koncepcje i zastosowania

Imię nazwisko: Patrycja Ciosek
Jednostka macierzysta: Zakład Mikrobioanalityki, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 01-07-2014
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Kobalt jako katalizator w reakcji syntezy amoniaku

Imię nazwisko: Wioletta Raróg-Pilecka
Jednostka macierzysta: Katedra Technologii Chemicznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 01-07-2014
Dziedzina: NT/TCh

Materiały

Kompozytowe elektrolity żelowe otrzymywane z kopolimeru poli(fluorek winylidenu)/heksafluoropropylen oraz tlenków glinu, krzemu i tytanu

Imię nazwisko: Aldona Zalewska
Jednostka macierzysta: Katedra Chemii Nieorganicznej i Technologii Ciała Stałego, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 01-07-2014
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Badania nad otrzymywaniem 2,4,6,8,10,12-heksanitro-2,4,6,8,10,12-heksaazaizowurcytanu

Imię nazwisko: Paweł Maksimowski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 15-04-2014
Dziedzina: NT/TCh

Materiały

Nowe pochodne 2,2,6,6-tetrametylopiperydyny, ich otrzymywanie oraz ocena aktywności pestycydowej

Imię nazwisko: Jerzy Zakrzewski
Jednostka macierzysta: Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa
Data przyznania stopnia: 25-02-2014
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Synteza azotowych analogów nukleozydów

Imię nazwisko: Mariola Koszytkowska-Stawińska
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 21-01-2014
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Wpływ budowy porów katalizatorów na skład produktów reakcji

Imię nazwisko: Robert Brzozowski
Jednostka macierzysta: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Data przyznania stopnia: 17-12-2013
Dziedzina: NCh/TCh

Materiały

Technologia otrzymywania kruszywa ceramicznego z popiołów po spaleniu węgla w autotermicznym procesie spiekania

Imię nazwisko: Janusz Sokołowski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 19-03-2013
Dziedzina: NCh/TCh

Materiały

Badania nad poprawą efektywności procesu wytwarzania ozonu w wybranych wyładowaniach elektrycznych stabilizowanych barierą dielektryczną

Imię nazwisko: Sławomir Jodzis
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 19-03-2013
Dziedzina: NCh/TCh

Materiały

Composite polymeric electrolytes – mesoscale models and ion association

Imię nazwisko: Maciej Siekierski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Data przyznania stopnia: 26-02-2013
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Zaawansowane metody diagnostyki działania ogniw paliwowych

Imię nazwisko: Piotr Piela
Jednostka macierzysta: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Data przyznania stopnia: 27-11-2012
Dziedzina: NCh/Ch

Materiały

Wielokrotne przetwórstwo i uniepalnianie wybranych tworzyw polimerowych

Imię nazwisko: Maciej Heneczkowski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Data przyznania stopnia: 09-10-2012
Dziedzina: NT/TCh

Silikono-uretany utwardzane wodą i wodne dyspersje silikono-uretanów

Imię nazwisko: Janusz Kozakiewicz
Jednostka macierzysta: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Data przyznania stopnia: 26-09-2012
Dziedzina: NCh/TCh

Materiały

Grafityzowany węgiel w elektrochemicznych urządzeniach do konwersji energii

Imię nazwisko: Marek Marcinek
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 20-06-2012
Dziedzina: NT/TCh

Nieorganiczno-organiczne materiały hybrydowe zawierające związki krzemu

Imię nazwisko: Maria Zielecka
Jednostka macierzysta: Instytut Chemii Przemysłowej. Warszawa
Data przyznania stopnia: 08-05-2012
Dziedzina: NT/TCh

Materiały

Otrzymywanie pochodnych propanoloamin jako związków biologicznie czynnych

Imię nazwisko: Grażyna Groszek
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
Data kolokwium: 21-10-2011
Dziedzina: NCh/Ch  

Budowa i właściwości sferycznych struktur makro-molekularnych w roztworze

Imię nazwisko: Barbara Trzebicka
Jednostka macierzysta: Centrum Materiałów Węglowych i Polimerowych PAN, Zabrze
Data kolokwium: 11-10-2011
Dziedzina: NCh/Ch  

Postmetalocenowe układy katalityczne zawierajace kompleksy wanadu, tytanu i cyrkonu z czterodonorowymi ligandami typu [O,N,N,O]2- do polimeryzacji etylenu

Imię nazwisko: Marzena Białek
Jednostka macierzysta: Uniwersytet Opolski
Data kolokwium: 31-05-2011
Dziedzina: NCh/Ch  

Syntezy karbenowych kompleksów rutenu i ich zastosowania do otrzymywania związków nikloorganicznych

Imię nazwisko: Włodzimierz Buchowicz
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data kolokwium: 29-03-2011
Dziedzina: NCh/Ch  

Glicerol i cykliczne węglany jako monomery w syntezie polimerów silnie rozgałęzionych i sieci polimerowych

Imię nazwisko: Paweł Parzuchowski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data kolokwium: 15-03-2011
Dziedzina: NCh/TCh 

Otrzymywanie wybranych fluorowco- i cyjanopochodnych arylolitowych i ich zastosowanie w syntezie

Imię nazwisko: Sergiusz Luliński
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data kolokwium: 16-11-2010
Dziedzina: NCh/Ch 

Analiza czynników warunkujących strukturę związków kompleksowych pierwiastków grup głównych i tworzonych przez nie faz krystalicznych

Imię i nazwisko: Janusz Zachara
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2010-10-26
Dziedzina: NCh/Ch

Mechanizm transportu jonów miedzi(II) przez granice faz ciecz-ciecz

Imię i nazwisko: Kamil Wojciechowski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2010-10-12
Dziedzina: NCh/Ch

Związki niklacykliczne - struktura i reaktywność

Imię i nazwisko: Piotr Buchalski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2010-06-15
Dziedzina: NCh/Ch

Redukcja związków karbonylowych alkoholami w reakcji przeniesienia wodoru w obecności tlenku magnezu jako katalizatora

Imię i nazwisko: Marek Gliński
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2010-05-11
Dziedzina: NCh/TCh

Nowe polimery fotochromowe zawierające ugrupowania azobenzenowe: synteza, wybrane właściwości oraz badania fotoindukowanej anizotropii optycznej

Imię i nazwisko: Ewa Schab-Balcerzak
Jednostka macierzysta: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Data przyznania stopnia: 2010-01-19
Dziedzina: NCh/Ch

Reakcje chemiczne w plazmie nierównowagowej

Imię i nazwisko: Krzysztof Krawczyk
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2009-12-22
Dziedzina: NCh/TCh

Strukturalne konsekwencje wiązania wodorowego w asocjatach z udziałem pochodnych aniliny, fenolu i pirydyny

Imię i nazwisko: Halina Szatyłowicz
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2009-12-08
Dziedzina: NCh/Ch

Kompostowalne materiały polimerowe

Imię i nazwisko: Ewa Rudnik
Jednostka macierzysta: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Data przyznania stopnia: 2009-11-03
Dziedzina: NCh/TCh

Oczyszczanie gazów odlotowych z tlenków azotu za pomocą plazmy nietermicznej z reakcjami heterogenicznymi

Imię i nazwisko: Mirosław Dors
Jednostka macierzysta: Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
Data przyznania stopnia: 2009-10-27
Dziedzina: NCh/TCh

Acetyloacetonian cyrkonu (IV), nowy inicjator kopolimeryzacji laktydów, laktonów i cyklicznych węglanów. Wpływ inicjatora i warunków procesu kopolimeryzacji na własności otrzymywanych biomateriałów

Imię i nazwisko: Piotr Dobrzyński
Jednostka macierzysta: Instytut Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Data przyznania stopnia: 2009-01-06
Dziedzina: NCh/TCh

Chemia i technologia bezwodników i kwasów acylowinowych

Imię i nazwisko: Ludwik Synoradzki
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2008-06-17
Dziedzina: NT/TCh

Reakcje alkilowych związków metali grupy 13 z alkilo- i benzenodiolami oraz (hydroksyalkilo) fenolami

Imię i nazwisko: Wanda Ziemkowska
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2007-03-13
Dziedzina: NCh/Ch

Hybrydowe układy polimerów skoniugowanych i platynowców. Otrzymywanie i właściwości

Imię i nazwisko: Magdalena Hasik
Jednostka macierzysta: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Data przyznania stopnia: 2006-10-10
Dziedzina: NCh/Ch

Kompleksy metali z odczynnikami azowymi. Badania podstawowe oraz zastosowanie w chromatograficznych i elektroforetycznych metodach analitycznych

Imię i nazwisko: Sławomir Oszwałdowski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2005-06-21
Dziedzina: NCh/Ch

Badania modyfikacji tworzyw termoplastycznych odpadami poprodukcyjnymi i poużytkowymi

Imię i nazwisko: Ewa Kowalska
Jednostka macierzysta: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Data przyznania stopnia: 2004-03-09
Dziedzina: NCh/TCh

The prediction of thermodynamic properties of systems formed by chain-like molecules using a cell-hole group contribution model

Imię i nazwisko: Tadeusz Hofman
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2004-01-27
Dziedzina: NCh/Ch

Mikrofalowo indukowana plazma jako źródło wzbudzenia w analizie spektrochemicznej. Właściwości i zastosowania

Imię i nazwisko: Krzysztof Jankowski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2002-05-07
Dziedzina: NCh/Ch

Polimerowe membrany jonoselektywne – chemiczne rozpoznawanie jonów

Imię i nazwisko: Elżbieta Malinowska
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2002-03-26
Dziedzina: NCh/Ch

Miniaturowe sensory chemiczne z wykorzystaniem tranzystorów polowych i światłowodów

Imię i nazwisko: Wojciech Wróblewski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2002-01-08
Dziedzina: NCh/Ch

Nowe modele w projektowaniu katalizatorów przemysłowych

Imię i nazwisko: Marek Borowiak
Jednostka macierzysta: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa
Data przyznania stopnia: 2001-10-23
Dziedzina: NCh/TCh

Badania nad wykorzystaniem nitrozwiązków w syntezie azotowych analogów nukleozydów i cukrów

Imię i nazwisko: Wojciech Sas
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2001-06-19
Dziedzina: NCh/Ch

Badanie czynników determinujących strukturę i reaktywność glinoorganicznych kompleksów chelatowych

Imię i nazwisko: Janusz Lewiński
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2001-06-05
Dziedzina: NCh/Ch

Kwasowo-zasadowe domieszkowanie polianiliny w ujęciu Broebsteda i Lewisa

Imię i nazwisko: Irena Kulszewicz-Bajer
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2001-05-08
Dziedzina: NCh/Ch

Defekty struktury i transport nośników ładunku w wybranych polimerach przewodzących

Imię i nazwisko: Janusz Płocharski
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2001-03-27
Dziedzina: NCh/Ch

Zastosowanie promieniowania mikrofalowego w reakcjach przeniesienia międzyfazowego w układach bezrozpuszczalnikowych

Imię i nazwisko: Dariusz Bogdał
Jednostka macierzysta: Politechnika Krakowska
Data przyznania stopnia: 2000-12-05
Dziedzina: NCh/Ch

Makroskopowe i mikroskopowe aspekty projektowania ceramicznych tworzyw porowatych

Imię i nazwisko: Mikołaj Szafran
Jednostka macierzysta: Wydział Chemiczny PW
Data przyznania stopnia: 2000-11-21
Dziedzina: NT/TCh

Wirtualna wycieczka

   

Ranking Kierunków Studiów 2023 - logo

1. miejsce:

biotechnologia 
technologia chemiczna

Nieprzerwanie od 2012 roku!

   

   

   

   

Projekty z programu SZAFIR

 

YoungChem